Anasayfa / KUR'AN-I KERİM / Arapça cüz – 17
imanilmihali.com
Kur'an'ın Arapça cüz ve hizipleri

Arapça cüz – 17

Arapça cüz

YÜCE KUR’AN’IN CÜZ VE HİZİPLERİ

17. Cüz

Hizip : 33 Sureler; (21/Enbiya 1 – 112. ayetler arası)

Hizip : 34 Sureler; (22/Hac 1 – 78. ayetler arası)

21. ENBİYA SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

1. İkterabe lin nasi hısabühüm ve hüm fı ğafletim mu’ridun

2. Ma ye’tıhim min zikrim mir rabbihim muhdesin illestemeuhü ve hüm yel’abun

3. Lahiyeten kulubühüm ve eserrun necvellezıne zalemu hel haza illa beşerum mislüküm e fete’tunes sıhra ve entüm tübsırun

4. Kale rabbi ya’lemül kavle fis semai vel erdı ve hüves semiul alim

5. Bel kalu adğasü ahlamim belifterahü bel hüve şaır felye’tina bi ayetin kema ürsilel evvelun

6. Ma amenet kablehüm min karyetin ehleknaha e fe hüm yü’minun

7. Ve ma erselna kableke illa ricalen nuhıy ileyhim fes’elu ehlez zikri in küntüm la ta’lemun

8. Ve ma cealnahüm cesedel la ye’külunet taame ve ma kanu halidın

9. Sümme sadaknahümül va&’de fe enceynahüm ve men neşaü ve ehleknel müsrifın

10. Le kad enzelna ileyküm kitkaben fıhi zikruküm e fe la ta’kılun

11. Ve kem kasamna min karyetin kanet zalimetev ve enşe’na ba’deha kavmen aharın

12. Felemma ehassu be’sena izahüm minha yerküdun

13. La terküdu varciu ila ma ütriftüm fıhi ve mesakiniküm lealleküm tüs’elun

14. Kalu ya veylena inna künna zalimin

15. Fe ma zalet tilke da’vahüm hatta cealnahüm hasıyden haidın

16. Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma laıbın

17. Lev eradna en nettehıze lehvel lettehaznahü mil ledünna in künna faılın

18. Bel nakzifü bil hakkı alel batıli fe yedmeğuhu fe iza hüve zahık ve lekümül veylü mimma tesıfun

19. Ve lehu men fis semavati vel ard ve men ındehu la yestekbirune an ıbadetihı ve la yestahsirun

20. Yüsebbihunelleyle ven nehara la yeftürun

21. Emittehazu alihetem minel erdı hüm yünşirun

22. Lev kane fıhima alihetün ilellahü lefesedeta fe sübhanellahi rabbil arşi amma yasıfun

23. La yüs’elü amma yef’alü ve hüm yüs’elun

24. Emittehazu min dunihı aliheh kul hatu bürhanekümv haza zikru mem meıye ve zikru men kablı bel ekseruhüm la ya’lemunel hakka fehüm mu’ridun

25. Ve ma erselna min kablike mir rasulin illa nuhıy ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa’düdun

26. Ve kalüttehazer rahmanü veleden sübhaneh bel ıbadüm mükramun

27. La yesbikunehu bil kavli ve hüm bi emrihı ya’melun

28. Ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yeşfeune illa li menirteda ve hüm min haşyetihı müşfikun

29. Ve mey yekul minhüm innı ilahüm min dunihı fe zalike neczıhi cehennem kezalike necziz zalimın

30. E ve lem yerallezıne keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey’in hayy e fe la yü’minun

31. Ve cealna fıha ficacen sübülel leallehüm yehtedun

32. Ve cealnes semae sakfem mahfusa ve hüm an ayatiha mu’ridun

33. Ve hüvellezı halekal leyle ven nehara veş şemse vel kamer küllün fı felekiy yesbehun

34. Ve ma cealna li beşerim min kablikel huld efeim mitte fehümül halidun

35. Küllü nefsin zaikatül mevt ve nebluküm biş şerri vel hayri fitneh ve ileyna türceun

36. Ve iza raakellezıne keferu iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı yezküru aliheteküm ve hüm bi zikrir rahmani hüm kafirun

37. Hulikal insanü min acel se ürıküm ayatı fe la testa’cilun

38. Ve yekulune meta hazel va’dü in küntüm sadikıyn

39. Lev ya’lemüllezıne keferu hıyne la yeküffune av vücuhihimün nara ve la an zuhurihim ve la hüm yünsarun

40. Bel te’tıhim bağteten fe tebhetühüm fe la yestetıy’une raddeha ve la hüm yünzarun

41. Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun

42. Kul mey yekleüküm bil leyli vne nehari miner rahmanv bel hüm an zikri rabbihim mu’ridun

43. Em lehüm alihetün metneuhüm min dunina la yestetıy’une nasra enfüsihim ve la hüm minna yushabun

44. Bel metta’na haülai ve abaehüm hatta tale aleyhimül umür e fela yeravne enna ne’til erda nenkusuha min atrafiha e fehümül ğalibun

45. Kul innema ünziruküm bil vahyi ve la yesmeus summüd düae iza ma yünzerun

46. Ve leim messethüm nefhatüm min azabi rabbike le yekulünne ya veylena inna künna zalimın

47. Ve nedaul mevazinel kısta li yevmil kıyameti fe la tuzlemü nefsün şey’a ve in kane miskale habbetim min hardelin eteyna biha ve kefa bina hasibın

48. Ve le kad ateyna musa ve harunel fürkane ve dıyaev ve zikral lil müttekıyn

49. Ellezıne yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve hüm mines saati müşfikun

50. Ve haza zikrum mübarakün enzelnah e fe entüm lehu münkirun

51. Ve lekad ateyna ibrahıme ruşdehu min kablü ve künna bihı alimın

52. İz kale li ebıhi ve kavmihı ma hazihit teemasılülletı entüm leha akifun

53. Kau vecedna abaena leha abidın

54. Kale le kad küntüm entüm ve abaüküm fı dalalim mübın

55. Kalu ec’tena bil hakkı em ente minel laıbın

56. Kale ber rabbüküm rabbüs semavati vel erdıllezı fetarahünne ve ene ala zaliküm mineş şahidın

57. Ve tellahi le ekıdenne asnameküm ba’de en tüvlelu müdbirın

58. Fe cealehüm cüzazen illa kebıral lehüm leallehüm ileyhi yarciun

59. Kalu men feale haza bi alihetina innehu le minez zalimın

60. Kalu semı’na fetey yezküruhüm yükalü lehu ibrahım

61. Kalu fe’tu bihı ala a’yünin nasi leallehüm yeşhedun

62. Kalu e ente fealte haza bialihetina ya ibrahım

63. Kale bel fealehu kebiruhüm haza fes’eluhüm in kanu yentıkun

64. Fe raceu ila enfüsihim fe kalu inneküm entümüz zalimun

65. Sümme nükisu ala ruusihim lekad alimte ma haülai yentıkun

66. Kale efeta’büdune min dunillahi ma la yenfeuküm şey’ev ve la yedurruküm

67. Üffil leküm ve li ma ta’büdune min dunillah efela ta’kılun

68. Kalu harrikuhü vensuru aliheteküm in küntüm faılın

69. Kulna ya naru kunı berdev ve selamen ala ibrahım

70. Ve eradu bihı keyden fe cealnahümül ahserın

71. Ve necceynahü ve lutan ilel erdılletı birakna fıha lil alemın

72. Ve vehebna lehu ishak ve ya’kube nafileh ve küllen cealna salihıyn

73. Ve cealna hüm eimmetey yehdune bi emrina ve evhayna ileyhim fı’lel hayrati ve ikames salati ve ıtaez zekah ve kanu lena abidın

74. Ve lutan ateynahü hukmev ve ılmev ve necceynahü minel karyetilletı kanet ta’melül habis innehüm kanu kavme sev’in fasikıyn

75. Ve edhalnahü fı rahmetina innehu mines salihıyn

76. Ve nuhan iz nada min kablü festecebna lehu fenecceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym

77. Ve nasarnahü minel kavmillezıne kezzebu bi ayatina innehüm kanu kavme sev’in fe ağraknahüm ecmeyın

78. Ve davude ve süleymane iz yahkümani fil harsi iz nefeşet fıhi ğanemül kavm ve künna li hukmihim şahidın

79. Fe fehhemnaha süleyman ve küllen ateyna hukmev ve ılmev ve sehharna mea davudel cibale yüsebbıhne vet tayr ve künna faılın

80. Ve allemnahü san’ate lebusil leküm li tuhsıneküm mim be’siküm fe hel entüm şakirun

81. Ve li süleymaner rıha asıfeten tecrı bi emrihı ilel erdılletı barakna fıha ve künna bi külli şey’in alimın

82. Ve mineş şeyatıyni mey yeğusune lehu ve ya’melune amelen dune zalik ve künna lehüm hafizıyn

83. Ve eyyube iz nada rabbehu ennı messeniyed durru ve ente erhamür rahımın

84. Festecebna lehu fe keşefna ma bihı min durriv ve ateynahü ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem min ındina ve zikra lil abidın

85. Ve ismaıyle ve idrıse ve zel kifl küllüm mines sabirın

86. Ve edhalnahüm fı rahmetina innehüm mines salihıyn

87. Ve zen nuni iz zehebe müğadıben fe zanne el len nakdira aleyhi fe nada fiz zulümati el la ilahe illa ente sübhaneke innı küntü minez zalimın

88. Festecebna lehu ve necceynahü minel ğamm ve kezalike nüncil mü’minın

89. Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezernı fardev ve ente hayrul varisın

90. Festecebna lehu ve vehebna lehu yahya ve aslahna lehu zevceh innehüm kanu yüsariune fil hayrati ve yed’unena rağabev ve raheba ve kanu lena haşiıyn

91. Velletı ahsanet ferceha fe nefahna fıha mir ruhına ve cealnaha vebneha ayetel lil alemın

92. İnne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve ene rabbüküm fa’büdun

93. Ve tekattau emrahüm beynehüm küllün ileyna raciun

94. Fe mey ya’mel minas salihati ve hüve mü’minün fe la küfrane li sa’yih ve inna lehu katibun

95. Ve haramün ala karyetin ehleknaha ennahüm la yarciun

96. Hatta iza fütihat ye’cucü ve me’cucü ve hüm min külli hadebiy yensilun

97. Vakterabel va’dül hakku fe iza hiye şahısatün ebsarullezıne keferu ya veylena kad künna fı ğafletim min haza bel künna zalimın

98. İnneküm ve ma ta’büdune min dunillahi hasabü cehennem entüm leha varidun

99. Lev kane haülai alihetem ma veraduha ve küllün fıha halidun

100. Lehüm fiha zefıruv ve hüm fıha la yesmeun

101. İnnellezıne sebekat lehüm minel husna ülaike anha müb’adun

102. La yesmeune hasıseha ve hüm fı meştehet enfüsühüm halidun

103. La yahzünülümül fezeul ekberu ve tetelekkahümül melaikeh haza yevmükümüllezı küntüm tuadun

104. Yevme natvis semae ke tayyis sicililli lil kütüb kema bede’na evvele halkın nüıydüh va’den aleyna inna künna faılın

105. Ve le kad ketabna fiz zeburi mim ba’diz zikri ennel erda yerisüha ıbadiyas salihun

106. İnne fı haza le belağal li kavmil abidın

107. Ve ma erselnake illa rahmetel lil alemın

108. Kul innema yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıd fe hel entüm müslimun

109. Fe in tevellev fe kul azentüküm ala seva’ ve in edrı e karıbün em beıydüm ma tuadun

110. İnnehu ya’lemü ma tektümun

111. Ve in edrı leallehu fitnetül leküm ve metaun ila hıyn

112. Kale rabbıhküm bil hakk ve rabbüner rahmanül müsteanü ala ma tesıfu

22. HAC SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ya eyyühen nasütteku rabbeküm inne zelzeletes saati şey’ün azıym

2. Yevme teravneha tezhelü küllü mürdıatin amma erdaat ve tedau küllü zati hamlin hamleha ve teran nase sükara ve ma hüm bi sükara ve lakinne azabellahi şedıd

3. Ve minen nasi mey yücadilü fillahi bi ğayri ılmiv ve yettebiu külle şeytanim merıd

4. Kütibe aleyhi ennehu men tevellahü fe ennehu yüdıllühu ve yehdıhi ila azabis seıyr

5. Ya eyyühen nasü in küntüm fı raybim minel ba’si fe inna halaknaküm min türabin sümme min nutfetin sümme min alekatin sümme mim mudğatim muhallekativ ve ğayri muhallekatil li nübeyyine leküm ve nükirru fil erhami ma neşaü ila ecelim müsemmen sümme nuhricüküm tıflen sümme li teblüğu eşüddeküm ve minküm mey yüteveffa ve minküm mey yürüddü ila erzelil umüri li keyla ya’leme mim ba’di ılmin şey’a ve teral erda hamideten fe iza enzelna aleyhel maehtezzet ve rabet ve embetet min külli zevcim behıc

6. Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve ennehu yuhyil mevta ve ennehu ala külli şey’in kadır

7. Ve ennes saate atiyetül la raybe fıha ve ennellahe yeb’asü men fil kubur

8. Ve minen nasi mey yücadilü fillahi bi ğayri ılmiv ve la hüdev ve la kitabim münır

9. Saniye ıtfihı li yüdılle an sebılillah lehu fid dünya hızyüv ve nüzıkuhu yevmel kıyameti azabel harıyk

10. Zalike bima kaddemet yedake ve ennellahe leyse bi zallamil lil abıd

11. Ve minen nasi mey ya’büdüllahe ala harf fe in esabehu hayrunıtmeenne bih ve in esabethü fitnetüninkalebe ala vechihı hasirad dünya vel ahırah zalike hüvel husranül mübın

12. Yed’u min dunillahi ma la yedurruhu ve ma la yenfeuh zalike hüved dalalül beıyd

13. Yed’u le men darruhu akrabü min nef’ıh lebi’sel mevla ve lebi’sel aşır

14. İnnellahe yüdhılüllezıne amenu ve amilus salihati cennatin tecrı min tahtihel enhar innellahe yef’alü ma yürıd

15. Men kane yezunnü el ley yensurahüllahü fid dünya vel ahırati felyemdüd bi sebebin iles semai sümmelyakta’ felyenzur hel yüzhibenne keydühu ma yeğıyz

16. Ve kezalike enzelnahü ayatim beyyinativ ve ennellahe yehdı mey yürıd

17. İnnellezıne amenu vellezıne hadu ves sabiıne ve nesara vel mecuse vellezıne eşraku innellahe yefdılü beynehüm yevmel kıyameh innellahe ala külli şey’in şehıd

18. E lem tera ennellahe yescüdü lehu men fıs semavati ve men fil erdı veş şemsü vel kameru ven nücumü vel cibalü veş şeceru ved devabbü ve kesırum minen nas ve kesırun hakka aleyhil azab ve mey yühinillahü fe ma lehu min mükrim innellahe yef’alü ma yeşa’

19. Hazani hasmanıhtesamü fı rabbihim fellezıne keferu kuttıat lehüm siyabüm min nar yüsabbü min fekı ruusihimül hamım

20. Yusheru bihı ma fı bütunihim vel cülud

21. Ve lehüm mekamiu min hadıd

22. Küllema eradu ey yahrucu minha min ğammin üıydu fıha ve zuku azabel harıyk

23. İnnellahe yüdhılüllezıne amenu ve amilus salihati cennatin tecrı min tahtihel enharu yühallevne fıha min esavira min zehebiv ve lü’lüa ve libasühüm fıha harır(18. Ayet secde ayetidir.)

24. Ve hüdu ilet tayyibi minel kavli ve hüdu ila sıratıl hamıd

25. İnnellezıne keferu ve yesuddune an sebılillahi vel mescidil haramillezı cealnahü lin nasi sevaenil akifü fıhi vel bad ve mey yürid fıhi bi ilhadim bi zulmin nüzıkhü min azabin elım

26. Ve iz bevve’na li ibrahıme mekanel beyti el la tüşrk bı şey’ev ve tahhir beytiye littaifıne vel kaimıne ver rukkeıs sücud

27. Ve ezzin fin nasi bil hacci ye’tuke ricalev ve ala külli damiriy ye’tıne min külli feccin amıyk

28. Li yeşhedu menafia lehüm ve yezkürüsmellahi fı eyyamim ma’lumatin ala ma razekahüm mim behımetil en’am fe külu minha ve at’ımül baisel fekıyr

29. Sümmelyakdu tefesehüm velyufu nüzurahüm velyettavvefu bil beytil atiyk

30. Zalike ve mey yüazzım hurumatillahi fe hüve hayrul lehu ında rabbih ve ühıllet lekümül en’amü illa ma yütla aleyküm fectenibür ricse minel evsani vectenibu kavlez zur

31. Hunefae lillahi ğayra müşrikıne bih ve mey yüşrik billahi fe keennema harra mines semai fe tahtafühüt tayru ev tehvı bihir rıhu fı mekanin sehıyk

32. Zalike ve mey yüazzım şeairallahi fe inneha min takvel kulub

33. Leküm fıha menafiu ila ecelim müsemmen sümme mehıllüha ilel beytil atiyk

34. Ve li külli ümmetin cealna mensekel li yezkürüsmellahi ala ma razekahüm mim behımetil en’am fe ilahüküm ilahüv vahıdün fe lehu eslimu ve beşşiril muhbitın

35. Ellezıne iza zükirallahü vecilet kulubühüm ves sabirıne ala ma esabehüm vel mükıymis salati ve memma razaknahüm yünfikun

36. Vel büdne cealnaha leküm min şeairillahi leküm fıha hayrun fezkürüsmellahi aleyha savaf fe iza vecebet cünubüha fe külu minha ve at’ımül kania vel mu’terr kezalike sehharnaha leküm lealleküm teşkürun

37. Ley yenalellahe lühumüha ve la dimaüha ve lakiy yenalühüt takva minküm kezalike sehharaha leküm li tükebbirullahe ala ma hedaküm ve beşşiril muhsinın

38. İnnellahe yüdafiu anillezıne amenu innellahe la yühıbbü külle havvanin kefur

39. Üzine lillezıne yükatelune bi ennehüm zulimu ve innellahe ala nasrihim le kadır

40. Ellezıne uhricu min diyarihim bi ğayri hakkın illa ey yekulu rabbünellah ve lev la def’ullahin nase ba’dahüm bi ba’dıl lehüddimet savamiu ve biyeuv ve salevatüv ve mesacidü yüzkeru fıhesmüllahi kesıra ve le yensurannellahü mey yensuruh innellahe le kaviyyün azız

41. Ellezıne im mekkennahüm fil erdı ekamus salate ve atevüz zekate ve emeru bil ma’rufi ve nehev anil münker ve lillahi akıbetül ümur

42. Ve iy yükezzibuke fe kad kezzebet kablehüm kavmü nuhıv ve adüv ve semud

43. Ve kavmü ibrahıme ve kavmü lut

44. Ve ashabü medyen ve küzzibe misa fe emleytü lil kafirıne sümme ehaztühüm fe keyfe kane nekır

45. Fe keeyyim min karyetin ehleknaha ve hiye zalimetün fe hiye haviyetün ala uruşiha ve bi’rim müattaletiv ve kasrim meşıd

46. E fe lem yesıru fil erdı fe tekune lehüm kulubüy ya’kılune biha ev azanüy yesmeune biha fe innehü la ta’mel ebsaru ve lakin ta’mel kulubülletı fis sudur

47. Ve yesta’ciluneke bil azabi ve ley yuhlifellahü va’deh ve inne yevmen ınde rabbike ke elfi senetim mimma teuddun

48. Ve keeyyim min karyetin emleytü leha ve hiye zalimetün sümme ehaztüha ve ileyyel mesıyr

49. Kul ya eyyühen nasü innema ene leküm nezırum mübın

50. Fellezıne amenu ve amilus salihati lehüm mağfiratüv ve rizkun kerım

51. Vellezıne seav fı ayatina müacizıne ülaike ashabül cehıym

52. Ve ma erselnamin kablike mir rasuliv ve la nebiyyin illa iza temenna elkaş şeytanü fı ümniyyetih fe yensehullahü ma yulkış şeytanü sümme yuhkimüllahü ayatih vallahü alımün hakım

53. Li yec’ale ma yülkış şeytanü fitnetel lillezıne fı kulubihim meraduv vel kasiyeti kulubühüm ve innez zalimıne le fı şikakım beıyd

54. Ve li ya’lemellezıne utül ılme ennehül hakku mir rabbike fe yü’minu bihı fe tuhbite lehu kulubühüm ve innellahe le hadillezıne amenu ila sıratım müstekıym

55. Ve la yezalüllezıne keferu fı miryetim minhü hatta te’tiyehümüs saatü bağteten ev ye’tiyehüm azabü yevmin akıym

56. Elmülkü yevmeizil lillah yahkümü beynehüm fellezıne amenu ve amilus salihati fı cennatin neıym

57. Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina fe ülaike lehüm azabüm mühın

58. Vellezıne haceru fı sebılillahi sümme kutilu ev matu le yerzükanne hümüllahü rizkan hasena ve innellahe lehüve hayrur razikıyn

59. Le yüdhılennehüm müdhaley yerdavneh ve innellahe leallımün halım

60. Zalik ve men akaba bi misli ma ukıbe bihı sümme büğıye aleyhi le yensirannehüllah innellahe le afüvvün ğafur

61. Zalike bi ennellahe yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehar fil leyli ve ennellahe semıum besıyr

62. Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve enne ma yed’une min dunihı hüvel batılü ve ennellahe hüvel aliyyül kebır

63. E lem tera ennellahe enzele mines semai maen fe tüsbihul erdu muhdarrahv innellahe latıyfün habır

64. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve innellahe lehüvel ğaniyyül hamıd

65. E lem tera ennellahe sehhara leküm ma fil erdı vel fülke tecrı fil bahri bi emrih ve yümsiküs semae en tekaa alel erdı illa bi iznih innellahe bin nasi le raufür rahıym

66. Ve hüvellezı ahyaküm sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm innel insane le kefur

67. Li külli ümmetin cealna menseken hüm nasikuhü fe la yünaziunneke fil emri ved’u ila rabbik inneke le ala hüdem mustekıym

68. Ve in cadeluke fe kulillahü a’lemü bima ta’melun

69. Allahü yahkümü beyneküm yevmel kıyameti fıma küntüm fıhi tahtelifun

70. E lem ta’lem ennellahe ya’lemü ma fis semai vel ard inne zalike fı kitab inne zalike alellahi yesır

71. Ve ya’büdune min dunillahi ma lem yünezzil bihı sültanev ve ma leyse lehüm bihı ılm ve ma liz zalimıne min nesıyr

72. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin ta’rifü fı vücuhillezıne keferul münker yekadune yestune billezıne yetlune aleyhim ayatina kul efe ünebbiüküm bişerrim min zaliküm ennar veadehellahüllezıne keferu ve bi’sel mesıyr

73. Ya eyyühen nasü duribe meselün festemiu leh innellezıne ted’une min dunillahi ley yahlüku zübabev ve levictemu leh ve iy yeslübhümüz zübabü şey’el la yestenkızuhü minh daufet talibü vel matlub

74. Ma kaderullahe hakka kadrih innellahe fe kavviyyün azız

75. Allüh yastafı minel melaiketi rusülev ve minen nas innellahe semıum besıyr

76. Ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve ilellahi türceul ümur

77. Ya eyyühellezıne amenürkeu vescüdu va’büdu rabbeküm vef’alül hayra lealleküm tüflihun

78. Ve cahidu fillahi hakka cihadil hüvectebüküm ve ma ceale aleyküm fid dıni min harac millete ebıküm ibrahım hüve semmakümül müslimıne min kablü ve fı haza lı yekuner rasulü şehıden aleyküm ve ketunu şühedae alen nas fe ekıymüs salate ve atüz zekate va’tesımu billah hüve mevlaküm fe nı’mel mevla ve nı’men nesıyr

Sadakallahül’l-Âzim. (Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.)

Arapça cüz

Bu yazıyı okudunuz mu?

Bir ayet bir açıklama

Bir Ayet

Bir AYET bir açıklama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir