Anasayfa / KUR'AN-I KERİM / Arapça cüz – 19
imanilmihali.com
Kur'an'ın Arapça cüz ve hizipleri

Arapça cüz – 19

Arapça cüz

YÜCE KUR’AN’IN CÜZ VE HİZİPLERİ

19. Cüz

Hizip : 37 Sureler; (25/Furkan 21 ile 26/Şu’ara 110. ayetler arası)

Hizip : 38 Sureler; (26/Şu’ara 111 ile 27/Neml 55. ayetler arası)

25. FURKAN SURESİ (DEVAMI)

21. Ve kalellezıne la yercune likaena lev la ünzile aleynel melaiketü ev nera rabbena le kadistekberu fı enfüsihim ve atev utüvven kebıra

22. Yevme yeravnel melaikete la büşra yevmeizil lil mücrimıne ve yekulune hıcram mahcura

23. Ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahü hebaem mensura

24. Ashabül cenneti yemeizin hayrum müstekarrav ve ahsenü mekıyla

25. Ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve nüzzilel melaiketü tenzıla

26. Elmülkü yevmeizinil hakku lir rahman ve kane yevmen alel kafirıne asıra

27. Ve yevme yeadduz zalimü ala yedeyhi yekulü ya leytenit tehaztü mear rasuli sebıla

28. Ya veyleta leytenı lem ettehız fülanen halıla

29. Le kad edallenı aniz zikri ba’de iz caenı ve kaneş şeytanü lil insani hazula

30. Ve kaler rasulü ya rabbi inne kavmit tehazu hazel kur’ane mehcura

31. Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvvem minel mücrimın ve kefa bi rabbike hadiyev ve nesıyra

32. Ve kalellezıne keferu lev la nüzzile aleyhil kur’anü cümletev vahıdeh kezalike li nüsebbite bihı füadeke ve rattelnahü tertıla

33. Ve la ye’tuneke bi meselin illa ci’nake bil hakkı ve ahsene tefsıra

34. Ellezıne yuhşerune ala vücuhihim ila cehenneme ülaike şerrum mekanev ve edallü sebıla

35. Ve le kad ateyna musel kitabe ve cealna meahu ehahü harune vezıra

36. Fe kulnezheba ilel kavmillezıne kezzebu bi ayatina fe demmernahüm tedmıra

37. Ve kavme nuhıl lemma kezzebür rusüle ağraknahüm ve cealnahüm lin nasi ayeh ve a’tedna liz zalimıne azaben elıma

38. Ve adev ve semude ve ashaber rassi ve kurunem beyne zalike kesıra

39. Ve küllen darabna lehül emsale ve küllen tebberna tetbıra

40. Ve le kad etev alel karyetilletı ümtırat metaras se’ e fe lem yekunu yeravneha bel kanu la yercune nüşura

41. Ve iza raevke iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı beasellahü rasula

42. İn kade le yüdıllüna an alihetina lev la en saberna aleyha ve sevfe ya’lemune hıyne yeravnel azabe men edallü sebıla

43. E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekıla

44. Em tahsebü enne ekserahüm yesmeune ev ya’kılun in hüm illa kel en’ami bel hüm edallü sebıla

45. E lem tera ila rabbike keyfe meddez zıll ve lev şae le cealehu sakina sümme cealneş şemse aleyhi delıla

46. Sümme kabadnahü ileyna kabday yesıra

47. Ve hüvellezı ceale lekümül leyle libasev ven nevme sübatev ve cealen nehar nüşura

48. Ve hüvellezı erseler riyaha büşram beyne yedey rahmetih ve enzelna menis semai maen tahura

49. Li nuhyiye bihı beldetem meytev ve nüskıyehu mimma halakna en’amev ve enasiyye kesıra

50. Ve le kad sarrafnahü beynehüm li yezzekkeru fe eba ekserun nasi illa küfura

51. Ve lev şi’na le beasna fı külli karyetin nezıra

52. Fe la tütııl kafirıne ve cahıdhüm bihı cihaden kebıra

53. Ve hüvellezı meracel bahreyni haza azbün füratüv ve haza milhun ücac ve ceale beynehüma berzehav ve hıcram mahcura

54. Ve hüvellezı haleka minel mai beşeran fe cealehu nesebev ve sıhra ve kane rabbüke kadıra

55. Ve ya’büdune min dunillahi ma la yenfeuhüm ve la yedurruhüm ve kanel kafiru ala rabbihi zahıra

56. Ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra

57. Kul ma es’elüküm aleyhi min ecrin illa men şae ey yettehıze ila rabbihı sebıla

58. Ve tevekkel alel hayyillezı la yemutü ve sebbıh bi hamdih ve kefa bihı bi zünubi ıbadihı habıra

59. Ellezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşir rahmanü fes’el bihı habıra

60. Ve iza kıyle lehümüscüdu lir rahmani kalu ve mer rahmanü e nescüdü li ma te’müruna ve zadehüm nüfura

61. Tebarakellezı ceale fis semai bürucev ve ceale fıha siracev ve kameram münıra

62. Ve hüvellezı cealel leyle ven nehara hılfetel li men erade ey yezzekkera ev erade şükura

63. Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune alel erdı hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama

64. Vellezıne yebıtune li rabbihim süccedev ve kıyama

65. Vellezıne yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğaram

66. İnneha saet müstekarrav ve mükama

67. Vellezıne iza enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve kane beyne zalike kavama (60. Ayet secde ayetidir.)

68. Vellezıne la yed’une meallahi ilahen ahara ve la yaktülunen nefselletı harramellahü illa bil hakkı ve la yeznun ve mey yef’al zalike yelka esama

69. Yüdaaf lehül azabü yevmel kıyameti ve yahlüd fıhı mühana

70. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat ve kanellahü ğafurar rahıyma

71. Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü ilellahi metaba

72. Vellezıne la yeşhedunez zura ve iza merru bil lağvi merru kiram

73. Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yehırru aleyha summev ve umyana

74. Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama

75. Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve yülekkavne fıha tehıyyetev ve selam

76. Halidıne fıha hasünet müstekarrav ve mükama

77. Kul ma ya’beü bi küm rabbı lev la düaüküm fe kad kezzebtüm fe sevfe yekunü lizama

26. ŞUARA SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ta sım mım

2. Tilke ayatül kitabil mübın

3. Lealleke banıun nefseke ella yekunu mü’minın

4. İn neşe’ nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a’nakuhüm leha hadııyn

5. Ve ma ye’tıhim min zikrim miner rahmani muhdesin illa kanu anhü mu’ridıyn

6. Fe kad kezzebu fe seye’tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun

7. E ve lem yerav ilel erdı kem embetna fıha min külli zevcin kerım

8. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın

9. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

10. Ve iz nada rabbüke musa eni’til kavmez zalimın

11. Kavme fir’avn e la yettekun

12. Kale rabbi innı ehafü ey yükezzibun

13. Ve yedıyku sadrı ve la yentaliku lisanı fe ersil ila harun

14. Ve le hüm aleyye zembün fe ehafü ey yaktülun

15. Kale kella fezheba bi ayatina inna meaküm müstemiun

16. Fe’tiya fir’avne fe kula inna rasulü rabbil alemın

17. En ersil meana benı israiyl

18. Kale e lem nürabbike fına velıdev ve lebiste fına min umürike sinın

19. Ve fealte fa’letekelletı fealte ve ente minel kafirın

20. Kale fealtüha izev ve ene mined dallın

21. Fe ferartü minküm lemma hıftüküm fe vehebe lı rabbı hukmev ve cealenı minel murselın

22. Ve tilke nı’metün temünnüha aleyye en abbedte benı israıl

23. Kale fir’avnü ve ma rabbül alemın

24. Kale rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma inküntüm mukının

25. Kale li men havlehu ela testemiun

26. Kale rabbüküm ve rabbü abaikümül evvelın

27. Kale inne rasulekümüllezı ürsile ileyküm le mecnun

28. Kale rabbül mesrikı vel mağribi ve ma beynehüma in küntüm ta’kılun

29. Kale leinittehazte ilahen ğayrı le ec’alenneke minel mescunın

30. Kale e ve lev ci’tüke bi şey’im mübın

31. Kale fe’ti bihı in künte mines sadikıyn

32. Fe elka asahü fe iza hiye sü’banüm mübın

33. Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazırın

34. Kale lil melei havlehu inne haza lesahırun alım

35. Yürıdü ey yuhriceküm min erdıküm bi sıhrihı fe maza te’mürun

36. Kalu ercih ve ehahü veb’as fil medaini haşirın

37. Ye’tuke bi külli sehharin alım

38. Fe cümias seharatü li mıkati yevmim ma’lun

39. Ve kıyle lin nasi hel entüm müctemiun

40. Leallena nettebius seharate in kanuhümül ğalibın

41. Fe lemma caes seharatü kalu li fir’avne einne lena le ecran in künna nahnül ğalibın

42. Kale neam ve inneküm izel le minel mükarrabın

43. Kale lehüm musa elku ma entüm mülkun

44. Fe elkav hıbalehüm ve ısıyyehüm ve kalu bi ızzeti fir’avne inna le nahnül ğalibun

45. Fe elka musa asahü fe iza hiye telkafü ma ye’fikun

46. Fe ülkıyes seharatü sacidın

47. Kalu amenna bi rabbil alemın

48. Rabbi musa ve harun

49. Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebirukümüllezı allemekümüs sıhr fe le sevfe ta’lemun le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve la üzallibenneküm ecmeıyn

50. Kalu la dayra inna ila rabbina münkalibun

51. İnna natmeu ey yağfira lena rabbüna hatayana en künna evvelel mü’minın

52. Ve evhayna ila musa en esri bi ıbadı inneküm müttebeun

53. Fe ersele fir’avnü fil medaini haşirın

54. İnne haülai le şirzimetün kalılun

55. Ve innehüm lena le ğaizun

56. Ve inna le cemıun hazirun

57. Fe ahracnahüm min cennativ ve uyun

58. Ve künuziv ve mekamin kerım

59. Kezalik ve evrasnaha benı israıl

60. Fe etbeuhüm müşrikıyn

61. Felemma terael cem’ani kale ashabü musa inna le müdrakun

62. Kale kella inne meıye rabbı seyehdın

63. Fe evhayna ila masa enıdrib bi asakel bahr fenfeleka fe kane küllü firkın ket tavdil azıym

64. Ve ezlefna semmel aharın

65. Ve enceyna musa ve mem meahu ecmeıyn

66. Sümme ağraknel aharın

67. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın

68. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

69. Vetlü aleyhim nebee ibrahım

70. İz kale li ebıhi ve kavmihı ma ta’büdun

71. Kalu na’büdü asnamen fe nezallü leha akifın

72. Kale hel yesmeuneküm iz ted’un

73. Ev yenfeuneküm ev yedurrun

74. Kalu bel vecedna abaena kezalike yef’alun

75. Kale e feraeytüm ma küntüm ta’büdun

76. Entüm ve abaükümül akdemun

77. Fe innehüm adüvvül lı illa rabbel alemın

78. Ellezı halekanı fe hüve yehdın

79. Vellezı hüve yut’ımünı ve yeskıyn

80. Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın

81. Vellezı yümıtünı sümme yuhyın

82. Vellezı at’meu ey yağfira lı hatıy’etı yevmeddın

83. Rabbi heb lı hukmev ve elhıknı bis salihıyn

84. Vec’al lı lisane sıdkın fil ahırın

85. Vec’alnı miv veraseti cennetin neıym

86. Vağfir li ebı innehu kane mined dallın

87. Ve la tuhzinı yevme yüb’asun

88. Yevme la yenfeu malüv ve la benun

89. İlla men etellahe bi kalbin selim

90. Ve üzlifetil cennetü lil müttekıyn

91. Ve bürrizetil cehıymü li ğavın

92. Ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta’büdun

93. Min dunillah hel yensuruneküm ev yentesırun

94. Fe kübkibu fıhahüm vel ğavun

95. Ve cünudü iblıse ecmeun

96. Kalu ve hüm fıha yahtesımun

97. Tellahi in künna le fı dalalim mübın

98. İz nüsevvıküm bi rabbil alemın

99. Ve ma edalleha illel mücrimun

100. Fe ma lena min şafiıyn

101. Ve la sadıkın hamım

102. Fe lev enne lena kerraten fe nekune minel mü’minın

103. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın

104. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

105. Kezzebet kavmü nuhınil murselın

106. İz kale lehüm ehuhüm nuhun ela tettekun

107. İnni leküm rasulün emın

108. Fettekullahe ve etıy’un

109. Ve ma es’elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

110. Fettekullahe ve etıy’un

111. Kalu enü’minü leke vettebeakel erzelun

112. Kale vema ılmı bima kanu ya’melun

113. İn hısabühüm illa ala rabbı lev teş’urun

114. Ve ma ene bi taridil mü’minın

115. İn ene illa nezırum mübın

116. Kalu le il lem tentehi ya nuhu le tekunenne minel mercumın

117. Kale rabbi inne kavmı kezzebun

118. Fettah beynı ve beynehüm fethav ve neccinı ve mem meıye minel mü’minın

119. Fe enceynahü ve mem meahu fil fülkil meşhun

120. Sümme ağrakna ba’dül bakıyn

121. İnne fı zalik le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın

122. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

123. Kezzebet adünil murselın

124. İz kale lehüm ehuhüm hudün ela tettekun

125. İnnı leküm rasulün emın

126. Fettekullahe ve etıy’un

127. Ve ma es’elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

128. E tebnune bi külli riy’ın ayeten ta’besun

129. Ve tettehızune mesanıa lealleküm tahlüdun

130. Ve iza betaştüm betaştüm cebbarın

131. Fettekullahe ve etıy’un

132. Vettekullezı emeddeküm bima ta’lemun

133. Emeddeküm bi en’amiv ve benın

134. Ve cennativ ve uyun

135. İnnı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym

136. Kalu sevaün aleyna e veazte em lem teküm minel vaızıyn

137. İn haza illa hulükul evvelın

138. Ve ma nahnü bi müazzebın

139. Fe kezzebuhü fe ehleknahüm inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın

140. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

141. Kezzebet semudül murselın

142. İz kale lehüm ehuhüm salihun ela tettekun

143. İnnı leküm rasulün emın

144. Fettekullahe ve etıy’un

145. Ve ma es’elüküm aleyhi men ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

146. E tütrakune fı ma hahüna aminın

147. Fı cennativ ve uyun

148. Ve züruıv ve nahlin tal’uha hedıym

149. Ve tenhıtune minel cibali büyuten farihın

150. Fettekullahe ve etıy’un

151. Ve la tütıy’u emral müsrifın

152. Ellezıne yüfsidune fil erdı ve la yuslihun

153. Kalu innema ente minel müsahharın

154. Ma ente illa beşerum mislüna fe’ti bi ayetin in künte mines sadikıyn

155. Kale hazihı nakatül leha şirbüv ve leküm şirbü yevmim ma’lum

156. Ve la temessuha bi suin fe ye’huzeküm azabü yevmin azıym

157. Fe akaruha fe asbehu nadimın

158. Fe ehazehümül azab inne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın

159. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

160. Kezzebet kavmü lutınil murselun

161. İz kale lehüm ehuhüm lutun ela tettekun

162. İnnı leküm rasulün emın

163. Fettekullahe ve etıy’un

164. Ve es’elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

165. E te’tunez zükrane minel alemın

166. Ve tezerune ma haleka leküm rabbüküm min ezvaciküm bel entüm kavmün adun

167. Kalu leil lem tentehi ya lutu le tekunenne minel muhracın

168. Kale innı li ameliküm minel kalın

169. Rabbi neccinı ve ehlı mimma ya’melun

170. Fe necceynahü ve ehlehu ecmeıyn

171. İlla acuzen fil ğabirın

172. Sümme demmernel aharın

173. Ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul münzerın

174. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın

175. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

176. Kezzebe ashabül eyketil murselın

177. İz kale lehüm şüaybün ela tettekun

178. İnnı leküm rasulün emın

179. Fettekullahe ve etıy’un

180. Ve ma es’elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemın

181. Evfül keyle ve la tekunu minel muhsirın

182. Vezinu bil kıstasil müstekıym

183. Ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta’sev fil erdı müsidın

184. Vettekullezı halekaküm vel cibilletel evvelın

185. Kalu innema ente minel müsahharın

186. Ve ma ente illa beşerum mislüna ve in nezunnüke le minel kazibın

187. Fe eskıt aleyna kisefem mines semai in künte mines sadikıyn

188. Kale rabbı a’lemü bi ma ta’melun

189. Fe kezzebuhü fe ehazehüm azabü yevmiz zulleh innehu kane azabe yevmin azıym

190. İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü’minın

191. Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

192. Ve innehu le tenzılü rabbil alemın

193. Nezele bihir ruhul emın

194. Ala kalbike li tekune minel münzirın

195. Bi lisanin arabiyyim mübın

196. Ve innehu lefı zübüril evvelın

197. E ve lem yekül lehüm ayeten ey ya’lemehu ulemaü benı israıl

198. Ve lev nezzelnahü ala ba’dıl a’cemın

199. Fe karaehu aleyhim ma kanu bihı mü’minın

200. Kezalike seleknahü fı kulubil mücrimın

201. La yü’minune bihı hatta yeravül azabel elım

202. Fe ye’tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş’urun

203. Fe yekul hel nahnü münzarun

204. E fe bi azabina yesta’cilun

205. E feraeyte im metta’nahüm sinın

206. Sümme caehüm ma kun yuadun

207. Ma ağna anhüm ma kanu yümetteun

208. Ve ma ehlekna min karyetin illa leha münzirun

209. Zikra ve ma künna zalimın

210. Ve ma tenezzelet bihiş şeyatıyn

211. Ve ma yembeğıy lehüm ve ma yestetıy’un

212. İnnehüm anis sem’ı le ma’zulun

213. Fe la ted’u meallahi ilahen ahara fe tekune minel müazzebın

214. Ve enzir aşiratekel akrabın

215. Vahfıd cenahake li menit tebeake minel mü’minın

216. Fe in asavke fe kul innı berıüm mimma ta’melun

217. Ve tevekkel alel azızir rahıym

218. Ellezı yerake hıyne tekum

219. Ve tekallübeke fis sacidın

220. İnnehu hüves semıul alım

221. Hel ünebbiüküm ala men tenezzelüş şeyatıyn

222. Tenezzelü ala külli effakin esım

223. Yülkunes sem’a ve ekseruhüm kazibun

224. Veş şüaraü yettebiuhümül ğavun

225. E lem tera ennehüm fı külli vadiy yehımun

226. Ve ennehüm yekulune ma la yef’alun

227. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve zekerullahe kesırav ventesaru mim ba’di ma zulimu ve seya’lemüllezıne zalemu eyye münkalebiy yenkalibun

27. NEML SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ta sın tilke ayatül kur’ani ve kitabim mübın

2. Hüdev ve büşra lil mü7minın

3. Ellezıne yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm yukınun

4. İnnellezıne la yü’minune bil ahırati zeyyenna lehüm a’malehüm fe hüm ya’mehun

5. Ulaikellezıne lehüm suül azabi ve hüm fil ahırati hümül ahserun

6. Ve inneke le tülekkal kur’ane mil ledün hakımin alım

7. İz kale musa li ehlihı innı anestü nara seatiküm minha bi haberin ev atıküm bi şihabin kabeşil lealleküm tastalun

8. Felemma caeha nudiye em burike men fin nari ve men havleha ve sübhanellahi rabbil alemın

9. Ya musa innehu enellahül azızül hakım

10. Ve elkı asak felemma raaha tehtezzü ke enneha cannüv vella müdbirav ve lem yüakkıb ya musa la tehaf innı la yehafü ledeyyel murselun

11. İlla men zaleme sümme beddele husnem ba’de suin fe innı ğafurur rahıym

12. Ve edhıl yedeke fı ceybike tahruc beydae min ğayri suin fı tis’ı ayatin ila fir’avne ve kavmih innehüm kanu kavmen fasikıyn

13. Felemma caethüm ayatüna mübsıraten kalu haza sıhrum mübın

14. Ve cehadu biha vesteykanetha enfüsühüm zulmev ve ulüvva fenzur keyfe kane akıbetül müfsidın

15. Ve le kad ateyna davede ve süleymane ılma ve kalel hamdü lillahillezı faddalena ala kesırim min ıbadihil mü’minın

16. Ve verise süleymanü davude ve kale ya eyyühen nasü ullimna mentıkat tayri ve utına min külli şey’ inne haza le hüvel fadlül mübın

17. Ve huşira li süleymane cünudühu minel cinni vel insi vet tayri fe hüm yuzeun

18. Hatta iza etev ala vadin nemli kalet nemletüy ya eyyühen nemlüdhulu mesakineküm la yahtımenneküm süleymanü ve cünudühu ve hüm la yeş’urun

19. Fe tebesseme dahıkem min kavliha ve kale rabbi evzı’nı en eşküra nı’metekelletı en’amte aleyye ve ala valideyye ve en a’mele salihan terdahü ve edhılnı bi rahmetike fı ıbadikes salihıyn

20. Ve tefekkadet tayra fe kale maliye le eral hüdhüde em kane minel ğaibın

21. Le üazzibennehu azaben şedıden ev le ezbehannehu ev le ye’tiyennı bi sultanim mübın

22. Fe mekese ğayra beıydin fe kale ehattü bi ma lem tühıt bihı ve ci’tüke min sebeim bi nebiy yekıyn

23. İnnı vecedtümraeten temlikühüm ve utiyet min külli şey’iv ve leha arşün azıym

24. Vecedtüha ve kavmeha yescüdune liş şemsi min dunillahi ve zeyyene lehümüş şeytanü a’malehüm fe saddehüm anis sebıli fehüm la yehtedun

25. Ella yescüdu lillahillezı yuhricül hab’e fis semavati vel erdı ve ya’lemü ma tuhfune ve ma tu’linun

26. Allahü la ilahe illa hüve rabbül arşil azıym

27. Kale senenzuru e sadakte em künte minel kazibın

28. İzheb bi kitabı haza fe elkıh ileyhim sümme tevelle anhüm fenzur maza yarciun

29. Kalet ya eyyühel meleü innı ülkıye ileyye kitabün kerım

30. İnnehu min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahıym

31. Ella ta’lu aleyye ve’tunı müslimın

32. Kalet ya eyyühel meleü eftunı fı emrı ma küntü katıaten emrah hatta teşhedun

33. Kalu nahnü ülu kuvvetiv ve ülu be’sin şedıdiv vel emru ileyki fenzurı maza te’mürın

34. Kalet innel müluke iza dehalu karyeten efseduha ve cealu eızzete ehliha ezilleh ve kezalike yefalun

35. Ve innı mürsiletün ileyhim bi hedeyyetin fe nazıratüm bime yarciul mürselun(25. Ayet secde ayetidir.)

36. Felemma cae süleymane kale etümidduneni bi malin fema ataniyellahü hayrum mimma ataküm bel entüm bi hediyyetiküm tefrahun

37. İrcı’ileyhim fe lene’tiyennehüm bi cünudil la kıbele lehüm biha ve le nuhricennehüm minha ezilletev ve hüm sağırun

38. Kale ya eyyühel meleü eyyüküm ye’tını bi arşiha kable ey ye’tunı müslimın

39. Kale ıfrıtüm minel cinni ene atıke bihı kable en tekume mim mekamik ve innı aleyhi le kaviyyün emın

40. Kalellezı ındehu ılmüm minel kitabi ene atıke bihı kable ey yertedde ileyke tarfük felmma raahü müstekırran ındehu kale haza min fadli rabbı li yeblüvenı e eşküru em ekfür ve men şekera fe innema yeşküru li nefsih ve men kefera fe inne rabbı ğaniyyün kerım

41. Kale nekkiru leha arşeha nenzur e tehtedı em tekunü minellezıne la yehtedun

42. Felemma caet kıyle e hakeza arşük kalet keennehu hu ve utınel ılme min kabliha ve künna müslimın

43. Ve saddeha ma kanet ta’büdü min dunillah inneha kanet min kavmin kafirın

44. Kıyle lehedhulis sarh felemma raethü hasibethü lüccetev ve keşefet an sakayha kale innehu sarhum mümerradüm min kavarır kalet rabbi innı zalemtü nefsı ve eslemtü mea süleymane lillahi rabbil alemın

45. Ve le kad erselna ila semude ehahüm salihan enı’büdüllahe fe izahüm ferıkani yahtesımun

46. Kale ya kavmi lime testa’cilune bis seyyieti kablel haseneh lev la testağfirunellahe lealleküm türhamun

47. Kalüt tayyerna bike ve bi mem meak kale tairuküm ındellahi bel entüm kavmün tüftenun

48. Ve kane fil medıneti tis’atü rahtıy yüfsidune fil erdı ve la yuslihun

49. Kalu tekasemu billahi le nübeyyitennehu ve ehlehu sümme le nekullenne li veliyyihı ma şehidna mehlike ehlihı ve inna le sadikın

50. Ve mekeru mekrav ve mekerna mekrav ve hüm la yeş’urun

51. Fenzur keyfe kane akıbetü mekrihim enna demmernahüm ve kavmehüm ecmeıyn

52. Fe tilke büyutühüm haviyetem bima zalemu inne fı zalike le ayetel li kavmiy ya’lemun

53. Ve enceynellezıne amenu ve kanu yettekun

54. Ve lutan iz kale li kavmihı ete’tunel fahışete ve entüm tübsırun

55. E inneküm le te’tuner ricale şehvetem min dunin nisa’ bel entüm kavmün techelun

Sadakallahül’l-Âzim. (Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.)

 

Arapça cüz

Bu yazıyı okudunuz mu?

Bir ayet bir açıklama

Bir Ayet

Bir AYET bir açıklama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir