Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / Dua köşesi / CEVŞEN-İ-KEBİR DUASI
imanilmihali.com
ilkbahar

CEVŞEN-İ-KEBİR DUASI

CEVŞEN-İ-KEBİR DUASI

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

“Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.”

1-Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan Allah

2-Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatını rızıklandıran Rahman

3-Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim

4-Ey her şeyi hakkıyla bilen Alîm

5-Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halîm

6-Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm

7-Ey her şeyi yerli yerinde yapan Hakîm

8-Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm

9-Ey her şeyi ayakta tutan Mukîm

10-Ey iyilik ve ikrami bol olan Kerîm

Sen bütün kusur ve noksan Sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

2-

1-Ey efendilerin efendisi

2-Ey dualara cevap veren

3-Ey iyiliklerin sahibi

4-Ey dereceleri yükselten

5-Ey bereketleri büyük olan

6-Ey hataları bağışlayan

7-Ey belaları def eden

8-Ey sesleri işiten

9-Ey dilekleri veren

10-Ey sır ve gizlilikleri bilen

3-

1-Ey Bağışlayanların en hayırlısı

2-Ey yardım edenlerin en hayırlısı

3-Ey hükmedenlerin en hayırlısı

4-Ey her şeyi hikmetle açanların en hayırlısı

5-Ey kendisini zikredenlerin en hayırlısı

6-Ey varislerin en hayırlısı

7-Ey övenlerin en hayırlısı

8-Ey rızk verenlerin en hayırlısı

9-Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı

10-Ey ihsan edenlerin en hayırlısı

4-

1-Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi

2-Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi

3-Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi

4-Ey büyük ve yüce olan

5-Ey kudret ve azabı şiddetli olan

6-Ey ikâbi şiddetli olan

7-Ey hesabı süratli gören

8-Ey katında güzel ve mükâfatı bulunan

9-Ey katında Ümmü’l-Kitap bulunan

10-Ey yüklü bulutları yoktan var eden

5-

1-Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân

2-Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân

3-Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân

4-Ey bağışlaması bol olan Gufran

5-Ey kullarına yol gösteren Burhân

6-Ey gerçek saltanat sahibi Sultân

7-Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Sübhân

8-Ey kendisinden yardım istenen Müsteân

9-Ey nimet ve beyan sahibi

10-Ey emnü eman sahibi

6-

1-Ey azametine her şeyin boyun egdiği

2-Ey kudretine her şeyin teslim olduğu

3-Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu

4-Ey heybetine her şeyin itaat ettigi

5-Ey Saltanatına karşı her şeyin inkiyad ettiği

6-Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği

7-Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı

8-Ey emriyle göklerin ayakta durduğu

9-Ey izniyle yerin karar kıldığı

10-Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen

7-

1-Ey hataları mağfiret eden

2-Ey belaları kaldıran

3-Ey ümitler Kendisinde son bulan

4-Ey ihsanı bol veren

5-Ey hediyeleri geniş olan

6-Ey mahlûkata rızk veren

7-Ey ölümlere karar veren

8-Ey şikâyetleri işiten

9-Ey askerleri gönderen

10-Ey esirleri salıveren

8-

1-Ey hamd ve senâ sahibi

2-Ey şeref ve yücelik sahibi

3-Ey fahr ve bahâa sahibi

4-Ey ahd ve vefâ sahibi

5-Ey af ve rızâ sahibi

6-Ey iyilik ve bağış sahibi

7-Ey kesin söz ve hüküm sahibi

8-Ey izzet ve sonsuzluk sahibi

9-Ey cömertlik ve nimetler sahibi

10-Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi

9-

1-Ey olmamasını istediği meydana gelmesine engel olan Mânî

2-Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi

3-Ey faydalı şeyleri yapan Nafî

4-Ey bütün sesleri işiten Sem’î

5-Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Rafî

6-Ey her şeyi san’atla yapan Sânî

7-Ey kullarına şefaat eden Safî

8-Ey istediğini istediği şekilde toplayan Camî

9-Ey ilim ve ihsanı her şeyi içine alan Vasî

10-Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsî

10-

1-Ey bütün sanatların sanatkârı

2-Ey bütün mahsulatların yaratıcısı

3-Ey bütün rızıklananların rızık vericisi

4-Ey bütün sahip olunanların sahibi

5-Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı

6-Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi

7-Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi

8-Ey bütün yardımcısız kalanların yardımcısı

9-Ey bütün ayıplıların ayıbını örten

10-Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı

11-

1-Ey sıkıntım anında hazırlığım

2-Ey musibetim anında ümidim

3-Ey yalnızlığım anında arkadaşım

4-Ey gurbetliğimde dostum

5-Ey nimetlendiğim anda sahibim,

6-Ey kederim anında ferahlatıcım

7-Ey ihtiyacım anında yardımıma koşan,

8-Ey zor durumumda sığınağım,

9-Ey korkum anında yardımcım,

10-Ey şaşkınlığım anında yol göstericim,

12-

1-Ey gayblari bilen,

2-Ey günahlari bağışlayan,

3-Ey ayıpları örten,

4-Ey sıkıntıları kaldıran,

5-Ey kalpleri değiştiren,

6-Ey kalpleri süsleyen,

7-Ey kalpleri nurlandıran,

8-Ey kalplerin tabibi,

9-Ey kalplerin sevgilisi,

10-Ey kalplerin dostu,

13-

1-Ey yücelik ve ululuk sahibi Celil

2-Ey gerçek güzellik sahibi Cemil,

3-Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekil,

4-Ey kullarının takatını aşan işlerini üzerine alan kefil,

5-Ey kullarına yol gösteren delil,

6-Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mukil,

7-Ey her şeyden haberdar olan Habir,

8-Ey lütuf u keremi bol olan latif,

9-Ey sonsuz izzet sahibi Aziz,

10-Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik,

14-

1-Ey şaşkınların yol göstericisi,

2-Ey yardım isteyenlerin yardımcısı,

3-Ey medet isteyenlerin imdat edicisi,

4-Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu,

5-Ey asilerin sığınağı,

6-Ey günahkârların bağışlayıcısı,

7-Ey korkanlara emniyet veren,

8-Ey miskinlere merhamet eden,

9-Ey yalnızlık duyanların dostu,

10-Ey darda kalanların dualarina cevap veren,

15-

1-Ey cömertlik ve ihsan sahibi,

2-Ey fazl ve iyilik sahibi,

3-Ey emniyet ve eman sahibi,

4-Ey kudsiyet ve kemalat sahibi

5-Ey hikmet ve bayan sahibi

6-Ey rahmet ve rıdvan sahibi,

7-Ey kesin delil ve bürhan sahibi,

8-Ey azamet ve saltanat sahibi,

9-Ey af ve mağfiret sahibi,

10-Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi,

16-

1-Ey her şeyin Rabbi,

2-Ey her şeyin ilahı,

3-Ey her şeyin yaratıcısı,

4-Ey her şeyin üzerinde olan,

5-Ey her şeyden önce olan,

6-Ey her şeyden sonra olan

7-Ey her şeyi bilen,

8-Ey her şeye gücü yeten

9-Ey her şeyin Sanii

10-Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan

17-

1-Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren mümin

2-Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,

3-Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren Mükevvin,

4-Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin,

5-Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin,

6-Ey musibetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin,

7-Ey her seyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,

8-Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzim,

9-Ey muhtaçların yardımına koşan Mavvin,

10-Ey her şeyi çesit çesit renklerle bezeyen Melevvin,

18-

1-Ey mülkünde daim olan,

2-Ey celalinde azim olan,

3-Ey saltanatında kadim olan,

4-Ey kullarına rahmet eden,

5-Ey her şeyi bilen,

6-Ey emirlerine uymayana halim olan,

7-Ey kendisine ümit bağlayana kerim olan,

8-Ey ölçülerinde hikmetli olan,

9-Ey hükmünde lütuf sahibi olan,

10-Ey lütfunda kadir olan

19-

1-Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,

2-Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,

3-Ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan,

4-Ey affından başka bir şey istenmeyen,

5-Ey mülkünden başkası devam etmeyen,

6-Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan,

7-Ey bürhanlarından başka bürhan bulunmayan,

8-Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan,

9-Ey rahmeti gazabını geçmiş olan,

10-Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,

20-

1-Ey tasayı kaldıran,

2-Ey gamı gideren,

3-Ey günahı affeden,

4-Ey tevbeyi kabul eden,

5-Eyp yaratılmışların yaratıcısı,

6-Ey vaadinde sadık olan,

7-Ey yavrulara rızık veren,

8-Ey sözünü yerine getiren,

9-Ey gizliyi bilen,

10-Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,

21-

1-Ey her şeyiyle yüce olan Åli,

2-Ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,

3-Ey Müminlerin dostu olan Veli,

4-Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Gani,

5-Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Meli,

6-Ey her cihetten temiz ve pak olan Zeki,

7-Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Razi,

8-Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedi,

9-Ey şiddet-i zuhurundan gizlenen Hafi,

10-Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavi,

22-

1-Ey güzeli açıga çıkaran,

2-Ey çirkinin üzerini örten,

3-Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,

4-Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,

5-Ey affı büyük olan,

6-Ey günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,

7-Ey mağfireti geniş olan,

8-Ey rahmeti bol veren,

9-Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi,

10-Ey bütün şikâyetler kendisinde son bulan,

23-

1-Ey bol nimet sahibi,

2-Ey geniş rahmet sahibi,

3-Ey tam hikmet sahibi,

4-Ey kamil kudret sahibi,

5-Ey kesin hüccet sahibi,

6-Ey açık ikram sahibi,

7-Ey yüce sıfat sahibi,

8-Ey daim izzet sahibi,

9-Ey metin kuvvet sahibi,

10-Ey geçmiş minnet sahibi,

24-

1-Ey hükmedenlerin en hükmedicisi,

2-Ey adillerin en adaletlisi,

3-Ey doğruların en doğrusu,

4-Ey varlığı açık olanların en açıgı,

5-Ey temiz olanların en temizi,

6-Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan,

7-Ey hesaba çekenlerin en süratlisi,

8-Ey işitenlerin en iyi işiticisi,

9-Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi,

10-Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,

25-

1 Ey semaları yoktan yaratan,

2-Ey karanlıkları meydana getiren,

3-Ey gizlilikleri bilen,

4-Ey için için üzülenlere acıyan,

5-Ey utanılacak şeyleri örten,

6-Ey belaları defeden,

7-Ey ölüleri dirilten,

8-Ey sevapları kat kat yazan,

9-Ey bereketleri indiren,

10-Ey cezaları şiddetli olan,

26-

1-Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir,

2-Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir,

3-Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir,

4-Ey nuruyla her şeyi nurlandıran Münevvir,

5-Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim,

6-Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir,

7-Ey hayirli isleri kolaylaştıran Müyessir,

8-Ey kullarını azabıyla korkutan Münzir,

9-Ey kullarını Cennet ve diğer mükâfatlarla müjdeleyen Mübessir,

10-Ey bütün kainati tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir,

27-

1-Ey Beyt’l-Haramin Rabbi,

2-Ey haram ayların sahibi,

3-Ey Mesidü’l Haramin Rabbi,

4-Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi,

5-Ey Rükn-u Hacerü’l-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi,

6-Ey Mes’arü’l Haramın Rabbi,

7-Ey helal ve haramın Rabbi,

8-Ey nur ve karanlığın Rabbi,

9-Ey tahiyyat ve selamın Rabbi,

10-Ey celal ve ikramin Rabbi,

28-

1-Ey desteği olmayanların desteği,

2-Ey dayanağı olmayanların dayanağı,

3-Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü,

4-Ey imdat’a koşacak kimsesi olmayanların imdadı,

5-Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu,

6-Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihari,

7-Ey izzeti olmayanların izzeti,

8-Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı,

9-Ey dostu olmayanların dostu,

10-Ey zenginliği olmayanların zenginliği,

29-

1-Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kaim,

2-Ey varlığının sonu olmayan Daim,

3-Ey mahlûkatına merhamet eden Rahim,

4-Ey mevcudatına hükmeden Hakim,

5-Ey her şeyi bilen Alim,

6-Ey yarattıklarını koruyan Asim,

7-Ey her şeyi adaletle taksim eden Kasım,

8-Ey ayıp ve kusur kendisine ariz olmayan Salim,

9-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan Kabid,

10-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten Basit,

30-

1-Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan,

2-Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden,

3-Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden,

4-Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden,

5-Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden,

6-Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden,

7-Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden,

8-Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden,

9-Ey feryat edenlerin feryadına koşan,

10-Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan,

31-

1- Ey affı bol olan

2-Ey iyiliği büyük olan,

3-Ey hayıi çok olan

4-Ey fazlı kadim olan,

5-Ey sanatı güzel olan,

6-Ey lütfu daim olan,

7-Ey sıkıntıyı gideren,

8-Ey zararı kaldıran

9-Ey mülkün sahibi,

10-Ey hak ile hükmeden,

32-

1-Ey mağlup edilmeyen Aziz,

2-Ey kendisinden uzaklaşılmayan Latif,

3-Ey uyumayan gözetleyici,

4-Ey yok olmayan Mevcud,

5-Ey ölmeyen Hayy,

6-Ey yok olmayan Melik,

7-Ey fena bulmayan Baki,

8-Ey cehalet ariz olmayan Alim,

9-Ey taama muhtaç olmayan Samed,

10-Ey zaafa uğratılmayan Kavi,

33-

1-Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vahid,

2-Ey istedigini bulan Vacid,

3-Ey her yerde hazir ve nazir olan Sahid,

4-Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Macid,

5-Ey bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran Rasid,

6-Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bais,

7-Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Varis,

8-Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Darr,

9-Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nafi,

10-Ey kullarına hidayet veren Hadi,

34-

1-Ey bütün azimlerden daha Azim,

2-Ey bütün cömertlerden daha Kerim,

3-Ey bütün merhametlilerden daha Rahim,

4-Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakim,

5-Ey bütün alimlerden daha Alim,

6-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz,

7-Ey bütün büyüklerden daha büyük,

8-Ey bütün yücelerden daha Celil,

9-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz,

10-Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Latif,

35-

1-Ey ahdinde vefalı,

2-Ey vefasında kuvvetli,

3-Ey kuvvetinde yüce,

4-Ey yüceliğinde yakın,

5-Ey yakınlığında latif,

6-Ey lütfunda şerif,

7-Ey şerefinde aziz,

8-Ey izzetinde azim,

9-Ey azametinde mecid,

10-Ey yüceliginde Hamid,

36-

1-Ey her şeyin kendisine boyun egdiği,

2-Ey her şey kendisi için var olan,

3-Ey her şey kendisi için mevcut olan,

4-Ey her şeyin kendisine döndüğü,

5-Ey her şeyin kendisinden korktuğu,

6-Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği,

7-Ey her şey onunla ayakta olan,

8-Ey her şeyin kendisine itaat ettiği,

9-Ey her şeyin kendisine yöneldiği,

10-Ey ona bakan yüzü müstesna her şeyin helak olduğu,

37-

1- Ey kullarına yeten Kafi,

2-Ey her türlü derde deva veren Safi,

3-Ey vaadinde duran Vafi,

4-Ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren Muafi,

5-Ey her şeyiyle yüce olan Ali,

6-Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dai,

7-Ey iyi kullarından hoşnut olan Razi,

8-Ey hikmet ve adaletle hükmeden Kadi,

9-Ey varlığının sonu olmayan Baki,

10-Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hadi,

38-

1- Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan,

2-Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan,

3-Ey kendisinden başka iltica edilecek yer olmayan,

4-Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan,

5-Ey kendisinden başka maksud olmayan,

6-Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan,

7-Ey kendisinden baskaşına rağbet edilmeyen,

8-Ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen,

9-Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen,

10-Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan,

39-

1- Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı,

2-Ey matlubların en hayırlısı,

3-Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı,

4-Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı,

5-Ey maksud olanların en hayırlısı,

6-Ey zikredilenlerin en hayırlısı,

7-Ey şükredilenlerin en hayırlısı,

8-Ey sevilenlerin en hayırlısı,

9-Ey indirenlerin en hayırlısı,

10-Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,

40-

1- Ey yaratıp düzene koyan,

2-Ey takdir edip hedefe götüren,

3-Ey belayı kaldıran,

4-Ey gizli yakarışı işiten,

5-Ey batmışı kurtaran,

6-Ey helak olana necat veren,

7-Ey hastaya şifa veren,

8-Ey öldüren ve dirilten,

9-Ey güldüren ve ağlatan,

10-Ey saptıran ve hidayete erdiren,

41-

1-Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Gafir,

2-Ey ayıp ve kusurları örten Satir,

3-Ey düşmanlarını mağlup eden Kahir,

4-Ey her şeye gücü yeten Kadir,

5-Ey bütün mahlûkatının hallerini gören Nazir,

6-Ey bütün mahlûkatı yoktan var eden Fatir,

7-Ey kendisine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren Sakir,

8-Ey kendisini zikredenleri yad eden Zakir,

9-Ey dostlarına yardım eden Nasir,

10-Ey dilediğini zorla yaptıran Cabir,

42-

1- Ey karada ve denizde yolu olan,

2-Ey dış alemde ayetlerı bulunan,

3-Ey ayetlerınde delili olan,

4-Ey ölümlerde kudreti tecelli eden,

5-Ey kabirlerde izzeti olan,

6-Ey Kıyamette saltanatı olan,

7-Ey hisapta heybeti olan,

8-Ey Mizanda hükmü olan,

9-Ey Cennette rahmeti olan,

10-Ey ateşte azabı olan,

43-

1- Ey korkanların kendisine kaçtığı,

2-Ey günahkârların kendisine sığındığı,

3-Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği,

4-Ey asilerin kendisine iltica ettiği,

5-Ey zahidlerin kendisine rağbet ettiği,

6-Ey hatalılarin kendisinden ümit beslediği,

7-Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu,

8-Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği,

9-Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği,

10-Ey kuvvetler iman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu,

44-

1- Ey bütün yakınlardan daha yakın,

2-Ey bütün sevilenlerden daha sevgili,

3-Ey bütün büyüklerden daha büyük,

4-Ey bütün izzet sahiplerinden daha aziz,

5-Ey bütün kuvvetlilerden daha kavi,

6-Ey bütün zenginlerden daha zengin,

7-Ey bütün cömertlerden daha cömert,

8-Ey bütün şefkatlilerden daha Rauf,

9-Ey bütün merhametlilerden daha Rahim,

10-Ey bütün yücelerden daha yüce,

45-

1-Ey her şeye her şeyden daha yakın olar Karib,

2-Ey bütün mahlûkatını gözetleyen Rakib,

3-Ey müminlerin sevgilisi olan Habib,

4-Ey kullarının dualarına cevap veren Mucib,

5-Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören Hasib,

6-Ey bütün dertlere deva veren Tabib,

7-Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basir,

8-Ey her şeyden haberdar olan Habir,

9-Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münir,

10-Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübin,

46-

1- Ey mağlup olmayan Galib,

2-Ey yaratılmış olmayan Sanatkâr,

3-Ey mahlûk olmayan Yaratıcı,

4-Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi,

5-Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir,

6-Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici,

7-Ey korunmayan Koruyucu,

8-Ey yardın edilmeyen Yardın Edici,

9-Ey gaib olmayan Şahid,

10-Ey uzak olmayan yakın,

47-

1-Ey nurların nuru,

2-Ey nurları nurlandıran,

3-Ey nurlara suret ve şekil veren,

4-Ey nurları yaratan,

5-Ey nurları takdir eden,

6-Ey nurları idare eden,

7-Ey bütün nurlardan evvel olan Nur,

8-Ey bütün nurlardan sonra da var olan nur,

9-Ey bütün nurların üstünde olan nur,

10-Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur,

48-

1 Ey bağış ve ihsani şerefli olan,

2-Ey fiili latif olan,

3-Ey lütfu daim olan,

4-Ey ihsani kadim olan,

5-Ey sözü hak olan,

6-Ey vaadi doğru olan,

7-Ey affı fazla olan,

8-Ey azabı adalet olan,

9-Ey zikri tatlı olan,

10-Ey dostluğu lezzetli olan,

49-

1 Ey kullarına nimet ihsan eden Münevvil,

2-Ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Mufassil,

3-Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil,

4-Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil,

5-Ey istediğini zelil kılan ve mahlûkatına boyun eğdiren Müzellil,

6-Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil,

7-Ey kâinatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevkeden Mühavvil,

8-Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil,

9-Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil,

10-Ey istediğini istediğine üstün Müfatti,

50-

1-Ey her şeyi gören fakat kendisi görülmeyen,

2-Ey her şeyi yaratan fakat kendisi yaratılmayan,

3-Ey her şeye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan,

4-Ey hayat veren fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,

5-Ey her şeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan,

6-Ey her şeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan,

7-Ey her şey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,

8-Ey hüküm veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,

9-Ey doğurmayan ve doğmayan,

10-Ey hiçbir sey kendisine denk olmayan,

51-

1- Ey en güzel Sevgili,

2-Ey en güzel Tabib,

3-Ey en güzel Hesap Gören,

4-Ey en güzel Yakin,

5-Ey en güzel Gözetleyici,

6-Ey en güzel Cevap veren,

7-Ey en güzel Dost,

8-Ey en güzel Vekil,

9-Ey en güzel Efendi,

10-Ey en güzel yardımcı,

52-

1-Ey kendisini tanıyanların sevinci,

2-Ey kendisini arzulayanların dostu,

3-Ey kendisine müstak olanların imdadına koşan,

4-Ey tövbekârların sevgilisi,

5-Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren,

6-Ey günahkârların ümidi,

7-Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı,

8-Ey gamlılara nefes aldıran,

9-Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren,

10-Ey evvel ve ahirlerin ilahi,

53-

1-Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi,

2-Peygamberlerin ve hayırlıların Rabbi

3-Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi,

4-Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi,

5-Ey danelerin ve meyvelerin Rabbi,

6-Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,

7-Ey sahraların ve çöllerin Rabbi,

8-Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi,

9-Ey açığa çıkan ve gizlemelerin Rabbi,

10-Ey gece ve gündüzün Rabbi,

54-

1- Ey ilmi her şeye ulasan,

2-Ey başarı her şeye nüfus eden,

3-Ey kudreti her şeye bali olan,

4-Ey nimetleri sayılamayan,

5-Ey mahlûkatın gerçek şükrüne erişemediği,

6-Ey zihinlerin yüceliğini idrak edemediği,

7-Ey hayallerin hakikatına erişemediği,

8-Ey azamet ve kibriya örtüsü olan,

9-Ey heybet ve saltanat güzelliği olan,

10-Ey bekası izzetle izzetlenen,

55-

1-Ey en yüce misaller kendisine ait olan,

2-Ey en yüce sıfatlar kendisine ait olan,

3-Ey ahiret ve dünya kendisine ait olan,

4-Ey cennetül me’vanın sahibi,

5-Ey cehennem ve ateşin sahibi,

6-Ey en büyük ayetler sahibi,

7-Ey en güzel isimler sahibi,

8-Ey hüküm ve kaza sahibi,

9-Ey yüce göklerin sahibi,

10-Ey arş ve yerin sahibi,

56-

1- Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,

2-Ey kullarının günahlarını bağışlayan Gafur,

3-Ey itaatkâr kullarını çok seven Vedud,

4-Ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Sekür,

5-Ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden Sabür,

6-Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Rauf,

7-Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atüf,

8-Ey bütün mahlûkatın maddi ve manevi kirlerden arındıran Kuddüs,

9-Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy,

10-Ey gökleri yeri ve bütün mahlûkatı yerinde tutan Kayyum,

57-

1-Ey semada azameti görülen,

2-Ey yerde ayetleri tecelli eden,

3-Ey her şeyde delilleri bulunan,

4-Ey denizde acayip sanatları bulunan,

5-Ey mahlûkatı ilk defa yaratıp öldükten sonra tekrar dirilten,

6-Ey dağlarda hazineleri bulunan,

7-Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan,

8-Ey bütün işler kendisine dönen,

9-Ey her şeyde lütfu açıkça görünen,

10-Ey mahlûkatına kudretini tanıtan,

58-

1-Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi,

2-Ey tabibi olmayanların tabibi,

3-Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların nasibi,

4-Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi,

5-Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı,

6-Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefiği,

7-Ey imdadına koşacak kimsesi olmayanların imdad edicisi,

8-Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi,

9-Ey rehberi olmayanların rehberi,

10-Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi,

59-

1-Ey kendisine her şeye bedel yeter görenlerin kafisi,

2-Ey kendisinden hidayet isteyenlerin hidayet edicisi,

3-Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten,

4-Ey kendisini çağıranları cennetine davet eden,

5-Ey kendisinden şifa isteyenlere şifa veren,

6-Ey kendisine hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden,

7-Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren,

8-Ey kendisinden her ihtiyacını yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren,

9-Ey kuvvet ve güç isteyenlere kafi kuvvet veren,

10-Ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,

60-

1-Ey her şeyden önce olan evvel,

2-Ey her şeyden sonra olan Ahir,

3-Ey varlığı apaçık görünen Zahir

4-Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Batın,

5-Ey her şeyi yoktan yaratan Halik,

6-Ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razik,

7-Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadik,

8-Ey varlığı her şeyden önce olan Sabik,

9-Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik,

10-Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren Falik,

61-

1-Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren,

2-Ey karanlıkları ve nuru yaratan,

3-Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren,

4-Ey güneş ve Ay’a boyun eğdiren,

5-Ey ölümü ve hayatı yaratan,

6-Ey yaratmak ve emretmek kendisine ait olan,

7-Ey eş ve evlat edinmeyen,

8-Ey mülkünde hiçbir şeriki olmayan,

9-Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan,

10-Ey havi kuvvet kendisine ait olan,

62-

1-Ey kendisini arzulayanların muradını bilen,

2-Ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,

3-Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini işiten,

4-Ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören,

5-Ey suskunların içinden geçenleri bilen,

6-Ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören,

7-Ey tövbekârların özrünü kabul eden,

8-Ey fesatçıların işini düzeltmeyen,

9-Ey iyilik yapanların mükâfatını zayi etmeyen,

10-Ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan

63-

1-Ey bekası daim olan,

2-Ey hataları bağışlayan,

3-Ey duaları işiten,

4-Ey ihsanı geniş olan,

5-Ey gökleri yükselten,

6-Ey belaları defeden,

7-Ey medh ü şenasi büyük olan,

8-Ey varlığının parıltısı kadim olan,

9-Ey vefası çok olan,

10-Ey mükâfatı şerefli olan,

64-

1-Ey çok affeden Gaffar,

2-Ey bütün ayıpları örten Settar,

3-Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar,

4-Ey istediğini zorla yaptıran Cebbar,

5-Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar,

6-Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak,

7-Ey her şeyi hikmetle açan Fettah,

8-Ey her şeyi çok iyi bilen Ahham,

9-Ey bol bol hediyeler veren Vehhab,

10-Ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab,

65-

1-Ey beni yaratıp azalarımı düzene koyan,

2-Ey bana rızk veren ve terbiye eden,

3-Ey beni yedirip içiren,

4-Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan,

5-Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kafi gelen,

6-Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten,

7-Ey bana tevfik edip hidayet eden,

8-Ey beni aziz kılıp ihtiyaçlarımı gideren,

9-Ey beni öldürüp dirilten,

10-Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran,

66-

1-Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu gösteren,

2-Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan,

3-Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan,

4-Ey kişiye kalbinden daha yakın olan,

5-Ey kullarından tevbeyi kabul eden,

6-Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen,

7-Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan,

8-Ey yolundan sapanların en iyi bilen,

9-Ey gök gürültüsünün hamdederek, meleklerin de korkusuyla kendisini tesbih ettiği,

10-Ey rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci gönderen,

67-

1-Ey yeri beşik yapan,

2-Ey dağları direk yapan,

3-Ey güneşi kandil kılan,

4-Ey ay’ı nur kılan,

5-Ey geceyi örtü yapan,

6-Ey gündüzü maişet zamanı yapan,

7-Ey uykuyu huzur ve sükun vasıtası kılan,

8-Ey semayı bına kılan,

9-Ey eşyayı çift çift yaratan,

10-Ey ateşi gözcü kılan,

68-

1-Ey gerçek şefaat sahibi Sefi,

2-Ey gizli açık her sesi işiten Semi,

3-Ey istediğini yükselten Rafi,

4-Ey istediğini engelleyen Meni,

5-Ey kâinatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedi,

6-Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Seri,

7-Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükâfatlarla müjdeleyen Besir,

8-Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezir,

9-Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadir,

10-Ey her şeye gücü yeten Muktedir.

69-

1-Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi,

2-Ey bütün dirilerden sonra baki kalacak gerçek hayat sahibi,

3-Ey hiçbir şeyin kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi,

4-Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi,

5-Ey hiçbir dirinin kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi,

6-Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi,

7-Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi,

8-Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi,

9-Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi,

10-Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi

70-

1- Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi,

2-Ey söndürülemeyen nurun sahibi,

3-Ey hadd ü hesaba gelmeyen medh ü sena sahibi

4-Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi,

5-Ey sayılamayan nimetler sahibi,

6-Ey zeval bulmayan saltanat sahibi,

7-Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celal sahibi,

8-Ey reddedilemeyen hüküm sahibi,

9-Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi,

10-Ey tam idrak edilemeyen kemal sahibi.

71-

1-Ey alemlerin Rabbi,

2-Ey amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sahibi,

3-Ey sabredenleri seven,

4-Ey tevbe edenleri seven,

5-Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven,

6-Ey Allah i görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven,

7-Ey yardım edenlerin en hayırlısı,

8-Ey müşkil meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı,

9-Ey iyi mallara bol karşılık verenlerin en hayırlısı,

10-Ey ifsat edenleri en iyi bilen,

72-

1-Ey mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi,

2-Ey mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten Muid,

3-Ey her şeyi muhafaza eden Hafiz, 4-Ey her şeyi ilim ve kudretiyle kusatan Muhit,

5-Ey hamd ve senaya en çok layik olan ve çok övülen Hamid,

6-Ey azamet, şeref ve hâkimiyeti sonsuz Mecid,

7-Ey her türlü mahlûkata münasip rızık veren Mukit,

8-Ey darda kalan çaresizlerin imdadına kosan Mugis,

9-Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren Muizz,

10-Ey istediğini zelil kilan Müzill,

73-

1-Ey zıddı olmayan Ehad,

2-Ey dengi bulunmayan Ferd,

3-Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed,

4-Ey çifti bulunmayan Vitr,

5-Ey veziri bulunmayan Rab,

6-Ey fakirliği bulunmayan Gani,

7-Ey azledilemeyen Sultan,

8-Ey aczden münezzeh olan Melik,

9-Ey benzeri olmayan Mevcud,

74-

1-Ey zikri kendisine zikredenlere büyük seref olan,

2-Ey şükrü kendisine şükredenlere büyük kurtuluş olan,

3-Ey hamdi kendisine övenlere büyük iftihar vesilesi olan,

4-Ey taati, kendisine itaat edenlere necat olan,

5-Ey kapısı kendisini arayanlara açik olan,

6-Ey yolu müminlere zahir ve belli olan,

7-Ey ayetleri bakanlar için kesin delil olan,

8-Ey kitabi kuvvetli Iman sahipleri için ögüt olan,

9-Ey affı günahkârlar için sığınak olan,

10-Ey rahmeti Muhsinler için yakin olan,

75-

1-Ey ismi yüce ve mübarek olan,

2-Ey san ve makamı yüksek olan,

3-Ey sena ve övgüsü büyük olan,

4-Ey kendisinden başka ilah olmayan,

5-Ey isimleri mukaddes olan,

6-Ey bekası devam eden,

7-Ey azameti, baha ve kadri olan,

8-Ey büyüklük perdesi olan,

9-Ey gizli nimetleri grup grup bile sayılamayan,

10-Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayıya gelmeyen,

76-

1-Ey kullarına yârdim eden Muin,

2-Ey açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübin,

3-Ey kullarına emniyet ve huzur veren Emin,

4-Ey saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekin,

5-Ey hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen Metin,

6-Ey azap ve ikabi şiddetli olan Sedid,

7-Ey kullarının her yaptığını gören Sehid,

8-Ey bütün islerini ezeli takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran Rasid,

9-Ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan Hamid,

10-Ey sonsuz şeref sahibi Mecid,

77-

1-Ey yüce arşın sahibi,

2-Ey dos doğru sözün sahibi,

3-Ey yerli yerince yapılan fazl-ü kerem sahibi,

4-Ey kıs kıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi,

5-Ey vaad ve tehdit sahibi,

6-Ey uzak olmayan yakin,

7-Ey en fazla övgüye layık olan dost,

8-Ey her şeyi mühadesi altında tutan,

9-Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan,

10-Ey kuluna sah damarından daha yakın olan,

78-

1-Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan,

2-Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan,

3-Ey güneş ve nurlu ayin yar

4-Ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren,

5-Ey küçük yavrulara rızık veren,

6-Ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden,

7-Ey korku için kurtuluş isteyenlerin sığınağı,

8-Ey kullarının her halini gören,

9-Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan,

10-Ey her şeye gücü yeten,

79-

1-Ey cömertlik ve nimetler sahibi,

2-Ey fazl ve kerem sahibi,

3-Ey şiddetli bela ve çetin azaplar sahibi,

4-Ey Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan,

5-Ey zerreyi, hoş rüzgârları ve nefesleri yaratan,

6-Ey bütün kullarına ilhamda bulunan,

7-Ey zarar ve elemi gideren,

8-Ey gizli sır ve kaygıları bilen,

9-Ey Kabe-i Muazzama ve Harem-i Şerifin sahibi,

10-Ey eşyayı yoktan yaratan,

80-

1-Ey gerçek adalet sahibi Adil,

2-Ey rızası için yapılan isleri kabul eden Kabil,

3-Ey her şeyden üstün ve yüce olan Fadil,

4-Ey her isin hakiki yapıcısı olan Fail,

5-Ey yaratıkların her isini üzerine alan Kafil,

6-Ey her şeyi meydana getiren Cail,

7-Ey her bakımdan eksiksiz olan Kamil,

8-Ey mahlûkatı yokluk karanlıklarından varlık nuruna çıkaran Fatir,

9-Ey kulları için hayır murad eden ve onları dergâhına çağıran Talib,

10-Ey kullarını, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı Matlub,

81-

1-Ey güç ve havliyle nimet veren,

2-Ey geniş ve bol imkânlarıyla ikram eden,

3-Ey tekrar tekrar lütufta bulunan,

4-Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren,

5-Ey her şeyi hikmetiyle ölçüp biçen,

6-Ey tedbiriyle hükmeden,

7-Ey ilmiyle her şeyi idare eden,

8-Ey hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen,

9-Ey yüceliğiyle beraber kullarına yakın olan,

10-Ey yakınlığında yüceliği tezahür eden,

82-

1-Ey dilediğini yaratan,

2-Ey dilediğini yapan,

3-Ey dilediğine hidayet eden,

4-Ey dilediğini saptıran,

5-Ey dilediğini bağışlayan,

6-Ey dilediğine azap eden,

7-Ey dilediğinin tövbesini kabul eden,

8-Ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren,

9-Ey yaratıklarında dilediği şeyi ziyade kılan,

10-Ey rahmetini dilediğine tahsis eden,

83-

1-Ey hiçbir es ve evlat edinmeyen,

2-Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan,

3-Ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden,

4-Ey şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden,

5-Ey melekleri elçi kılan,

6-Ey semada burçlar meydana getiren,

7-Ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan,

8-Ey insani bir damla sudan yaratan,

9-Ey her şeyi sayarak hesabını yapan,

10-Ey her şeyi ilmiyle kuşatan,

84-

1-Ey esi ve benzeri olmayan Ferd,

2-Ey zat, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Vitr,

3-Ey her bir şeyde birliğini gösteren Ehad,

4-Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğunu Samed,

5-Ey san, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced,

6-Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz,

7-Ey sonsuz azamet ve celal sahibi Ecell,

8-Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layik olan Ehakk,

9-Ey herkesten fazla isilik yapan Eberr,

10-Ey varlığının sonu olmayan Ebed,

85-

1-Ey kendisini tanımak isteyenlerin marufu,

2-Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu,

3-Ey kendisine şükredenlerin meskuru,

4-Ey Kendisini zikredenlerin mezkuru,

5-Ey Kendisini övenlerin mahmudu,

6-Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan,

7-Ey Kendisini bir tanıyanların mevsufu,

8-Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi,

9-Ey Kendisini arzulayanların mergubu,

10-Ey dergâhına dönenlerin maksudu,

86-

1-Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan,

2-Ey kulların senasını saymakla bitiremediği,

3-Ey mahlûkatın celalini vasfedemediği,

4-Ey künhünü ihatada idraklerin âciz kaldığı,

5-Ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği,

6-Ey zekâların, sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı,

7-Ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı,

8-Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği,

9-Ey kulların, hükmünü geri çevirmediği,

10-Ey herşeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen,

87-

1-Ey günahları için ve kendisine olan ask ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi,

2-Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı,

3-Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren,

4-Ey mü`minlerin dost ve sahibi,

5-Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı,

6-Ey bütün güçlülerden daha güçlü,

7-Ey bütün bakanlardan daha iyi gören,

8-Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim,

9-Ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı,

10-Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden,.

88-

1-Ey gerçek ikram sahibi Mükrim,

2-Ey dilediğini büyüten v eserleriyle büyüklüğünü gösteren Muazzim,

3-Ey mahlûkatını çesit çesit nimetlere gark eden Müna im,

4-Ey mahlukatına lazim olan her şeyi veren Muti,

5-Ey mahlûkatının ihtiyacini giderip zengin kilan Mugni,

6-Ey canlılara hayat veren Muhyi,

7-Ey mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdi,

8-Ey mahlûkatını nimetleriyle hoşnut kilan Murzi,

9-Ey mahlukatı her türlü tehlikeden kurtaran Münci,

10-Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsin,

89-

1-Ey her şeye kafi,

2-Ey her şeyi idare eden kaim,

3-Ey hiçbir şey kendisine benzemeyen,

4-Ey mülkünde, iradesi dışında hiçbir sey artmayan,

5-Ey hazinelerinden hiçbir sey eksik olmayan,

6-Ey hiçbir şey Kendisine gizli bulunmayan,

7-Ey misli ve benzeri hiçbir sey bulunmayan,

8-Ey her şeyin anahtarı elinde olan,

9-Ey rahmeti her şeyi kuşatan,

10-Ey her sey fani oldugu halde kendisi baki kalan,

90-

1-Ey gaybı kendisinden başka kimse bilemeyen,

2-Ey kullarından kötülüğü kendisinden başka kimse defedemeyen,

3-Ey isleri Kendisinden başka kimse idare edemeyen,

4-Ey günahları Kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen,

5-Ey kalbleri Kendisinden başkası değiştiremeyen,

6-Ey mahlûkatı kendisinden başkası yaratamayan,

7-Ey nimetleri Kendisinden başkası tamamlayamayan,

8-Ey yağmuru Kendisinden başkası yağdıramayan,

9-Ey ölüleri Kendisinden başkası diriltemeyen,

10-Ey kullarını Kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan,

91-

1-Ey belaları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kasif,

2-Ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Faric,

3-Ey her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kılan Fatih,

4-Ey kullarına yardım eden Nasir,

5-Ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Damin,

6-Ey her şeye fıtratının gayesini emreden amir,

7-Ey her türlü kötülükten sakındıran Nahi,

8-Ey kullarının ümidi olan Reca,

9-Ey kullarının ümid beslediği Mürteca,

10-Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azimü`r Reca

92-

1-Ey zayıfların yardımcısı,

2-Ey fakirlerin hazinesi,

3-Ey gariplerin sahibi,

4-Ey dostların yardımcısı,

5-Ey düşmanların kahredicisi,

6-Ey gökleri yükselten,

7-Ey belaları kaldıran,

8-Ey dostların can yoldaşı,

9-Ey takva sahiplerinin sevgilisi,

10-Ey zenginlerin ma`budu,

93-

1-Ey her şeyin evveli ve ahiri,

2-Ey her şeyin ilahi ve sanatkârı,

3-Ey her şeyin raziki ve haliki,

4-Ey her şeyin yaratıcısı ve sultani,

5-Ey her şeyi daraltan ve genişleten,

6-Ey her şeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iade eden,

7-Ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden,

8-Ey her şeyi terbiye ve idare eden,

9-Ey her şeyi döndüren ve değiştiren,

10-Ey her şeyi dirilten ve öldüren,

94-

1-Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı,

2-Ey şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı,

3-Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı,

4-Ey görenlerin ve görülenlerin en hayırlısı,

5-Ey çağıranların ve çağrılanların en hayırlısı,

6-Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı,

7-Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,

8-Ey bütün dostların ve meclis arkadaşların en hayırlısı,

9-Ey bütün maksud ve matlublarin en hayırlısı,

10-Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı,

95-

1-Ey kendisini çağıranlara cevap veren,

2-Ey kendisine itaat edenleri seven,

3-Ey kendisini sevenlere yakin olan,

4-Ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen,

5-Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden,

6-Ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan,

7-Ey yumuşaklığında hikmetli davranan,

8-Ey hükmünde büyük olan,

9-Ey azametinde merhametli olan,

10-Ey ihsanında kadim olan,

96-

1-Ey sebepleri takdir eden Müsebbib,

2-itaatkar kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib,

3-Ey eşyayı hikmetle pes pese getiren Muakkib,

4-Ey kullarının kalplerini halden hale değiştiren mukallib,

5-Ey her şeye bir miktar tespit eden Mukaddir.

6-Ey her şeyi düzene koyan Mürettib,

7-Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Muraggib.

8-Ey kullarına öğüt veren Müzekkir,

9-Ey mahlûkatı var eden Mükevvin,

10-Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir.

97-

1-Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden ali koymayan,

2-Ey kendisi için bir is diğer bir ise mani olmayan,

3-Ey bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan,

4-Ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen,

5-Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan,

6-Ey müminlerin kalplerini İslam’la genişleten,

7-Ey zikriyle mütevazi ve huşu sahiplerinin kalplerini hos eden,

8-Ey kendisine iştiyak duyanların kalplerinden kaybolmayan,

9-Ey kendisini arzulayanların son arzusu,

10-Ey alemde hiçbir sey kendisine gizli olmayan,

98-

1-Ey her şeyi var olmadan bilen,

2-Ey vaadi doğru olan,

3-Ey lütfu açık olan,

4-Ey emri üstün ve galip olan,

5-Ey kitabi saglan olan,

6-Ey kaza ve hükmü var olan,

7-Ey Kur`ani yüce olan,

8-Ey saltanatı kadim olan,

9-Ey fazl ü keremi daim olan,

10-Ey Arşı büyük olan,

99-

1-Ey rablik iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi,

2-Ey bütün kapıları açan,

3-Ey sebepler tasarrufunda bulunan,

4-Ey sevapları veren,

5-Ey doğruları ilham eden,

6-Ey bulutları yoktan yaratan,

7-Ey azab ve ikabi şiddetli olan,

8-Ey hesabi süratli gören,

9-Ey dönüş kendisine olan,

10-Ey bağışlayan ve tövbeleri kabul eden,

100-

1-Ey Rabbimiz,

2-Ey Ilahimiz,

3-Ey Seyyidimiz,

4-Ey Mevla’mız,

5-Ey Yardımcımız,

6-Ey Koruyucumuz,

7-Ey Kadirimiz,

8-Ey Razikimiz,

9-Ey Delilimiz,

10-Ey Meded karimiz,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

 

 

CEVŞEN-İ-KEBİR DUASI

Bu yazıyı okudunuz mu?

Anlamlı Ramazan duaları

Anlamlı Ramazan duaları

Anlamlı Ramazan duaları “De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir