Anasayfa / İMAN ESASLARI / Allah'a iman / ALLAH’IN EN GÜZEL İSİMLERİ
imanilmihali.com
iman

ALLAH’IN EN GÜZEL İSİMLERİ

ALLAH’IN EN GÜZEL İSİMLERİ “ESMA-ÜL HÜSNA”

1- ALLAH ( c.c ) Kainatı yaratan ve idare eden bütün övgü ve ibadetlere layık varlığı zorunlu olan kendinden başka hiçbir ilahı bulunmayan tek bir Allah’tır.

2- Er-RAHMAN ( c.c ) Esirgeyen bağışlayan ilahi rahmet lütuf ve koruyuculuğu bütün mahlûkatı kapsayandır.

3- Er RAHİM ( c.c ) Esirgeyen bağışlayan dünyada kendisine inanıp emirlerine uygun bir şekilde yaşayanları ahirette ebedi nimetlerle mükâfatlandıracak olandır.

4- El MELİK ( c.c ) Görünen ve görünmeyen bütün mülkün sahibi mülk ve saltanatı devamlı olandır.

5- El KUDDÜS ( c.c ) Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh bütün kemal sıfatlarla muttasıf bulunandır.

6- Es SELAM ( c.c ) Her çeşit afet ve kederlerden emin olan, esenlik verendir.

7- El MÜ’MİN ( c.c ) Kullarına emniyet veren. Kendisinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyandır. Kullarına yaptığı va?dinde sadık olandır.

8- El MÜHEYMİN ( c.c ) Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden evrenin bütün işlerini düzenleyen her şeyi gözetip koruyan insanları kontrol edip gözetleyendir.

9- El AZİZ ( c.c ) İzzet sahibi mağlup edilmesi imkânsız olan her şeye galip olandır.

10- El CEBBAR ( c.c ) Azamet ve kudret sahibi istediğini mutlaka yapan kırık kalpleri onaran dilediği her durumda mutlak iradesini yürütendir

11- El MÜTEKEBBİR ( c.c ) Ululuk sahibi her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösterendir.

12- El HALIK ( c.c ) Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden. Yaratan yoktan var eden büyüklükte eşi olmayandır.

13- El BARİ ( c.c ) Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratandır.

14- El MUSAVVİR ( c.c ) Tasvir eden her şeye ayrı bir şekil ve hususiyet verendir.

15- El GAFFAR ( c.c ) Kullarının günahını örten mağfireti bol günahları çokca bağışlayandır.

16- El KAHHAR ( c.c ) Her şeye her istediğini yapacak surette galip ve hakim olandır.

17- El VEHHAB ( c.c ) Çok fazla ihsan eden çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayandır.

18- Er REZZAK ( c.c ) Bütün mahlûkatın ruhi ve bedeni rızkını veren ve ihtiyacını karşılayandır.

19- El FETTAH ( c.c ) Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran darlıktan kurtaran bütün anlaşmazlıkların nihai hakemi olarak mutlak adaleti gerçekleştirendir.

20- El ALİM ( c.c ) Her şeyi en ince noktasına kadar bilen ilmi ezeli ve ebedi olandır.

21- El KABİD ( c.c ) Dilediğine darlık veren sıkan daraltandır.

22- El BASİT ( c.c ) Dilediğine bolluk veren açan genişletendir.

23- El HAFİD ( c.c ) Yukarıdan aşağıya indiren alçaltan dereceleri düşürendir

24- Er RAFİ ( c.c ) Yukarı kaldıran yükselten dereceleri yükselten izzet ve şeref bahşedendir.

25- El MUZİZ ( c.c ) İzzet ve şeref veren aziz kılandır

26- El MUZİL ( c.c ) Alçaltan zillete düşüren hor ve hakir edendir.

27- Es SEMİ ( c.c ) İşitmeye konu olan her şeyi hakkıyla işiten kullarının niyazını kabul edendir.

28- El BASİR ( c.c ) Her şeyi hakkıyla görendir.

29- El HAKEM ( c.c ) Hikmet sahibi olan yaptığı her işte hikmeti gözeten hüküm verme yetkisini elinde tutan son hükmü verecek olandır.

30- El ADL ( c.c ) Son derece adaletli olan hiçbir şeyde aşırılığa düşmeyendir.

31- El LATİF ( c.c ) En ince işlerin bütün inceliklerini bilen lutuf ve ihsan sahibi olandır.

32- El HABİR ( c.c ) Her şeyin dış ve iç yüzünden açık ve gizli yönünden tam haberdar olandır.

33- El HALİM ( c.c ) Yumuşak davranan Hilmi çok olan ceza vermede acele etmeyen teenni sahibi olandır.

34- El AZİM ( c.c ) Pek azametli olan yüce sıfatlar sahibi ulu Allah’dır.

35- El GAFUR ( c.c ) Çok bağışlayan mağfireti bol olandır.

36- Eş ŞEKÜR ( c.c ) Kendi rızası için yapılan amellere en iyi karşılık veren az iyiliğe çok mükafat verendir.

37- El ALİYY ( c.c ) İzzet şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olandır.

38- El KEBİR ( c.c ) Yüceliği karşısında her büyüğün küçüldüğü mutlak büyük zat ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu olandır.

39- El HAFİZ ( c.c ) Her şeyi afat ve beladan koruyan dengede tutandır.

40- El MUKİT ( c.c ) Bilen tayin eden bedenlerin ve ruhların gıdasını veren her şeyi koruyan.

41- El HASİB ( c.c ) Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyice bilen. Mahlûkatına kâfi olandır

42- El CELİL ( c.c ) Azamet sahibi olan ululuk sahibi olandır.

43- El KERİM ( c.c ) Çok ikram edici fazilet türlerinin hepsine sahip keremi bol ve sonsuz olandır.

44- Er RAKİB ( c.c ) Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan her şeyi gözetleyip kontrolü altında tutandır.

45- El MUCİB ( c.c ) Kendine yalvaranların isteklerine ve dualarına cevap veren duaları kabul edendir.

46- El VASİ ( c.c ) Lütfu bol olan ilmi ihsanı mağfiret ve merhameti her şeyi kuşatandır.

47- El HAKİM ( c.c ) Emirleri kelamı ve bütün işleri hikmetli yerli yerinde olandır.

48- El VEDÜD ( c.c ) Çok seven ve çok sevilen iyi kullarını seven rızasına erdiren ve sevilmeye en layık olandır.

49- El MECİD ( c.c ) Şanı şerefi çok üstün olan lütuf ve keremi bol olandır.

50- El BAİS ( c.c ) Ölüleri dirilten kabirlerden çıkaran mahşerde toplayandır.

51- Eş ŞEHİD ( c.c ) Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan her şeyi gözetleyip bilendir.

52- El HAKK ( c.c ) Vacibu’l vücut olan varlığı hiç değişmeden devam edip duran mevcudiyet ve uluhhiyeti gerçek olandır.

53- El VEKİL ( c.c ) Tevekkül sahiplerinin işini üstlenen onlardan daha iyi onu emniyete alan kendisine güvenilip dayanılandır.

54- El KAVİ ( c.c ) Çok kuvvetli kudretli her şeye gücü yetendir.

55- El METİN ( c.c ) Her şeye gücü yeten kudretli çok güçlü ve sağlamdır.

56- El VELİ ( c.c ) Seçkin kullarının yardımcısı ve dostudur.

57- El HAMİD ( c.c ) Her bakımdan övgüye layık bütün hamdler gerçekte yalnız kendisine ait olan bütün varlığın diliyle övülendir.

58- El MUHSİ ( c.c ) Yarattığı her şeyin sayısını bilendir.

59- El MUBDİ ( c.c ) Mahlûkatı baştan maddesiz ve örneksiz olarak yaratandır.

60- El MUİD ( c.c ) Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan ölüleri diriltendir

61- El MUHYİ ( c.c ) İhya eden dirilten can bağışlayan hayat verendir.

62- El MUMİT ( c.c ) Mahlûkatın ölümünü yaratan ecelleri geldiğinde canlıları öldürendir.

63- El HAYY ( c.c ) Diri tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibidir.

64- El KAYYUM ( c.c ) Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen evveli olmayan kâinatı yöneten en yüce varlık demektir.

65- El VACİD ( c.c ) İstediğini istediği vakit bulan hiçbir şeye muhtaç olmayan müstağnidir.

66- El MACİD ( c.c ) Kadri ve şanı büyük kerem ve müsamahası bol.

67- El VAHİD ( c.c ) Tek zatında sıfatlarında isimlerinde ef’alinde ortağı ve benzeri olmayandır.

68- Es SAMED ( c.c ) Her şey ona muhtaç fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan.

69- El KADİR ( c.c ) İstediğini yapabilen dilediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olandır.

70- El MUKTEDİR ( c.c ) Her şeye gücü yeten kudretli kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf edendir.

71- El MUKADDİM ( c.c ) İstediğini öne alandır.

72- El MUHARRİR ( c.c ) İstediğini yerine koyan arkaya bırakan erteleyendir.

73- El EVVEL ( c.c ) Her şeyden önce var olan varlığının başlangıcı olmayandır.

74- El AHİR ( c.c ) Her şey helak olduktan sonra da varlığı devam edendir.

75- Ez ZAHİR ( c.c ) Varlığı sayısız delillerle açık olandır.

76- El BATIN ( c.c ) Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olandır.

77- El VALİ ( c.c ) Bu muazzam kâinatı ve bütün hadisatı tek başına idare edendir.

78- El MÜTE’ALİ ( c.c ) Aklın mümkün gördüğü her şeyden her halden pek yüce olan izzet şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olandır.

79- El BERR ( c.c ) Kullarına iyilik ve ihsanı bol olandır.

80- El TEVVAB ( c.c ) Kullarını tövbeye teşvik edip tevbeleri kabul eden günahları bağışlayandır.

81- El MÜNTEKİM ( c.c ) Günahkârlara adaletiyle müstahak oldukları cezayı verendir.

82- El AFUVV ( c.c ) İnsanların günahlarını kendilerinde sorumluluk kalmayacak şekilde affedendir.

83- Er RAUF ( c.c ) Merhamet edici pek şefkatlidir.

84- El MALİKEL-MÜLK ( c.c ) Mülkün ebedi ve ezeli sahibidir.

85- ZÜ’L- CELALİ VE’L-İKRAM ( c.c ) Hem azamet sahibi hem fazlu kerem sahibi Celal ve Cemal/büyüklük ve lutuf sahibi olandır.

86- El MUKSİT ( c.c ) Hükmünde ve işlerinde adaletli olandır.

87- El CAMİ ( c.c ) İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayandır.

88- El ĞANİ ( c.c ) Hiçbir şeye muhtaç olmayan kendi dışındaki her şey O’na muhtaç olandır.

89- El MUĞNİ ( c.c ) Dilediğine zenginlik veren müstağni kılandır.

90- El MANİ ( c.c ) Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen ve engelleyendir.

91- El DARR ( c.c ) Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan hüsrana uğratandır.

92- En NAFİ ( c.c ) Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan faydalandırandır.

93- En NUR ( c.c ) Alemleri nurlandıran dilediğine nur veren ve Nur olandır.

94- El HADİ ( c.c ) Hidayete kavuşturan kulunu hayırla muvaffak kılandır.

95- El BEDİ ( c.c ) Örneksiz misalsiz hayret verici alemler yaratandır.

96- El BAKİ ( c.c ) Varlığının sonu bulunmayan ebedi olandır.

97- El VARİS ( c.c ) Varlığı devam eden varlığının sonu olmayan servetlerin hakiki sahibidir.

98- Er REŞİD ( c.c ) Bütün alemleri dos doğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran insanlara doğru yolu gösterendir.

99- Es SABUR ( c.c ) Çok sabırlı olan isyankârlardan acele intikam almayandır.

ÖNEMLİ NOT;BAZI TEFSİR VE HADİS KAYNAKLARINDA BU LİSTEYLE FARKLILIKLAR VEYA BURADA OLMAYAN BAZI İSİMLER MEVCUTTUR. HER HALUKARDA EN GÜZEL İSİM VE SIFATLAR YÜCE RABBİMİZİNDİR. O İSİMLERİ DE SÖYLEYİP YÜCE RABBİ ANMAK LAZIMDIR.

ALLAH’IN EN GÜZEL İSİMLERİ “ESMA-ÜL HÜSNA”

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah’ın Vaadine itikad imtihanımızdır

Dünya çok yakında artan zulüm ve şeytanlıkları harap edercesine, Allah’ın vaatlerinin tek tek gerçekleşmesine şahitlik ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir