Anasayfa / AHİR ZAMANLAR / Ahir zamana ait seçme hadisler 1
imanilmihali.com
Seçme hadisler

Ahir zamana ait seçme hadisler 1

Ahir zamana ait seçme hadisler 1

Benden sonra ümmetim üzerine şu üç dalaletten korkarım. Hevalara uymak, karın ve şehvetlere uymak ve marifetten sonra gaflete düşmek. (Ravi: Hz. Eflah (Radıyallahu Anh))
Benden sonra ümmetim üzerine şu üç şeyden korkarım. Devlet reisi ve vekillerinin zulmünden korku duyulması (Hükümde tesir altında kalmak), yıldızların (tesirine) itikad ve kaderi tekzib etme. (Ravi: Hz. İbni Muhaccir (Radıyallahu Anh))
Sizin üzerinize şu altı şeyden korkarım. Sefihlerin amirliğinden, kan dökmekten, hükmü satmaktan, sıla-i rahmi kesmekten, Kur’an’ı musiki eğlencesine vesile yapmaktan ve askerlerin çoğalmasından. (Ravi: Hz. Avf ibni Malik (Radıyallahu Anh))
Ümmetimin üzerine korktuklarının en korkuncu; Karnının büyüklüğü, uykuya devam, tembellik ve yakînin zayıflığıdır. (Ravi: Hz. Câbir (Radıyallahu Anh))
Ümmetim için korktuklarım arasında en ziyade şu üç şeyden korkarım. Nefsi hevanın dalaleti, midenin iştihasına ve şehvete tabi olmak, ve ucub. (Dini hususlarda kendini beğenmişlik.) (Ravi: Hz. Eflah (Radıyallahu Anh))
Benden sonra ümmetim için üç şeyden korkarım: Hak ve hakikatı tanıdıktan sonra dalalete düşmek, dalalete düşürücü fitneler, boğazına ve cinsi şehvete düşmek. Ravi: Hz. Ali (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 263] Ümmetim için korktuklarım arasında en ziyade korktuğum şeyler; kendisine itaat edilen cimrilik (zekatı vermemek gibi), tabi olunan heva ve heves ve her rey sahibinin kendi fikrini beğenmesi. (Ravi: Hz. Enes (ra))
Bu ümmet şarabı üzüm suyu, faizi alış veriş, rüşveti hediye gibi kabul eder ve zekatı (öşrü) ticaret vesilesi yaparsa, işte bu, günahı artırdıklarından dolayı helaklerine sebep olur. (Ravi: Hz. Huzeyfe (ra))
Ümmetim şu beş şeyi helal saydığı zaman, helak onların üzerine hemen gelir. Aralarında lanetleşmenin ortaya çıkmasını, ipekli giyilmesini, şarkıcı kadınlar ittihaz edilmesini, şarab içilmesini, erkeğin erkekle, kanının kadınla iktifa etmesini. (Ravi: Hz. Enes (ra))
Kadınlar kadınlarla, erkekler de erkeklerle yetinirlerse, onlara doğu tarafından çıkacak kızıl bir rüzgârı haber ver. O rüzgâr, onların bir kısmının suretlerini değiştirir, bir kısmını da yere batırır. “Bu ise onların isyanları ve aşırı gitmeleri sebebiledir.” (Ravi: Hz. Enes (Radıyallahu Anh))
Ahir zaman geldiğinde, insanlar için dirhem ve dinara (paraya) ihtiyaç daha fazla olur. Zira insan o zaman din ve dünyasını onlarla ayakta tutabilir. (Ravi: H. Mikdam İbni Ma’dikerb (Radıyallahu Anh))
Bu ümmetin sonradan gelenleri, evvelkilere lanet ettiği zaman, kimde ilim varsa onu ızhar etsin. Muhakkak ki ilmi gizleyen kimse, Allah’ın Muhammed (s.a.s.)’e indirdiğini gizliyen gibidir. (Ravi: Hz. Câbir (Radıyallahu Anh))
Ümmetim beş tabaka üzeredir: 40 senelikler vefa ve takva ehli, 120 senelikler birbirini yoklarlar, 160 senelikler birbirlerine yüz çevirir ve samimiyeti keserler. Bundan sonra hercümerc içinde kalınır. (Ravi: Hz. Enes (Radıyallahu Anh))
Ümmetim, ümmeti mübarekedir. Evveli mi hayır, sonu mu bilinmez. (Ravi: Hz. Ömre (Radıyallahu Anh))
Ümmetim, ümmeti merhumedir (merhamete uğramış). Ona ahirette azab yoktur. Dünyada verilen zelzeleler, belâlar, fitneler günahlarına kefaret edilir. (Ravi: Hz. Ebû Mûsa (Radıyallahu Anh))
Ümmetim üç sülüstür. Üçte biri Cennete hesapsız girer. Üçte biri hafif hesaplı girer. Üçte biri temizlenir (cehennemde). Bunun üzerine melekler tarafından Resulallah (s.a.s.)’a duyurulur ki, bunları “Lâ ilâhe illallahu vahdehû” derken duyduk. Allah buyurur ki: “Doğru söylediler. Gerçek mabud ancak Benim. Onları “Lâ ilâhe illallahu vahdehû” sözü sebebiyle Cennete koyun. Ve günahlarını kâfirler üzerine yükleyin.” Bu hal Allahu Tealâ’nın: “Kendi günahlarını yüklenecekler ve onunla beraber diğerlerinin günahlarını da yüklenecektir” mealindeki ayetin tefsiridir. (Ravi: Hz. Avf bin Malik (Radıyallahu Anh))
Ümmetim ümmeti merhumedir, ahirette ona azab yoktur. Kıyamette onlar yerine bedel olarak batıl din ehlinden bir adam verilir. Bu onun cehennemden fidyesidir. (Ravi: Hz. İbni Abbas (ra))
Dünya mel’undur ve onda bulunan şeyler de mel’undur. Yalnız Zikrullah, Allah’ın sevdiği iyi amel, Âlim ve müteallim haricdir. Beni İsrail’in ilk fitnesi kadınlardan olmuştur. (Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh))
Fitne gelir, kulları fırtına gibi savurur. Bunun içerisinden âlim, ancak ilmiyle kendini kurtarır. (Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (ra))
Fitne gelir savrulur. Heva ve sabrı da beraber getirir. Kim hevaya tabi olursa onun fitnesi siyah (kara) olur. Kim de sabra tabi olursa, onun fitnesi ak (nur) olur. (Ravi: Hz. Ebû Malik el Eş’ari (ra))
Ümmetim için en korktuğum şeyler; Âlimin hatası, münafığın Kur’anla mücadelesi ve maneviyatınızı mahveden dünya. (Ravi: Hz. İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma))
Ümmetim üzerine en korktuğum kimseler, ilimleri dillerinde olan münafıklardır. (Dili âlim) Ravi: Hz. Ömer (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 113] Ümmetim üzerine korktuklarımın en korkuncu; âlimin hatası, münafığın Kur’anla mücadelesi, kendisine fetholunacak dünya. (Yani dünya rahata mübtelâ edip, insana fedakârlığı unutturur. Dinin temeli ise fedakârlık üzerine kaimdir.) Ravi: Hz. Muaz (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 113] Ümmetim üzerine korktuğumun en korkuncu, ya namazın vaktini geciktirmeleri veya vaktinden evvel kılarak acele etmeleridir. (İlk cemaati kaçırmamak efdaldir.) Ravi: Hz. Enes (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 113] Ümmetim üzerine korkmakta olduklarımın en korkuncu, mudil insanlar (önderler)dir. (Mudil, şaşırtıcı, istikamet kaybettirici demektir) Ravi: Hz. Ebud Derda (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 113] Ümmetim üzerine korkmakta olduklarımın en korkuncu kavmi Lut’un hareketidir. Ravi: Hz. Câbir (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 113] Ahir zamanda, ümmetim üzerine en korktuğum üç şey; Müneccimlik ve müneccimlere inanmak, kaderi tekzib ve sultanın zulmüdür. Ravi: Hz. Ebû Ümâme (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 113] Deccalın önü sıra hilekâr seneler vardır. O senelerde sadıklar yalanlanır, yalancılar tasdik olunur. Eminlere hain, hainler emin nazarı ile bakılır. Ve halıkın umuru hususunda “Rüveybida” söz sahibi olur, “Rüveybida nedir?” diye soruldu. Buyurdu ki: “Umumun işlerinde söz sahibi olan fasık bir kimsedir. Ravi: Hz. Enes (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 117] Ümmetim ahir zamanda şarabı, ismini değiştirerek içer. Ravi: Hz. İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 117] Ümmetim dinine tutunmuş olarak devam eder, Kaderi tekzib etmedikçe. Ettikleri zaman helâk olurlar. Ravi: Hz. Ebû Mûsa (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 117] Ümmetim, ümmeti merhumedir. Ona ahirette azab yoktur. Onun azâbı, dünyadaki ölüm, zelzele, sıkıntılar ve fitnelerdir. Ravi: H. Ebu Musa (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 117] Ümmetim, ümmeti merhumedir. Mağfiret olunmuştur. Allah Tealâ dünyadaki sıkıntıları onlara kefaret kılmıştır. Kıyamet günü gelince müslümanlardan her bir kimseye yahudi veya nasraniden bir fidye verilir. Ve kendine denir ki: “Bu ateşten senin fidyendir.” Ravi: Hz. Ebû Mûsa (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 117] Ümmetim, ümmeti merhumedir, mukaddestir, mübarektir. Kıyamette ona azab yoktur. Azâbları ancak dünyada aralarındaki fitnelerledir. Ravi: Hz. Ebû Mûsa (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 117] Ahir zamanda ümmetim üzerine şiddetli bir bela zuhur eder. Bundan ancak iki sınıf kurulur: Biri Allah’ın dinini tanır ve onun için lisan ve kalbi ile mücadele eder. İkinci ise dinini anlamış, dinlemiş ve tasdik etmiştir. (Yani cahil kalanlar bu belada tehlikededir) Ravi: Hz. Ömer (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 141] İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, faiz yemeyen adam kalmaz. Onu yemese bile kendisine tozu isabet eder. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 141] Yakında size Şam feth olur. Orada öyle evler bulursunuz ki, onlara hamam denir. Oralara peştemalsiz girmek ümmetimin erkeklerine caiz olmaz. Kadınlara da hepten haramdır. Lohusalık veya hastalık hali müstesna. Ravi: Hz. Ömer (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 143] Abbas oğulları için şarktan bayraklılar çıkar. Bunların evveli de sonu da helake mahkumdur. Siz onlara yardım etmeyin. Allah onlara yardım etmiyecek. Kim onların bayrağı altına giderse Allah onu Cehenneme sokar. Gözünüzü açın ki, onlar Allah’ın mahlukatının şerlileridir. Zannederler ki Ben onlardanım. Agah olun! Ben onlardan uzağım onlar da Benden uzaktır. Onların alametleri saçlarını uzatmaları ve siyah gömlek giymeleridir. Kendileri ile oturmayın, pazarlarda alış veriş yapmayın, onlara yol göstermeyin, su dahi vermeyin. Bunlara yapılan hürmetle ehli semaya eziyet verilmiş olur. Ravi: Hz. Ebû Ümâme (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 143] Agah olunuz ki; sarhoşluk veren her şey haramdır. Her uyuşturucu haramdır. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. Kalbi perdeleyen şey de haramdır. Ravi: Hz. Enes (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 169] Haberiniz olsun ki, İslamın direği şiddetlere maruz kalacaktır. Denildi ki; “Öyle ise ya Resulallah biz ne yapalım?” Buyurdu ki; Hadislerimi Kitaba arzedin. Ona uygun olan Bendendir. Ve Ben onu söylemişimdir. Ravi: Hz. Sevban (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 169] Allah Tealanın taatına, kulların sizi övmeleri arzusunu karıştırmaktan sakının. Sonra amelleriniz boşa gider. (Bu riyaya girer) Ravi: Hz. İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 176] Kabirlere bevl etmekten sakının. Zira o, baras hastalığına sebeb olur. Ravi: Hz. Enes (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 177] Yemeği çok yemekten sakının. Şüphesiz kul, şehvetini ahiretine tercih etmedikçe helak olmaz. Ravi: Hz. İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 177] Hangi bir kadın ki, koku sürünüp dışarı çıkar ve kokusunu duyurmak için bir cemaatin yanından geçerse, ona bakana da, kendisine de zani günahı yüklenir. Ravi: Hz. Ebû Mûsa (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 178] Ey insanlar! Peygamberliğin tebşiratından olarak salih rüyadan başka kalmadı. O rüyayı, ya müslüman kendi görür veya onun hakkında başkaları görür. Agah olun ki, rüku ve secdede Kur’an okumaktan men edildim. Rükuda Rabbi tazim edin. Secdede ise duaya gayret edin. Zira, bu duanız kabule layıktır. Ravi: Hz. İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 184] Ey insanlar! Yemin ederim ki, Ben size ancak Allah (z.c.hz)’lerinin emrettiğini emrediyorum. Ve nehyettiklerinden de nehyediyorum. Rızkı da iyi yoldan talebedin. Ebul Kasım’ın nefsi kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, eceliniz sizi nasıl takip ederse, rızkınız da öylece takip eder. Ve rızıktan yana bir sıkıntınız olursa, Allah Azze ve Cellenin taati dairesinde hareket ediniz. Ravi: Hz. Hasan İbni Ali (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 184] Ey insanlar! Uhud şehidlerinizi ziyaret ediniz. Ve geliniz, selam veriniz. Nefsim kudret elinde Olana yemin ederim ki, kıyamete kadar, bir müslüman onlara selam verirse, selamını alırlar. Ravi: Hz. Ubeyde İbni Umeyr (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 184] Şerliler, hayırlılardan sonra yüz elli senedir. Dünya ehlinin hepsine hakim olurlar. Onlarda Türklerdir.(Türklerden maksad: Çinliler ve tatarı kebirdir ki, sonunda dünya bunların üzerinde kalacakmış) Ravi: Hz. İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 189] Beklemekte olduğunuz şu yedi şey için amellere müsaraat (acele) ediniz: Unutturucu fakirlik, Azdırıcı zenginlik. Hayatınızı ifsad edici hastalık, Bunaklık verici ihtiyarlık, Ani ölüm. Deccal ki o beklenen şerdir. Kıyamet ki hepsinden daha büyük ve daha dehşetlidir. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 243]

Ahir Zaman Alametleri (Ramuz El Ehadis)

Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî

Ahir zamana ait seçme hadisler 1

Bu yazıyı okudunuz mu?

Kul ölünce ne olur

Kul ölünce ne olur

Kul ölünce ne olur ? Allah hayatı ve ölümü kimin daha iyi işler yapacağını görmek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir