imanilmihali.com
amener resulü

AMENER RESULU

AMENER RESULU

Amener Resulu okunuşu;

”Bismillahirrahmanirrahim”

Amene’r resulu bima ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü’minün. Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulih. La nüferriku beyne ehadim mir rusulih. Ve kalü semi’na ve eta’na gufraneke Rabbena ve ileykel’masir. La yükelllifüllahü nefsen illa vüs’aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Nefsen illa vüs’aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tüahızna innesina ev ahta’na. Rabbena ve la tahmil Aleyna isran kema hameltehü ale’lezine min kiblina. Rabbena vela tühammilna ma la takatelena bih. Va’fü anna, vagfir lena, verhamna, ente Mevlana fen’surna ale’l kavmi’l kafirin.

Amene’r-Resulu Meali

Amene’r-Resulü Diyanet Meali:

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” Bakara 285

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” Bakara 286.

Amene’r-Resulü Elmalılı Hamdi YAZIR Meali:

Peygamber, Rabbinden ne indirildiyse ona iman etti, müminler de. Hepsi, Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve: “Peygamberleri arasında hiçbir ayırım yapmayız.” diye Peygamberlerine inandılar ve: “İşittik ve boyun eğdik, bağışlamanızı dileriz, ey Rabbimiz! Dönüş sanadır!” dediler. Bakara 285.

Allah, kimseye gücünün ötesinde bir teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı yararına, yüklendiği günahı zararınadır. Ey Rabbimiz, eğer unutarak veya yanılarak yaptıksa, bizi sorgulama! Ey Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi, ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediğini yükletme, günahlarımızı affet, bizleri bağışla ve bize acı! Sensin mevlamız! Bizi, Seni tanımayanlara karşı yardımınla zafere eriştir, kahrolsun kafirler. Bakara 286

Amene’r-Resulü Yaşar Nuri ÖZTÜRK Meali:

Resul, Rabbinden kendisine indirilene inanmıştır; müminler de. Hepsi; Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmışlardır. Allah’ın resullerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız. Şöyle demişlerdi: “Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır.” Bakara 285.

Allah hiçbir benliğe, yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez/teklifte bulunmaz. Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük kendi aleyhinedir/kişinin hem kendisini hem başkaları için kazandığı onun lehine, yalnız kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir/kişinin kendi emeği ile kazandığı lehine, başkalarının sırtından kazandığı aleyhinedir. “Ey Rabbimiz! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme. Affet bizi, bağışla bizi, acı bize. Sen bizim Mevlâ’mızsın.Gerçeği örten nankörler/inkârcılar topluluğuna karşı yardım et bize!” Bakara 286.

Amener-Resulu Fazileti

”Kim Amene’r-Resulu’yü geceleri okursa muradına kifayet eder. O gece o eve şeytan giremez.”

Bu ayeti kerimeler hakkında Resulu Ekrem Şöyle buyurdu: ”Allah-u Teala cennetin hazinelerinden olan ‘Amene’r Resulu ve Ayelel Kürsi’yi bana indirdi. Allah mahlukatı yaratmazdan 2000 yıl evvel o iki ayeti kudret eli ile yazdı. Her kim gece yatsı namazından sonra o iki ayaeti okursa gece ibadetinden ona kafi gelir.”

Resulu Ekrem yine bu ayetler için şöyle buyurdu:

”Allah-u Teala, Sure-i Bakara’yı iki ayetle sona erdirdi ki, bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem selattır, hem duadır, hem Kur’an’dır.”

Peygamber Efendimiz;

”Benim üzerim toprakla kapatılınca Fatiha Ve Amene’r-Resulu surelerini okuyun” buyurmuştur.

Hz. Ömer ile Hz. Ali’den rivayet edilmiştir ki, Her biri: ”Aklı başında bir adam görmezdim ki, Bakara Suresi’nin sonundaki bu ayetleri okumadan uyusun.” demişlerdir.

Abdullah İbni Mes’ud Şöyle buyurdu: ”Resulullah Efendimize Mi’racda 3 hususi şey verildi.

1- Beş vakit namaz

2- Amene’r-Resulu

3- Ümmetinden Allah’a hiç bir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme

Allame Bedrettin Ayni Şöyle buyurdu: ”Amene’r-Resulu’yü okuyanlar için, Bu ayetler, gece ibadet, vird ve zikir yerine geçer. Sevab ve fazilet olarak yeter. O gece, olması muhtemel olan afetlerden, şeytanın, cinlerin ve insanların kötülüğünden korur.”

”Cibril, Hz. Peygamber’e Bakara Suresi’nin sonunda ‘Amin” demeyi telkin etti.” Diye de Ebu Meysere’ye ait bir rivayet bulunmaktadır.

İbni Abidin Şöyle buyurdu: ”Cenazeyi defnettikten sonra, yanına oturup ya da çömelip, sessiz bir şekilde Bakara Suresi’nin başını ve sonunu okumak, ölü için dua ve istiğfar etmek müstehaptır.”

Ukbe bin Amir şöyle buyurmuştur: ”Bakara Suresi’nin sonundaki iki ayet ”AmenerResulu’yü” başından başlayarak sonuna dek sık sık okuyunuz. Çünkü Allah-u Teala, onlarla Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i mümtaz kılmıştır.”

Cenab-ı Allah, biz kullarını da daima bu duaların manalarını duyan, anlayan ve gereğini yerine getirerek, vaad ettiği icabetinin feyzinden büyük büyük nasiplerle pay alan kullarından eylesin. Amin.

Âmenerresülünün faziletine ilişkin birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

(Gece Bekara sûresinin son iki ayetini (Âmenerresülüyü) okuyana, bu iki âyet, her şey için kâfidir.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace]

(Gece Âmenerresülüyü okuyana, her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir.) [Şir’a]

(Bana Arşın altındaki hazineden benden önce hiç bir peygambere verilmeyen Bekara sûresinin son âyetleri [Âmenerresülü] verildi.) [İ. Ahmed]

(Bir rahmet, Kur’an ve dua olan Bekara sûresinin son iki âyetini öğrenin, çoluk çocuğunuza da öğretin.) [Hâkim]

(Vefat eden Müslümanı fazla bekletmeyin, kabrine götürmekte acele edin. Kabrinde onun başucunda Fatiha, ayak ucunda ise Bekara sûresinin sonunu okuyun.) [Taberani]

İslam büyükleri de buyuruyor ki:

Akıllı insan, Âmenerresülüyü okumadan yatmaz. (Ömer bin Hattab)

(Bekara sûresinin sonundan üç âyeti okumadan yatana akıllı denmez. (Ali bin Ebu Talib)

Resulullah efendimize Mi’racda verilen üç özel şey: 1- Beş vakit namaz, 2- Âmenerresülü, 3- Şirk üzere ölmeyenlerin günahlarına şefaat etme yetkisi. (Abdullah ibni Mes’ûd)

Âmenerresülüyü okumak, geceyi ihyâ etmeye ve kötülüklerden korunmaya kâfidir. (İmâm-ı Nevevi)

Cenazeyi defnettikten sonra, etrafında oturup veya çömelip, sessizce Bekara sûresinin başını ve sonunu okumak, ölü için dua ve istiğfâr etmek müstehaptır. (İbni Âbidîn)

Âmenerresülüyü okumak, gece ibadet, vird ve zikir yerine geçer. Sevap ve fazilet olarak yeter. O gece, gelebilecek âfetlerden, şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur. (Bedreddin Aynî)

alıntı; http://www.ayetelkursi.gen.tr

AMENER RESULU

Bu yazıyı okudunuz mu?

Anlamlı Ramazan duaları

Anlamlı Ramazan duaları

Anlamlı Ramazan duaları “De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle ...

2 Yorum

  1. Avatar

    Sure yanlış yazılmış lutfen duzeltın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir