Anasayfa / KUR'AN-I KERİM / Arapça cüz – 14
imanilmihali.com
Kur'an'ın Arapça cüz ve hizipleri

Arapça cüz – 14

Arapça cüz

YÜCE KUR’AN’IN CÜZ VE HİZİPLERİ

14. Cüz

Hizip : 27 Sureler; (15/Hicr 1 ile 16/Nahl 50. ayetler arası)

Hizip : 28 Sureler; (16/Nahl 51 – 128. ayetler arası)

15. HİCR SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

1. Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur’anim mübın

2. Rubema yeveddüllezıne keferu lev kanu müslimın

3. Zerhüm ye’külu ve yetemetteu ve yülhihimül emelü fe sevfe ya’lemun

4. Ve ma ehlekna min karyetin illa veleha kitabüm ma’lum

5. Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste’hırun

6. Ve kalu ya eyyühellezi nüzzile aleyhiz zikru inneke le mecnun

7. Lev ma te’tına bilmelaiketi in künte mines sadikıyn

8. Ma nünezzilül melaikete illa bil hakkı ve ma kanu izem münzarin

9. İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun

10. Ve le kad erselna min kablike şiyeıl evvelin

11. Ve ma ye’tıhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun

12. Kezalike neslükühu fı kulubil mücrimin

13. La yü’minune bihı ve kad halet sünnetül evvelin

14. Ve lev fetahna aleyhim babem mines semai fe zallu fıhi ya’rucun

15. Le kalu innema sükkirat ebsaruna bel nahnü kavmün meshurun

16. Ve le kad cealna fis semai bürucev ve zeyyennaha lin nazırın

17. Ve hafıznaha min külli şeytanir racım

18. İlla menisterekas sem’a fe etbeahu şihabüm mübın

19. Vel erda medednaha ve elkayna fıha ravasiye ve embetna fıha min külli şey’im mevzun

20. Ve cealna leküm fıha meayişe ve mel lestüm lehu bi razikıyn

21. Ve im min şey’in illa ındena hazinühu ve ma nünezzilühu illa bi kaderim ma’lum

22. Ve erselner riyaha levakıha fe enzelna mines semai maen fe eskaynakümuh ve ma entüm lehu bi hazinın

23. Ve inna le nahnü nuhyı ve nümıtü ve nahnül varisun

24. Ve le kad alimnel müstakdimıne minküm ve le kad alimnel müste’hırın

25. Ve inne rabbeke hüve yahşüruhüm innehu hakımün alım

26. Ve le kad halaknel insane min salsalim min hameim mesnun

27. Vel canne halaknahü min kablü min naris semum

28. Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı haliküm beşeram min salsalim min hameim mesnun

29. Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın

30. Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun

31. İlla iblıs eba ey yekune meas sacidın

32. Kale ya iblısü ma leke ella tekune meas sacidın

33. Kale lem ekül li escüde li beşerin halaktehu min salsalim min hameim mesnun

34. Kale fahruc minha fe inneke racım

35. Ve inne aleykel la’nete ila yevmid dın

36. Kale rabbi fe enzırnı ila yevmi yüb’asun

37. Kale fe inneke minel münzarın

38. İla yevmil vaktil ma’lum

39. Kale rabbi bima ağveytenı le üzeyyinenne lehüm fil erdı ve le uğviyennehüm ecmeıyn

40. İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn

41. Kale haza sıratun aleyye müstekıym

42. İnne ıbadı leyse leke aleyhim sültanün illa menittebeake minel ğavın

43. Ve inne cehenneme le mev’ıdühüm ecmeıyn

44. Leha seb’atü ebvab likülli babim minhüm cüz’üm maksum

45. İnnel müttekıyne fı cennativ ve uyun

46. Üdhuluha bi selamin aminın

47. Ve neza’na ma fı sudurihim min ğıllin ıhvanen ala sürurim mütekabilın

48. La yemessühüm fıha nesabüv ve ma hüm minha bi muhracın

49. Nebbi’ ıbadı ennı enel ğafurur rahıym

50. Ve enne azabı hüvel azabül elım

51. Ve nebbi’hüm an dayfi ibrahım

52. İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale inna minküm vecilun

53. Kalu la tevcel inna nübeşşiruke bi ğulamin alım

54. Kale e beşşertümunı ala em messeniyel kiberu fe bime tübeşşirun

55. Kalu beşşernake bil hakkı fe la teküm minel kanitıyn

56. Kale ve mey yaknetu mir rahmeti rabbihı illed dallun

57. Kale fe ma hatbuküm eyyühel murselun

58. Kalu inna ürsilna ila kavmim mücrimın

59. İlla ale lut inna le müneccuhüm ecmeıyn

60. İllemraetehu kadderna inneha le minel ğabirın

61. Felemma cae ale lutnil murselun

62. Kale inneküm kavmümü münkerun

63. Kalu bel ci’nake bima kanu fıhi yemterun

64. Ve eteynake bil hakkı ve inna le sadikun

65. Fe esri bi ehlike bi kıt’ım minel leyli vettebı’ edbarahüm ve la yeltefit minküm ehadüv vemdu haysü tü’merun

66. Ve kadayna ileyhi zalikel emra enne dabira haülai maktuum musbihıyn

67. Ve cae ehlül medıneti yestebşirun

68. Kale inne haülai dayfı fe la tefdahun

69. Vettekullahe ve la tuhzun

70. Kalu e ve lem nenheke anil alemın

71. Kale haülai benatı in küntüm faılın

72. Le amruke innehüm le fı sekratihim ya’mehun

73. Fe ehazethümüs sayhatü müşrikıyn

74. Fe cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyhim hıcaratem min siccıl

75. İnne fı zalike le ayatil lil mütevessimın

76. Ve inneha le bisebılim mükıyn

77. İnne fı zalike le ayatel lil mü’minın

78. Ve in kane ashabül eyketi le zalimın

79. Fentekamna minhüm ve innehüma le bi imamim mübın

80. Ve le kad kezzebe ashabül hıcril murselın

81. Ve ateynahüm ayatina fe kanu anha mu’ridıyn

82. Ve kanu yenhıtune minel cibali büyuten aminın

83. Fe ehazethümüs sayhatü musbihıyn

84. Fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun

85. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakk ve innes saate le atiyetün fasfehıs safhal cemıl

86. İnne rabbeke hüvel hallakul alım

87. Ve le kad ateynake seb’am minel mesanı vel kur’anel azıym

88. La temüddenne ayneyke ila ma metta’na bihı ezvacem minhüm ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mü’minın

89. Ve kul innı enen nezırul mübın

90. Kema enzelna alel muktesimın

91. Ellezıne cealül kur’ane ıdıyn

92. Fe ve rabbike le nes’elennehüm ecmeıyn

93. Amma kanu ya’melun

94. Fasdoa’bima tü’meru ve a’rıd anil müşrikın

95. İnna kefeynakel müstehziın

96. Ellezıne yec’alune meallahi ilahen ahar fe sevfe ya’lemun

97. Ve le kad na’lemü enneke yedıyku sadruke bima yekulun

98. Fe sebbıh bi hamdi rabbike ve küm mines sacidın

99. Ve’büd rabbeke hatta ye’tiyekel yekıyn

16. NAHL SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

1. Eta emrullahi fe la testa’ciluh sübhanehu ve teala amma yüşrikun

2. Yünezzilül melaikete bir ruhı min emrihı ala mey yeşaü min ıbadihı en enziru ennehu la ilahe illa ene fettekun

3. Halekas semavati vel erda bil hakk teala amma yüşrikun

4. Halekal insane min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübiyn

5. Vel en’ame halekaha lemük fıha dif’üv ve menafiu ve minha te’külun

6. Ve leküm fıha cemalün hıyne türıhune ve hıyne tesrahun

7. Ve tahmilü eskaleküm ila beledil lem tekunu baliğıyhi illa bi şikkıl enfüs inne rabbeküm le raufür rahıym

8. Vel hayle vel biğale vel hamira li terkebuha ve zıneh ve yahlüku ma la ta’lemun

9. Ve alellahi kasdus sebıli ve minha cair ve lev şae le hedaküm ecmeıyn

10. Hüvellezı enzele mines semai mael leküm minhü şerabüv ve minhü şecerun fıhi tüsiymun

11. Yümbitü leküm bihiz zer’a vez zeytune ven nehıyle ven a’nabe ve min küllis semarat inne fı zalike le ayetel li kavmiy yetefekkerun

12. Ve sehhara lekümül leyle ven nehara veş şemse vel kaner ven nücumü müsahharatüm bi emrih inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya’kılun

13. Ve ma zerae leküm fil erdı muhtelifen elvanüh inne fı zalike le ayetel li kavmiy yezzekkerun

14. Ve hüvellezı sehharal bahra li te’külu minhü lahmen tariyyev ve testahricu minhü hılyeten telbesuneha ve teral fülke mevahıra fıhi ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun

15. Ve elka fil erdı ravasiye en temıde biküm ve enharav ve sübülel lealleküm tehtedun

16. Ve alamat ve bin necmi hüm yehtedun

17. E fe mey yahlüku ke mel la yahluk e fe la tezekkerun

18. Ve in teuddu nı’metellahi la tuhsuha innellahe le ğafurur rahıym

19. Vallahü ya’lemü ma tüsirrune ve ma tu’linun

20. Vellezıne yed’une min dunillahi la yahlükune şey’ev ve hüm yuhlekun

21. Emvatün ğayru ahya’ ve ma yeş’urune eyyane yüb’asun

22. İlahüküm ilahüv vahıd fellezıne la yü’minune bil ahırati kulubühüm münkiratüv ve hüm müstekbirun

23. La cerame ennellahe ya’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun innehu la yühıbbül müstekbirın

24. Ve iza kıyle lehüm maza enzele rabbüküm kalu esatıyrul evvelın

25. Li yahmilu evzarahüm kamiletey yevmel kıyameti ve min evzarillezıne yüdıllunehüm bi ğayri ılm e la sae ma yezirun

26. Kad mekarallezıne min kablihim fe etellahü bünyanehüm minel kavaıdi fe harra aleyhimüs sakfü min fevkıhim ve etahümül azabü min haysü la yeş’urun

27. Sümme yevmel kıyameti yuhzıhüm ve yekulü eyne şürakaiyellezıne küntüm tüşakkune fıhim kalellezıne utül ılme innel hızyel yevme ves sue lalel kafirın

28. Ellezıne teteveffahümül melaiketü zalimı enfüsihim fe elkavüs seleme ma künna na’melü min su’ bela innellahe alımüm bima küntüm ta’melun

29. Fedhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha fe lebi’se mesvel mütekebbirın

30. Ve kıyle lillezınettekav maza enzele rabbüküm kalu hayra lillezıne ahsenu fı hazihıd dünya haseneh ve le darul ahırati hayr ve le nı’me darul müttekıyn

31. Cennatü adniy yedhuluneha tecrı min tahtihel enharu lehüm fıha ma yeşaun kezalike yeczillahül müttekıyn

32. Ellezıne teteveffahümül melaiketü tayyibıne yekulune selamün aleykümüdhulül cennete bima küntüm ta’melun

33. Hel yenzurune illa en te’tiyehümül melaiketü ev ye’tiye emru rabbik kezalike fealellezıne min kablihim ve ma zalemehümüllahü ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun

34. Fe esabehüm seyyiatü ma amilu ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun

35. Ve kalellezıne eşraku lev şaellahü ma abedna min dunihı min şey’in nahnü ve la abaüna ve la harramna min dunihı min şey’ kezalike fealellezıne min kablihim fe hel aler rusüli illel belağul mübın

36. Ve le kad beasna fı külli ümmetir rasulen enı’büdüllahe vectenibüt tağut fe minhüm men hedellahü ve minhüm men hakkat aleyhid dalaleh fe sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın

37. İn tahrıs ala hüdahüm fe innellahe la yehdı mey yüdıllü ve ma lehüm min nasırın

38. Ve aksemu billahi cehde eymanihim la yeb’asüllahü mey yemut bela va’den aleyhi hakkav ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

39. Li yübeyyine lehümüllezı yahtelifune fıhi ve li ya’lemellezıne keferu ennehüm kanu kazibın

40. İnnema kavlüna li şey’in iza eradnahü en nekule lehu kün fe yekun

41. Vellezıne haceru fillahi mim ba’di ma zulimu le nübevviennehüm fid dünya haseneh ve le ecrul ahırati ekber lev kanu ya’lemun

42. Ellezıne saberu ve ala rabbihim yetevekkelun

43. Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhıy ileyhim fes’elu ehlez zikri in küntüm la ta’lemun

44. Bil beyyinati vez zübür ve enzelna ileykez zikra li tübeyyine linnasi ma nüzzile ileyhim ve leallehüm yetefekkerun

45. E fe eminellezıne mekerus seyyiati ey yahsifellahü bihimül erda ev ye’tiyehümül azabü min haysü la yaş’urun

46. Ev ye’huzehüm fı tekallübihim fe ma hüm bi mu’cizın

47. Ev ye’huzehüm ala tehavvüf fe inne rabbeküm le raufür rahıym

48. E ve lem yerav ila ma halekallahü min şey’iy yetefeyyeü zılalühu anil yemıni veş şemaili süccedel lillahi ve hüm dahırun

49. Ve lillahi yescüdü ma fis semavati ve ma fil erdı min dabbetiv vel melaiketüe hüm la yestekbirun

50. Yehafune rabbehüm min fevkıhim ve yef’alune ma yü’merun

51. Ve kalellahü la tettehızu ilaheynisneyn innema hüve ilahüv vahıd fe iyyaye ferhebun

52. Ve lehu ma fis semavati vel erdı ve lehüd dınü vasıba e fe ğayrallahi tettekun

53. Ve ma büküm min nı’metin fe minellahi sümme iza messekümüd durru fe ileyhi tec’erun

54. Sümme iza keşefed durra anküm iza ferıkum minküm bi rabbihim yüşrikun (49.ayet secde ayetedir.)

55. Li yekfüru bima ateynahüm fe temetteu fe sevfe ta’lemun

56. Ve yec’alune li ma la ya7lemune nasıybem mimma razaknahüm tellahi le tüs’elünne amma küntüm tefterun

57. Ve yec’alune lillahil benati sübhanehu ve lehüm ma yeştehun

58. Ve iza büşşira ehadühüm bil ünsa zalle vechühu müsveddev ve hüve kezıym

59. Yetevara minel kavmi min sui ma büşşira bih e yümsikühu ala hunin em yedüssühu fit türab e la sae ma yahkümun

60. Lillezıne la yü’minine bel ahırate meselüs sev’ ve lillahil meselül a’la ve hüvel azızül hakım

61. Ve lev yüahızüllahün nase bi zulmihim ma terake aleyha min dabbetiv ve lakiy yüehhıruhüm ila ecelim müsemma fe iza cae ecelühüm la yeste’hırune saatev ve la yestakdimun

62. Ve yec’alune lillahi ma yekrahune ve tesıfü elsinetühümül kezibe enne lehümül husna la cerame enne lehümün nara ve ennehüm müfratun

63. Tellahi le kad erselna ila ümemim min kablike fe zeyyene lehümüş şeytanü a’malehüm fe hüve veliyyühümül yevme ve lehüm azabün elım

64. Ve ma enzelna aleykel kitabe illa li tübeyyine lehümüllezıhtelefu fıhi ve hüdev ve rahmetel li kavmiy yü’mininun

65. Vallahü enzele mines semai maen fe ahya bihil erda ba’de mevtiha inne fı zalike le ayatel li kavmiy yesmeun

66. Ve inne leküm fil en’ami le ıbrah nüskıyküm mimma fı bütunihı mim beyni fersiv ve demil lebenen halisan saiğal liş şaribın

67. Ve min semaratin nehıyli vel a’nabi tettehızune minhü sekerav ve rizkan hasena inne fı zalike le ayetel li kavmiy ya’kılun

68. Ve evha rabbüke ilen nahli enittehızı minel cibali büyutev ve mineş şeceri ve mimma ya’rişun

69. Sümme külı min külles semarati feslükı sübüle rabbiki zülüla yahrucü mim butuniha şerabüm muhtelifün elvanühu fıhi şifaül linnas inne fı zalike le ayatel li kavmiy yetefekkerun

70. Vallahü halekaküm sümme yeteveffaküm ve minküm mey yüraddü ila erzelil umuri li keyla ya’leme ba’de ılmin şey’a innellahe alımün kadır

71. Vallahü faddale ba’daküm ala ba’dın fir rızk femellezıne füddılu bi raddı rizkıhim ala ma meleket eymanühüm fe hüm fıhi seva’ ife bi nı’metillahi yechadun

72. Vallahü ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve ceale leküm min ezvaciküm benıne ve hafedetev ve razekaküm minet tayyibat e fe bil batıli yü’minune ve bi nı’metillahi hüm yekfurun

73. Ve ya’büdune min dunillahi ma la yemlikü lehüm rizskam mines semavati vel erdı şey’ev ve la yestetıy’un

74. Fe la tadribu lillahil emsal innellahe ya’lemü ve entüm la ta’lemun

75. Darabellahü meselen abdem memlukel la yakdiru ala şey’iv ve mer razaknahü minna zirkan hasenen fe hüve yünfiku minhü sirrav ve cehra hel yestevun elhamdü lillah bel ekseruhüm la ya’lemun

76. Ve darabellahü meseler racüleyni ehadühüma ebkemü la yakdiru ala şey’iv ve hüve kellün ala mevlahü eynema yüveccihhü la ye’ti bi hayr hel yestevı hüve ve mey ye’müru bil adli ve hüve ala sıratım müstekıym

77. Ve lillahi ğaybüs semavati vel ard ve ma emrus saati illa ke lemhıl besari ev hüve akrab innellahe ala külli şey’in kadır

78. Vallahü ahraceküm mim bütuni ümmehatiküm la ta’lemune şey’ev ve ceale lekümüs sem’a vel ebsara vel ef’idete lealleküm teşkürun

79. E lem yerav ilet tayri müsehharatin fı cevvis sema’ ma yümsikühünne illellah inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü’minun

80. Vallahü ceale leküm min cüludil en’ami büyuten testehıffuneha yevme za’niküm ve yevme ikametiküm ve min asvafiha ve evbariha ve eş’ariha esasev ve metaan ila hıyn

81. Vallahü ceale leküm mimma haleka zılalev ve ceale leküm minel cibali eknanev ve ceale leküm serabiyle tekıykümül harra ve serabiyle tekıyküm be’seküm kezalike yütimmü nı’metehu aleyküm lealleküm tüslimun

82. Fe in tevellev fe innemü aleykel belağul mübın

83. Ya’rifune nı’metellahi sümme yünkiruneha ve ekseruhümül kafirun

84. Ve yevme neb’asü min külli ümmetin şehıden sümme la yü’zenü lillezıne keferu ve la hüm yüsta’tebun

85. Ve iza raellezıne zalemül azabe fe la yühaffefü anhüm ve la hüm yünzarun

86. Ve iza raellezıne eşraku şürakaehüm kalu rabbena haülai şürakaünellezıne künna ned’u min dunik fe elkav ileyhimül kavle inneküm le kazibun

87. Ve elkav ilellahi yevmeizinis seleme ve dalle anhüm ma kanu yefterun

88. Ellezıne keferu ve saddu an sebılillahi zidnahüm azaben fevkal azabi bima kanu yüfsidun

89. Ve yevme neb’azü fı külli ümmetin şehıden ala haüla’ ve nezzelna aleykel kitabe tibyanel likülli şey’iv ve hüdev ve rahmetev ve büşra lil müslimın

90. İnnellahe ye’müru bil adli vel ıhsani ve ıtai zil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bağy yeızüküm lealleküm tezekkerun

91. Ve evfu bi ahdillahi iza ahettüm ve la tenkudul eymane ba’de tevkıdiha ve kad cealtümüllahe aleyküm kefıla innellahe ya’lemü ma tef’alun

92. Ve la tekunu kelletı nekadat ğazleha mim ba’di kuvvetin enkasa tettehızune eymaneküm dehalem beyneküm en tekune ümmetün hiye erba min ümmeh innema yeblukümüllahü bih ve le yübeyyinenne leküm yevmel kıyameti ma küntüm fıhi tahtelifun

93. Ve lev şaellahü le cealleküm ümmetev vahıdetev ve lakiy yüdıllü mey yeşaü ve yehdoı mey yeşa’ ve le tüs’elünne amma küntüm ta’melun

94. Ve la tettehızu eymaneküm dehalem beyneküm fe tezille kademüm ba’de sübutiha ve tezukus sue bima sadedtüm an sebılillah ve leküm azabüm azıym

95. Ve la teşteru bi ahdillahi semenen kalıla innema ındellahi hüve hayrul leküm in küntüm ta’lemun

96. Ma ındeküm yenfedü ve ma ındellahi bak ve le necziyennellezıne saberu ecrahüm bi ahseni ma kanu ya’melun

97. Men amile saliham min zekerin ev ünsa ve hüve mü’minün fe le nuhyiyennehu hayaten tayyibeh ve la necziyennehüm ecrahüm bi ahseni ma kanu ya’melun

98. Fe iza kara’tel kur’ane festeız billahi mineş şeytanir racım

99. İnnehu leyse lehu sültanün alellezıne amenu ve ala rabbihim yetevekkelun

100. İnnema sültanühu alellezıne yetevellevnehu vellezıne hüm bihı müşrikun

101. Ve iza beddelna ayetem mekane ayetiv vallahü a’lemü bima yünezzilü kalu innema ente müfter bel ekseruhüm la ya’lemun

102. Kul nezzelehu ruhul kudüsi mir rabbike bil hakkı li yüsebbitellezıne amenu ve hüdev ve büşra lil müslimın

103. Ve le kad na’lemü ennehüm yekulune innema yüallimühu beşar lisanüllezı yulhıdune ileyhi a’cemiyyüv ve haza lisanün arabiyyüm mübın

104. İnnellezıne la yü’minune bi ayatillahi la yehdıhimüllahü ve lehüm azabün elım

105. İnnema yefteril kezibellezıne la yü’minune bi ayatillah ve ülaike hümül kazibun

106. Men kefera billahi mim ba’di ımanihı illa men ükrihe ve kalbühu mutmeinüm bil ımani ve lakim men şeraha bil küfri sadran fe aleyhim ğadabüm minellah ve lehüm azabün azıym

107. Zalike bi ennehümüstehabbül hayated dünya alel ahıratü ve ennellahe la yehdil kavmel kafirın

108. Ülaikellezıne tabeallahü ala kulubihim ve sem’ıhim ve ebsarihim ve ülaike hümül ğafilun

109. La cerame ennehüm fil ahırati hümül hasirun

110. Sümme inne rabbeke lillezıne haceru mim ba’di ma fütinu sümme cahedu ve saberu inne rabbeke mim ba’diha le ğafurur rahıym

111. Yevme te’tı küllü nefsin tücadilü an nefsiha ve tüveffa küllü nefsim ma amilet ve hüm la yuzlemun

112. Ve darabellahü meselen karyeten kanet aminetem mutmeinnetey ye’tıha rizkuha rağadem min külli mekanin fe keferat bi en’umillahi fe ezakahallahü libasel cuı vel havfi bima kanu yasneun

113. Ve le kad caehüm rasulüm minhüm fe kezzebuhü fe ehazehümül azabü ve hüm zalimun

114. Fe külu mimma razekakümüllahü halalen tayyibev veşküru nı’metellahi in küntüm iyyahü ta’büdun

115. İnnema harrama aleykümül meytete ved deme ve lahmel hınzıri ve ma ühille li ğayrillahi bih fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe innellahe ğafurur rahıym

116. Ve la tekulu lima tesıfü elsinetükümül kezibe haza halalüv ve haza haramül li tefteru alellahil kezib innellezıne yefterune alellahil kezibe la yüflihun

117. Metaun kalılüv ve lehüm azabün elım

118. Ve alellezıne hadu harramna ma kasasna aleyke min kabl ve ma zalemnahüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun

119. Sümme inne rabbeke lillezıne amilüs sue bi cehaletin sümme tabu mim ba’di zalike ve aslehu inne rabbeke mim ba’diha le ğafurur rahıym

120. İnne ibrahıme kane ümmeten kanitel lillahi hanıfa ve lem yekü minel müşrikın

121. Şakiral li en’umih ictebahü ve hedahü ila sıratım müstekıym

122. Ve ateynahü fid dünya haseneh ve innehu fil ahırati le mines salihıyn

123. Sümme evhayna ileyke enittebı’ millete ibrahıme hanıfa ve ma kane minel müşrikın

124. İnnema cüıles sebtü alellezınahtelefu fıh ve inne rabbeke le yahkümü beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun

125. Üd’u ila sebıli rabbike bil hıkmeti vel mev’ızatil haseneti ve cadilhüm billetı hiye ahsen inne rabbeke hüve a’lemü bi men dalle an sebılihı ve hüve a’lemü bil mühtedın

126. Ve in akabtüm fe akıbu bi misli ma ukıbtüm bih ve lein sabertüm le hüve hayrul lissabirın

127. Vasbir ve ma sabruke illa billahi ve la tahzen aleyhim ve la tekü fı daykım mimma yemkürum

128. İnnellahe meallezınettekav vellezıne hüm muhsinun

Sadakallahül’l-Âzim. (Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.)

Arapça cüz

 

Bu yazıyı okudunuz mu?

Bir ayet bir açıklama

Bir Ayet

Bir AYET bir açıklama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir