Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / Hadis köşesi / Güzel hadisler – 3
imanilmihali.com
Peygamberimiz

Güzel hadisler – 3

Güzel hadisler

EN GÜZEL VE ANLAMLI HADİSLER 3

Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir. Ravi: Tirmizi, Birr 47

Allah Teala Hazretleri diyor ki: “Ey Ademoğlu! Sen bana dua edip, (affımı) ümid ettikçe ben senden her ne sadır olsa, aldırmam, ben seni affederim. Ey Ademoğlu! Senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa, sonra bana dönüp istiğfar etsen, çok oluşuna bakmam, seni affederim. Ey Ademoğlu! Bana arz doluşu hata ile gelsen, sonunda hiç bir şirk koşmaksızın bana kavuşursan, seni arz doluşu mağfiretimle karşılarım. Ravi: Tirmizi, Da’avat 106

Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah’a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikahlanacağı bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir. Ravi: Müslim, İmaret 155

Son nefesini vermedikçe Allah, kulun tevbesini kabul eder. Ravi: Tirmizi, Da’avat 103

Resulullah (sav), Medine ehlinin mezarlarına uğramıştı. Mezarlara yüzünü çevirerek: “Esselamu aleyküm (selam üzerinize olsun) ey kabir halkı! Allah sizi de bizi de mağfiret buyursun. Sizler bizim seleflerimizsiniz. Biz de arkadan geleceğiz” buyurdular. Ravi: Tirmizi, Cenaiz 59

Nikahı ilan edin, onu mescidlerde yapın. Üzerine de def vurun. Ravi: Tirmizi, Nikah 6

Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahman’dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır. Ravi: Ebu Davud, Edeb 66

Resulullah (sav) ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti. Hemen sordu: “Kendini nasıl buluyorsun?” “Ey Allah’ın Resulü, Allah’tan ümidim var, ancak günahlarımdan korkuyorum” diye cevap verdi. Resulullah (sav) da şu açıklamayı yaptı: “Bu durumda olan bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleşti mi Allah o kulun ümit ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar. Ravi: Tirmizi, Cenaiz 11

Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler! Yazık ona, yazık ona. Ravi: Tirmizi, Zühd 10

Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde hergün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mi, ne dersiniz?” “Bu hal,” dediler, “onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz!” Aleyhissalatu vesselam: “İşte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler. Ravi: Nesai, Salat 7

Öfke şeytandandır, şeytan da ateşten yaratılmıştır, ateş ise su ile söndürülmektedir; öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın. Ravi: Ebu Davud, Edeb 4 Halka teşekkürde bulunmayan Allah’a da şükretmez. Ravi: Tirmizi, Birr 35,

Kocalarınıza yardım ederseniz size iki ecir vardır. Hısımlık ecri ve sadaka ecri. Ravi: Müslim, Zekat, 45

Sizden hiç kimse, maruz kaldığı bir zarar sebebiyle ölümü temenni etmesin. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetini hissederse, bari şöyle söylesin: “Rabbim, hakkımda hayat hayırlı ise yaşat, ölüm hayırlı ise canımı al! Ravi: Müslim, Zikr 10

“Ben ve yetime bakan kimse cennette şöyleyiz” Orta parmağı ile baş parmağım yan yana getirip aralarını açıp kapayarak işaret etti. Ravi: Buhari, Talak 14

Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksatlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar. Ravi: Tirmizi, İlm 6

Kul (bazen), Allah’ın rızasına uygun olan bir kelamı, ehemmiyet vermeksizin sarf eder de Allah onun sebebiyle cennetteki derecesini yükseltir. Yine kul (bazen) Allah’ın hoşnutsuzluğuna sebep olan bir kelimeyi ehemmiyet vermeksizin sarf eder de Allah, o sebeple onu cehennemde yetmiş yıllık aşağıya atar. Ravi: Buhari, Rikak 23

Kim bir mü’mini bir münafığa (gıybetçiye) karşı himaye ederse, Allah da onun için Kıyamet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de müslümana kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu, kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin (günahından paklanıp) çıkıncaya kadar hapseder. Ravi: Ebu Davud, Edeb 41

Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ravi: Tirmizi, Da’avât 110

Bir kavim, ölçü ve tartılarda (hile yaparak) miktarı azaltırsa Allah ondan rızkı keser. Ravi: Muvatta, Cihâd 26

Sakın sizden kimse Allah hakkında hüsnüzânda bulunmadan son nefesini vermesin. Ravi: Müslim, Cennet 81

Kim Allah’a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah’a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Ravi: Müslim, Zikr 14

Şehid olmayı Yüce Allah’tan samimi olarak dileyen kimseyi, Allah, rahat yatağında vefat etse bile, şehidlerin derecesine eriştirir. Ravi: Müslim, İmare, 156, 157

Nesebinizden sıla-i rahim yapacaklarınızı öğrenin. Zira sıla-i rahim akrabalarda sevgi, malda bolluk, ömürde uzamadır. Ravi: Tirmizi, Birr 49

Sevindirin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Ravi: Müslim, Cihad 6 İyilik (birr), güzel ahlaktır. Günah da içini rahatsız eden ve başkasının muttali olmasından korktuğun şeydir. Ravi: Müslim, Birr 15

Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm’ın ahlâkı hayadır. Ravi: İbnu Mâce, Zühd 17

Merhamet; ancak şaki’nin (ebedi hüsrâna uğrayanın) kalbinden çıkarılabilir. Ravi: Tirmizi, Birr 16

Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır. Ravi: Müslim, Zekat 97

Miskin, kendini geçindirecek zenginliğe sahip olmayan ve buna rağmen (halk tarafından) zarureti bilinmeyen, kendisi de kalkıp halktan bir şey istemeyen (afif, nezih) kimsedir. Ravi: Ebu Hureyre Sizden biri cumayı kıldı mı, ondan sonra da dört rek’at kılsın. Ravi: Müslim, Cuma 67

Balığın karnında iken, Zü’n-Nun’un yaptığı dua şu idi: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine’z-zalimin, (Allahım! Senden başka ilah yoktur, seni her çeşit kusurlardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerdenim). Bununla dua edip de icabet görmeyen yoktur. Ravi: Tirmizi, Da’avat 85

Allah Teala Hazretleri uyumaz, zaten O’na uyku da yakışmaz. Kıstı (tartıyı, rızkı) indirir ve kaldırır. Geceleyin yapılan amel, gündüzleyin yapılandan önce; gündüzleyin yapılan amel de geceleyin yapılan amelden önce Allah’a yükseltilir. O’nun hicabı nurdur. Eğer o perdeyi açacak olsa, vechinin sübuhatı, başarının ihata ettiği bütün mahlukatını yakardı. Ravi: Müslim, İman 293

Ani ölüm, kafir için gadab-ı ilahi’nin bir yakalamasıdır, mü’min için de bir rahmettir. Ravi: Ebu Davud, Cenaiz 14

Allahu Teala nazarında, bir kulun Allah tarafından yasaklanan kebirelerden sonra, beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir. Ravi: Ebu Davud, Buyu 9

Sizden biriniz uykusundan uyandığı zaman, elini üç defa yıkamadıkça su kabına sokmasın. Çünkü o, elinin nerede gecelediğini bilmez. Ravi: Müslim, Tahare 87

Allahım! Senin helal rızıklarınla beni haramdan koru ve lütfunla senden başkasına muhtaç kılma. Ravi: Tirmizi

Herhangi bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara hürmet ederse Cenab-ı Allah da yaşlılığında ona hizmet edecek kimseler halk eder (yaratır). Ravi: Riyazü’s Salihin

Zaman yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki, bir yıl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta da bir gün gibi, gün saat gibi, saat de bir çıra tutuşması gibi (kısa) olur. Ravi: Tirmizi, Zühd 24

Allah bir kavme azap indirdi mi, o azab, kavmin içinde bulunan herkese isabet eder. Sonra, (kıyamet gününde) herkes niyetlerine [ve amellerine] göre diriltilirler. Ravi: Buhari, Fiten 19

Ben yanında zikredildiğim zaman bana salât okumayan kimsenin de burnu sürtülsün! Ravi: Tirmizi, Da’avat 110

Kim, görmediği halde rüya görme iddiasına kalkarsa (Kıyamet günü) arpa daneciğine düğüm atması teklif edilir. Kim de kendisinden hoşlanmadıkları halde, bir grubun konuşmasını dinleme gayretine düşerse Kıyamet günü kulağına erimiş kurşun dökülür. Kim bir sureti tasvir ederse (Kıyamet günü) azaba uğrar ve bu yaptığına ruh üflemesi emredilir, ama üfleyemez. Ravi: Ebu Davud, Edeb 96

Kim bana çeneleri ile bacakları arasındaki şeyler hususunda garanti verirse ben de ona Cennet hususunda garanti veririm. Ravi: Buhari, Rikak 23

Kişi zina edince iman ondan çıkar ve başının üstünde bir bulut gibi havada durur. Zinadan çıkınca iman kişiye geri döner. Ravi: Tirmizi, İman 11

Şurası muhakkak ki (şaka da bile olsa) ben sadece hakkı söylerim! Ravi: Tirmizî, Birr 57

İnsanda ilk (çürüyüp) kokacak olan yeri karnıdır. Öyleyse, kim, karnına temiz olandan başka bir şey sokmayabilirse mutlaka bunu yapsın! Ravi: Buhari, Ahkam 9

Allah tek bir ok sebebiyle üç kişiyi cennete koyar: 1- Onu yapan; yeter ki bunu hayır maksadıyla yapsın. 2- Atan. 3- Atana ulaştıran. Ravi: Ebu Davud, Cihad 24

Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir. Yine müslümanlar arasında en şerli ev de, içinde yetime fenalık yapılan evdir. Ravi: Ebu Hureyre (R.A.)

Muhammed’in nefsini kudret eliyle tutan zâta yemîn ederim ki, bu ümmetten her kim -Yahudî olsun, Hristiyan olsun- beni işitir, sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olacaktır. Ravi: Müslim, İman 240

İstikamet üzere olun. (Bunun sevabını) siz sayamazsınız. Şunu bilin ki, en hayırlı ameliniz namazdır. (Zahiri ve batıni temizliği koruyarak) abdestli olmaya ancak mü’min riayet eder. Ravi: Muvatta, Taharet 36 Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim havuzumun üzerindedir. Ravi: Müslim, Hacc 502

Sizden kimse, bir başkasını yerinden kaldırıp sonra da oraya oturmasın. Ancak (halkayı) genişletin, yer açın, Allah da size genişlik versin. Ravi: Müslim, Selam 27

Kim kuşluğun bir çift (namaz)ına devam ederse, deniz köpüğü kadar çok da olsa, Allah günahlarını affeder. Ravi: Tirmizi, Salat 346

Kuran-ı Kerim okuyan bir kimse sonradan (terkeder ve okumayı) unutursa kıyamet günü cüzzamlı olarak Allah’a kavuşur. Ravi: Ebu Davud Bana bir koyunun inciğe kadar ayağı hediye edilse kabul ederim, böyle bir yemeği yemeye çağırılsam icabet ederim. Ravi: Tirmizi, Ahkam 10

İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı. Ravi: Buhari, Cihad 135

Yediğiniz şeylerin en temizi kendi kazancınızdan (hasıl) olandır. Şüphe yok çocuklarınız da sizin kazancınızdandır. Ravi: Buhari Kur’an’ı cebren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur’an’ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir. Ravi: Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 20 Kur’an’ı okuyup ona sahip çıkan kimseye (ahirette): “Oku ve (cennetin derecelerine) yüksel, dünyada nasıl ağır ağır okuyor idiysen öyle oku. Zira senin makamın, okuduğun en son ayetin seviyesindedir. Ravi: Ebu Davud, Vitr 20

Âdemoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, bir üçüncüsünü ister. Âdemoğlunun karnını (gönlünü) topraktan başka bir şey doldurmaz. Şu kadar ki, tevbe eden kişinin tevbesini Allah kabul eder. Ravi: Buhari, Zühd Aziz ve celîl olan Allah diyor ki: “Kim, Kur’ân-ı Kerîm’i okuma meşguliyeti sebebiyle benden istemekten geri kalırsa, ben ona, isteyenlere verdiğimden fazlasını veririm. Ravi: Tirmizi, Sevâbu’l-Kur’ân 25

Hz. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar aralıksız tavsiyede bulundu ki, komşuyu varis kılacağını zannettim. Ravi: Buhari, Edeb 28

Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye, her bir mafsalı için bir sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasında adalet yapman bir sadakadır. Kişiye hayvanım yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Güzel söz sadakadır, namaza gitmek üzere attığın her adım sadakadır. Yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldırıp atman sadakadır. Ravi: Buhari, Sulh 33

Kim, malayani konuşmaların çok olduğu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan önce şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur: Allahım! Seni hamdinle teşbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyor (af taleb ediyorum) Ravi: Tirmizi, Da’avat 39

Kulların sabahladığı hiçbir gün yoktur ki, iki melek inerek birisi, Allah’ım, malını infak edenin malını artır; diğeri de, Allah’ım, malını vermeyenin malını yok et!’ demesinler Ravi: Buhari, Zekat 27

Komşusu zararlarından emin olmayan kimse Cennete giremez Ravi: Buhari, Edeb 29 Üç şey reddedilmez: Minder, yağ ve koku. Ravi: Tirmizi Surun sahibi (İsrafil aleyhisselam), sur denen borusunu ağzına dayamış, yüzünü çevirmiş, kulağını dikmiş, üfleme emrini beklerken ben nasıl tereffühle (dünya nimetlerinden) istifade edebilirim?” buyurmuşlardı. Bu, sanki ashabına çok ağır gelmişti: “Peki biz ne yapalım -veya ne diyelim- ey Allah’ın Resulü?” diye sordular. Onlara: “Hasbünallah ve ni’mel-vekil (Allah bize yeter, o ne güzel vekildir!), Allah’a tevekkül ettik, -belki de “tevekkülümüz Allah’adır!” demişti- deyiniz!” diye emir buyurdular. Ravi: Tirmizi, Kıyamet 9

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız. Ravi: Müslim, İman, 93

Her göz zanidir. Şurası muhakkak ki, kadın koku sürünür, sonra da (erkek) cemaate uğrarsa o da zaniyedir. Ravi: Tirmizi, Edeb 35

Her kim rüyasında beni görürse muhakkak o, uyanık bir halde beni görecektir. Çünkü şeytan bana benzer bir surete giremez. Ravi: Buhari Bana, (dünyanızdan) koku ve kadın sevdirildi. Gözümün nuru ise namazda kılındı. Ravi: Nesai, İşretu’n-Nisa 1

Din kardeşi hakkında gıyabi olarak edilen dua dergah-ı icabetten reddolunmaz. Ravi: Camiu’s Sağir İnsanlar kıyamet günü öylesine ter akıtırlar ki, bu terler yerin içinde yetmiş zira’lık derinliğe kadar iner ve bu ter (yer üstünde de birikerek insanları konuşamaz hale getirmek üzere ağızlarına) gem vurur ve kulaklarına kadar ulaşır. Ravi: Müslim, Cennet 61

Yahudilerle savaşacak ve onları öldüreceksiniz. Öyle ki taş dahi: “Ey Müslüman, işte Yahudi, arkamda (saklandı), gel, öldür onu!” diyecek. Ravi: Buhari, Cihad 94

İş ehli olmayana, layık olmayana tevdi edildiği, verildiği zaman kıyameti bekle. Ravi: Buhari Kıyamet günü insanlar beyaz, bembeyaz, has unun çöreği gibi bir yerde toplanacaklar. Orada hiç kimsenin bir işareti (evi, bağı vs.) olmayacak. Ravi: Buhari, Rikak 44

Mü’minin ruhu, cennet ağacında beslenen bir kuş olur. Yeniden dirilme gününde Allah onu cesedine döndürünceye kadar orada beslenir. Ravi: Nesai, Cenaiz 117

Dilenmede olan (kötülükleri) bilseydiniz kimse kimseye bir şey istemek için asla gitmezdi. Ravi: Nesai, Zekat 83

Kapların ağzını örtün, dağarcık (ve tulukların) ağzını bağlayın. Zira yılda bir gece vardır ki onda veba yağar. Şayet ağzı açık kaba veya bağsız dağarcığa rastlarsa bu vebadan ona mutlaka iner. Ravi: Müslim

Allah Teala Hazretleri şöyle buyurdu: “Büyüklük ridamdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azab veririm”. Ravi: Müslim, Birr 136

İstiğfar eden kimse günde yetmiş kere de tevbesinden dönse günahta musır sayılmaz. Ravi: Ebu Davud, Salat 361

Allah Teala Hazretleri güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkın iptali, insanların tahkiridir. Ravi: Müslim

Bir şahıs diğerini Allah (c.c.) için kardeş edindiğinde, ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu da sorsun. Böyle yapmak muhabbeti daha fazla devam ettirir. Ravi: Tirmizi

Ben bir yere dayanarak yemek yemem. Ravi: Buhari, Et’ime 13

Tırnaklarınızı kesiniz, kestiklerinizi gömünüz, dişetlerini yemek kırıntılarından temizleyiniz. Misvak kullanınız. Sararmış dişle, kokar ağızla yanıma gelmeyiniz. Ravi: Tirmizi

Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, ahiri mi daha hayırlıdır bilinemez. Ravi: Tirmizi

Ümmetimin en edepsizi Ashab-ı Kiram’ın aleyhinde fena lisana (kötü söze) cüret eden şerir kimsedir. Ravi: Menavi Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ravi: Tirmizi

Kim bir günde yüz kere “Sübhanallahi ve bihamdihi” derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile. Ravi: Buhari

Rabbini zikreden kişi ile zikretmeyen kimsenin benzeri diri ile ölü gibidir. Ravi: Buhari

Kimse, öfkeli iken iki kişi arasında hüküm vermesin. Ravi: Buhari Allahım, şikak ve nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım Ravi: Ebu Davud

Siz Allah’a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz, sizleri de, kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı: Sabahleyin aç çıkar; akşama tok dönerdiniz. Ravi: Tirmizi

Bir kimse ismimi işitir de salat-u selam getirmezse bana cefa etmiş olur. Ravi: Menavi

Ey Ademoğlu! Eğer fazla malını Allah yolunda harcarsan bu senin için daha hayırlıdır. Kendine saklarsan senin için zararlıdır. Kifaf (yeterli miktar) sebebiyle levm edilmezsin. Ravi: Müslim

Kim (malını arttırmak için) insanlardan dilenirse, o mutlak surette ateş talep etmiş olur. Öyleyse ister azla yetinsin isterse çoğaltmayı istesin, (artık kendisi bilir). Ravi: Müslim

Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki: “Benim celalim adına birbirlerini sevenler var ya! Onlar için nurdan öyle minberler vardır ki, peygamberler ve şehidler bile onlara gıpta ederler.” Ravi: Tirmizi

Cuma günü, imam hutbe okurken, sen (yanıbaşında konuşan) arkadaşına: “Sus!” desen boş laf etmiş olursun. Ravi: Buhari

Ümmetimin cennete gireceği kapının genişliği, iyi bir atlının üç gün (veya yıl) yürüme mesafesidir. Onlar (cennet ehli) kapıdan girerken sıkışırlar da omuzları ezilecek hale gelir. Ravi: Tirmizi

Hikmetli söz, mü’minin yitiğidir. Nerede bulursa onu hemen almaya ehaktır. Ravi: Tirmizi

Şu ümmetim, rahmete mazhar olmuş bir ümmettir. Ahirette azaba maruz kalmayacaktır. Onun azabı dünyadadır: Fitneler, zelzeleler ve katl. Ravi: Ebu Davud

Çorba hüzünlü kimsenin kalbini takviye eder, hastanın kalbinden elemi çıkarır, tıpkı birinizin, su ile yüzünden kiri çıkarması gibi Ravi: Tirmizi

Suyu deve gibi bir solukta içmeyin, iki-üç solukta (dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin. Bitirince de Allah’a hamdedin. Ravi: Tirmizi

Kıyamet günü benim şefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse, samimi olarak ve içinden gelerek “La ilahe illallah” diyen kimsedir. Ravi: Buhari Bir kısım insan vardır, Allah (c.c)’ün mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu, Kıyamet günü onlara ateştir, başka bir şey değil. Ravi: Buhari

Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın. Ravi: Buhari

Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca, insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak daha önce inanmamış veya imanın şevkiyle hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu iman fayda sağlamaz. Ravi: Buhari

Ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez (mutlaka kabule mazhar olur). “Öyleyse, ey Allah’ın Resulü, nasıl dua edelim?” “Allah’tan, dünya ve ahiret için afiyet isteyin!” Ravi: Ebu Davud

Dünya mümine hapishane, kafire cennettir. Ravi: Müslim

Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun. Ravi: Tirmizi

Her ümmet için bir fitne (imtihan) vardır, benim ümmetimin fitnesi (imtihanı) de maldır. Ravi: Tirmizi

Kıyamet kopmaz, ta ki ümmetim kendisinden evvelki ümmetlerin yolunu karış karış, arşın arşın takip etmedikçe. Ravi: Buhari

Allah-u Teala Hazretleri şöyle seslenir: “Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!” Ravi: Tirmizi

Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir. Ravi: Tirmizi

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona yardımını kesmez, ona yalan söylemez, ona zulmetmez. Herbiriniz, kardeşinin ayinesidir, onda bir rahatsızlık görürse bunu ondan izale etsin. Ravi: Tirmizi

Kim insanların kalbini çelmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah (c.c) kıyamet günü, ondan ne farz ve nafile hiçbir ibadetini kabul etmez! Ravi: Ebu Davud

Emiriniz, fazıl veya facir her nasıl olursa olsun, (onun emri altında) cihad etmeniz size farzdır. Keza, namazı da fazıl veya facir ve hatta kebair işlemiş bile olsa her Müslümanın, arkasında kılması bütün Müslümanlara farzdır. Ravi: Ebu Davud

Allah korkusuyla göz yaşı döken kimse, süt memeye geri dönmedikçe ateşe girmez. Bir kul üzerinde Allah yolunda yapışan tozla, Cehennemin dumanı bir araya gelmez. Ravi: Tirmizi

Her ölenin ameline son verilir, ancak Allah yolunde ölen murabıt müstesna. Çünkü onun ameli kıyamet gününe kadar arttırılır. Ayrıca o, kabir azabına da uğratılmaz. Ravi: Tirmizi

Cennetliklerin Allah nezdinde en kıymetli olanları, Vech-i İlahiye sabah ve akşam nazar ederler. Ravi: Tirmizi

Her peygamberin, Allah Teala’dan bir dileği vardı ve Allah indinde icabet ve kabul olundu. Fakat ben duamı kıyamet gününde ümmetime şefaate tahsis ve tehir ettim Ravi: Buhari

Herhangi bir kul, kardeşinin kabrini ziyaret edip yanında oturursa, kalkıncaya kadar, o ölü onunla arkadaşlık eder ve ona karşılık verir. Ravi: Buhari

Kim ödemek arzusu ile insanların malını alır ise, Allah (onun borcunu) ona bedel eda eder. Kim de telef etmek niyetiyle halkın malını alırsa, Allah onu telef eder Ravi: Buhari

Bir yerde ölen Ashabımdan hiçbirisi yoktur ki, kıyamet günü oranın ahalisine bir nur ve onlara (Cennete sevkte) bir rehber olmasın Ravi: Tirmizi

Allah’ın yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlukat kendi aralarında birbirlerine merhamet gösterirler. Doksan dokuz rahmet de Kıyamet günü içindir. Ravi: Müslim

Hac edip kabrimi ziyaret eden, beni diri iken ziyaret etmiş gibi olur. Ravi: Taberani Kimin dünyada iki yüzü varsa kıyamet günü, ateşten iki dili olacaktır. Ravi: Ebu Davud

Ben sizi, kabirleri ziyaretten men etmiştim. Artık onları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü onlar size ahireti hatırlatır. Ravi: Müslim Muhammed (SAV) ailesi dokuz ev oldukları halde, yanlarında bir ölçek yiyecek bulunmadan sabahlayıp akşamladıkları olurdu. Ravi: Tirmizi

Allah, kula namazda sağa sola iltifat etmedikçe rahmetiyle yaklaşmaya devam eder. İltifat etti mi ondan yüz çevirir. Ravi: Ebu Davud, 909

Allahu Teala hazretleri şöyle seslenir: “Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!”. Ravi: Tirmizi, 2597

Allah Teala hazretleri bir kulun hayrını diledi mi ölümünden önce salih amel işlemede muvaffak kılar! Ravi: Tirmizi, 2134

“Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim!” buyurdular ve şehadet parmağıyla orta parmağını yanyana gösterdiler. Ravi: Müslim, 2950

Benden bir şey işitip onu işittiği şekilde başkasına ulaştıran kimsenin (kıyamet günü) Allah yüzünü taze kılsın. Zira, kendisine ulaştırılan öyleleri var ki, bizzat işitenden daha iyi kavrar. Ravi: Tirmizi, 2658

Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa, bu onun için bir sadaka olur. Ravi: Tirmizi, 1382

Ben size (kendiliğinden) ne bir şey veriyor, ne de sizi bir şeyden menediyorum. Ben sadece bir memurum (Allah’ın emrine göre veriyorum). Ravi: Ebu Davud, 2949

Mü’mine zarar veren veya hile yapan mel’undur. Ravi: Tirmizi, 1942

Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki hiçbiriniz, ben kendisine ebeveyninden, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça, iman etmiş olamaz. Ravi: Müslim, İman 69-70

İtidal (orta yol üzere olmak), teenni(li davranmak), hal ve gidişi iyi olmak peygamberliğin yirmi dört cüzünden bir cüzdür. Ravi: Ebu Davud, 4776

Hediyeleşin, zira hediye, kalpteki kuşkuları giderir. Komşu kadın, komşusu kadından gelen (hediyeyi) hakir görmesin, bir koyun paçası parçası olsa bile. Ravi: Tirmizi, 2131

Kime ilme uymayan bir fetva verilmişse, bunun günahı o fetva verene aittir. Kim, bir kardeşine, gerçeğin başka olduğunu bile bile, farklı bir irşadda bulunursa ona ihanet etmiş olur. Ravi: Ebu Davud, 3657

Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi sizden kız talep ederse onu evlendirin. Böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve geniş bir fesad çıkar. Ravi: Tirmizi, 1084

Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır. Ravi: Tirmizi, 2337 Allah’ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir. Allah’ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır. Ravi: Müslim, 671

Bir kul, salih amel işlerken araya bir hastalık veya sefer girerek ameline mani olsa, Allah ona sıhhati yerinde ve mukim iken yapmakta olduğu salih amelin sevabını aynen yazar. Ravi: Ebu Davud, 3091

Namazı ayakta kıl, muktedir olmazsan oturarak kıl, buna da muktedir olmazsan yan üzeri (yatarak) kıl. Ravi: Ebu Davud, 951

Gecede bir saat vardır ki, müslüman bir kimsenin Allah’tan, dünya veya ahirete dair bir hayır talebi, o saate rastlarsa, Allah dilediğini ona mutlaka verir. Bu saat her gecede vardır. Ravi: Müslim, 757

Kim Allah için hac yapar da, (helali de olsa eşiyle) cinsî münasebette bulunmazsa, kötü söz söylemez ve günah işlemezse -kul hakları hariç- (memleketine) annesinden doğduğu gün gibi (günahsız ve temiz olarak) döner. Ravi: Buhari, Hacc, 4

Sizden kim namazını mescidde kılarsa namazından bir pay da evi için ayırsın. Zira Allah, evinde kılacağı namaz için dahi bir hayır takdir etmiştir. Ravi: Müslim, 778

Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı. Ravi: Müslim, 2748

Bir kimsenin, izin almadan iki kişinin arasına oturması helal olmaz. Ravi: Ebu Davud, 4844

Kim bir kavme benzerse, onlardandır. Ravi: Ebu Davud, Libas 4 Şunu bilin ki, evladlarınız kazançlarınızın en temizlerindendir. Öyle ise evladlarınızın kazançlarından yiyin. Ravi: Ebu Davud, 3530

Bir müslüman ölür, cenaze namazına Allah’a şirk koşmayan kırk kişi katılırsa, Allah bunların onun hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder. Ravi: Müslim, 948

Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız, öyleyse isimlerinizi güzel yapın. Ravi: Ebu Davud, 4948

Kim şu üç şeyden beri olarak ölürse cennete girer: Kibir, Gulül (ganimetten çalma), Borç. Ravi: Tirmizi, 1572

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu kötülerse, o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur.Ravi: Ebu Davud, 4345

 

Güzel hadisler

Bu yazıyı okudunuz mu?

dua

Hadislerden çıkan hükümler

Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir