Anasayfa / ALLAH (cc) / Allah’tan başka ilah yoktur
imanilmihali.com
Allah (cc)

Allah’tan başka ilah yoktur

Allah’tan başka ilah yoktur

Yüce Kur’an en büyük şefaatçidir ve bizler muhakkak bu en büyük nimetten hesaba çekileceğiz.

“Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan hesaba çekileceksiniz.” (Zuhruf 43/44)

Yüce Allah ise, tek, muktedir ve hak olandır. O’ndan başka ilah yoktur, O’nun yardımcısı, ortağı, eşi, benzeri, kızı, oğlu yoktur.

“Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.” (Bakara 2/163)

O’ndan başka ne bir Malik vardır ne de O müsaade etmeden birisi şefaat edebilir. O, kullarına Kur’an saadeti ile hak’kı ve doğruyu emreder.

Ama insan nankördür. Her zaman ve her fırsatta yedek ilahlar edinir, Allah’a ortaklar koşar ve edindiği bu yedek ilahlara tapar, medet ve şefaat umar.

“Allah, şöyle dedi: “İki ilâh edinmeyin. O, ancak tek ilâhtır. O hâlde, yalnız benden korkun.” (Nahl 16/51)

“Onun size, “Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin.” diye emretmesi de düşünülemez. Siz müslüman olduktan sonra, o size hiç inkârı emreder mi?” (Al-i İmran 3/80)

“Andolsun, “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir tek ilâhtan başka hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkâr edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır.” (Maide 5/73)

“(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (hıristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.” (Tevbe 9/31)

“Âyetlerimizi inkâr edip “Bana elbette mal ve evlat verilecek!” diyen kimseyi gördün mü? Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahmân’dan bir söz mü almış? Hayır! (İş onun dediği gibi değil). Biz, onun söylediklerini yazacağız ve azabını arttırdıkça arttıracağız! Onun (ahirette sahip olacağını) söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. Onlar, kendileri için kuvvet ve şeref (kaynağı) olsunlar diye, Allah’tan başka ilâhlar edindiler. Hayır! İlâhları, onların ibadetlerini inkâr edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. (Meryem 19/77-82)

“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir. (Böyle iken) “Rahmân, çocuk edindi” dediler. O, böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, (evlat diye niteledikleri) o melekler ikrama erdirilmiş kullardır. Onlar Allah’tan önce söz söylemezler ve hep O’nun emriyle iş görürler. Allah, onların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını da yapacaklarını da) bilir. Onlar, O’nun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi O’nun korkusuyla titrerler. İçlerinden her kim, “Allah’tan başka ben de şüphesiz bir ilâhım” derse, böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.” (Enbiya 21/25-29)

“Hiç şüphesiz siz ve Allah’tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız. Eğer onlar ilâh olsalardı oraya varmazlardı. Hâlbuki hepsi orada ebedî kalacaklardır. Onların orada derin bir iç çekişleri vardır! Onlar orada hiçbir şey işitmezler.” (Enbiya 21/98-100)

“Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?” (Furkan 25/43)

“(Ey Muhammed!) De ki: “Allah’ı bırakıp da ilâh olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yerde ve gökte hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah’ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Allah katında, O’nun izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. (Şefaat için izin verilip de) kalplerinden korku giderilince birbirlerine, “Rabbiniz ne söyledi?” diye sorarlar. Onlar da “Gerçeği” diye cevap verirler. O, yücedir, büyüktür.” (sebe 34/22,23)

“Belki kendilerine yardım edilir diye Allah’ı bırakıp da ilâhlar edindiler. Onlar, ilâhlar için (hizmete) hazır asker oldukları hâlde, ilâhlar onlara yardım edemezler.” (Yasin 36/74,75)

“Allah’ı bırakıp O’na yakınlık sağlamaları için edindikleri ilâhlar kendilerine yardım etseydi ya!? Aksine onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kayboldular. Bu, onların yalanı ve uydurmakta oldukları şeydir.” (Ahkaf 46/28)

Bu yedek ilahlar bazen putlar, bazen dünya nimetleri bazen kişinin kendi nefsi olur. Ama hepsinin ortak noktası yanlış, çirkin ve batıl olmasıdır. Bu yaptıklarının da cezası elbet olacak ve cehennem ebedi mekanları olacaktır.

“(Allah, şöyle der:) “Atın cehenneme, (hakka karşı) inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kâfiri! Allah ile beraber, başka bir ilâh edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine!” Arkadaşı (olan şeytan) der ki: “Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içinde idi.” (Kaf 50/24-27)

Şirk, Rabbimize eş, ortk, benzer, racı, şefaatçi atamaktır ki cezası rahmetten maafiyet ve ilelebet cehennem çukurlarına mahkumiyettir. Allah, ilahi irade ve kudrete ortaklar tanımak demek olan şirk suçunu asla affetmeyeceğini bildirendir.

“Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür. Onlar, Allah’ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Hâlbuki (aslında) azgın bir şeytana tapmaktadırlar. Allah, o şeytana lânet etti ve o da, “Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım” dedi. “Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür. Şeytan onlara (birçok) vaadde bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor. İşte onların barınağı cehennemdir. Ondan bir kaçış yolu bulamazlar.” (Nisa 4/116-121)

Kul, taptığı yedek ilahları reçelden, taştan, paradan, altın sırçalardan yapmış olsa da geri planda hep şeytan yani iblis vardır. Çünkü iblis insanın ebedi düşmanı, en kötü arkadaşı ve felakete sürükleyenidir. Yine iblis, insana süslü ve güzel gösteren, sağ taraftan yanaşıyor hissi verendir.

“De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lânetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.” (Maide 5/60)

“İnsanların hepsi Allah’ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki: “Şüphesiz bizler size uymuştuk; şimdi siz az bir şey olsun, Allah’ın azabından bizi koruyabilecek misiniz?” Onlar da, “Eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da, sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur” derler. İş bitirilince şeytan da diyecek ki: “Şüphesiz Allah, size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O hâlde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben, daha önce sizin, beni Allah’a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz, zalimlere elem dolu bir azap vardır.” (İbrahim 14/21,22)

“Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir.” (Nahl 16/100)

“Babacığım! Şeytana tapma! Çünkü şeytan Rahmân’a isyankâr olmuştur.”(Meryem 19/44)

Yazık ki ayet, insanların çoğunun şeytana kandığını ve kanacağını bildirmektedir.

“Şeytan, onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnananlardan bir grup dışında hepsi ona uydular. Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hâkimiyeti yoktu. Ancak ahirete inananları, onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye (ona bu fırsatı verdik). Senin Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur.” (Sebe 34/20,21)

Oysa ilahi emir, hak tebliğ, sırat-ı müstakim bellidir.

“Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?” (Yasin 36/60,61)

Modern zaman insanları kibir, gurur, açlık ve doymazlıkla bezenmiş aymazlıkları neticesi imanı terk edip dünyevi istek, şehvet ve arzulara daldıkça şeytanın daha çok esiri ve köpeği olacaktır.

Rabbimiz Tek’tir. Bilinen ve bilinmeyen her şeyin yaratıcısı, sahibi, işitenidir. O’nun dışındaki her şey batıl, köhne, yanlış, haksız ve adaletsizdir. İlahi iradenin bu muazzam merhamet ve ilmine ortaklar adamak ta en başta Rabbimizin yüceliğine itimat ve itikad etmemektir ki şirktir.

Kimse, şirk illetine bulaştığını kabul etmez.

Kimse, puta taptığını, kişileri ilah ettiğini kabullenmez.

Kimse, Rabbimizden başkalarından rızık, medet, menfaat beklediğini itiraf etmez.

Lakin paraya tapan, kişilerin yasak ve emirlerine harfiyen uyanlar, şeytana köpek olup, batıla hizmet edenler müşriktir. Allah düşmanlarına sığınan, onları dost edinen herkes müşriktir, münafıktır ya da kafirdir.

El açıp yalvarılacak, rızık ve bereket istenecek, esenlik dilenecek, sağlık ve huzur için yalvarılacak sadece Allah’tır. Başkaları bu nimet ve bereketlere aracı olabilir ama hepsi o kadardır. Hak olmadığı, helal olmadığı sürece onların verdiği Allah nasibi değildir. Allah kullarına haram lokma nasip etmez. Haram lokmayı kul arzular ve alır. Çünkü zulmeden insandır. Allah ise zulmetmez.

Kişilerin helal ve haramlarına, Kur’an’a müracat etmeden onay verenler, haksıza, zalime, hırsıza destek olanlar, şeytana hizmet edenlere hizmet edenler iki kere düşünmelidir. Önce kendi karanlık sonları için ve sonra da o kulluk ettikleri zalimlerin artırdıkları zulmetme gücüne verdikleri katkı ve süre için.

Paraya da, kula da, şefaate de, taşa da, aya ve yıldıza da tapılıyor olsa aslında tapılan şeytandır. Çünkü o iblis insanı Allah kulu olmaktan caydıracağına and içmiş, her türlü vasıtayı kullanarak kullara dört yanından yaklaşacağına ve insanları azdıracağına yemin etmiştir.

İşte kulların sapmış ve azmış olanlarının bugün tapmakta olduğu her ne varsa şeytanın eseri ve silahıdır. O halde tapılan cisim ne olursa olsun aslında şeytandır. Bu şirktir, şirk dinidir.

Kur’an iki insandan ve iki dinden bahseder. Bahsedilen insanlar iman eden ve etmeyen, dinler ise Hak olan ve olmayandır. Hak olmayan din işte bu şeytana tapınma rezilliğidir.

Kul helal lokma yemiş ve Allah yolunda yürümeye niyetli ise söz ve hareketleri ile bunu ispat etmek mecburiyetindedir. Sadece söz e bakarak taraf olmak ve batılı desteklemek kulu ateşlere götürür.

O iblis, tüm cismani perdelerin arkasından bakıp zalim, cahil ve nankör insana gülümsemektedir. Oysa ahirette gülümseyecek olanlar mü’minler ve Müslümanlardır.

Şeytan ahirette onlara ben sizi tanımam, ben Allah’tan korkarım. Sizin bana ibadet ve kulluk etmenizi ben istemedim. Siz bana taparak benim de affımı engellediniz. Ben kendimi bile kurtaramazken size nasıl yardımcı olurum? diyerek çekip gidecek ve kaybolacaktır.

Kanan aldanmışlar ise Rabbimize şöyle yalvaracaktır; Rabbimiz onlar bizi kandırdılar, onların söyledikleri bize sağdan geliyordu. Onların cezasını iki kere ver.

Sonuçta hepsi cehennem çukurlarından en vahimine girecek ve ebediyen orada kalacaklardır.

Kul, hidayeti her fırsatta, her saniye de aramak ve ecelden önce iman etmek zorundadır. İmansıza, kafire, müşrike peygamber değil Kur’an bile şefaat edemez. Çünkü şefaat sadece Allah’ın razı olduğu kullarına mahsustur. Ve Allah kendisine ihanet eden müşriklerden asla razı olmaz!

Rabbim bizleri, “Ben Allah’tan korkarım” diyebilen kullarından eylesin.
Rabbim tüm şirke bulaşmış gariban, hain, cahil, nankör kullarını bir an önce hidayete erdirsin.
Rabbim paraya, makama, güce, şehvete, nefsine tapan kullarını İslam’a kılavuzlasın.
Rabbim kişileri, putları, iblisi ilah edinenleri hikmete ulaştırsın.
Rabbim, can-ı gönülden, isteyerek, bilerek şeytana köpeklik edenleri bağışlamasın.
Rabbim, farkında olmadan şirke batmış milyonları imana eriştirsin.
Rabbim Türk milletini muhafaza ve müdafaa eylesin.
Amin.

Allah’tan başka ilah yoktur

Bu yazıyı okudunuz mu?

vicdan

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir Vicdan kalp sesidir. Dinleyene de dinlemek istemeyene de aynı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir