Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / HAC VE ÖNEMİ
imanilmihali.com
Kabe

HAC VE ÖNEMİ

HAC VE ÖNEMİ

Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın cezasının çetin olduğunu bilin.(Bakara 2/196)

HAC VE ÖNEMİ

Hac; Peygamberimizin doğup büyüdüğü, Allah’ın İslamiyeti insanlara bahşettiği yerleri görüp tanımak, İslamiyet fidanının zorluklar altında yeşerdiği, Peygamberimizin ve sahabelerin ter döktüğü, Hak uğruna savaş ve kafirlerle mücadeleyle geçen yılları anlamak, tüm ülkelerden gelen diğer müminlerle kardeş olduğumuzu anlamak, aynı elbise altında herkesin aslında eşit olduğunu idrak etmek, ahireti ve mahşeri hatırlamak, Allah’a daha çok yakınlaşmak, imanımızı kaya gibi sağlamlaştırmak için yılın belli zamanında, sağlıklı ve yeterli şartlara sahip müminlerce yapılan bir ibadettir.

İbadetler genel olarak üç şekilde ifa edilir;bedenle, malla, hem beden ve hem malla. İşte Hac bu son gruba girer. Bir defaya mahsus farz kılınmıştır. Müminlerin kendi ülkelerinde yaşadığı İslam’ın evrenselliğini, diğer müminlerin kardeş olduğunu anlamanın yanısıra sağladığı muazzam maneviyatla iman insanın hücrelerine kadar işler.

Bir seri gezi ve seyahati gerektirdiğinden çok ileri yaşlara bırakmadan sağlıklı iken yapılmasında fayda vardır. Genç yaşta bu ibadeti icra etmenin bir faydası da dönüşte salih amel işleyebilmek ve bolca ibadet edebilmek için – Allah’ın izniyle- bolca zaman bulunmasıdır. Lakin Hac görevinin yaşı yoktur. Buluğ çağından itibaren ilerki yaşlara kadar her daim gidilebilir.

Umre ise Kurban bayramı ve Kurban bayramı arefesi hariç yani bu beş günün dışında aynı yerlere yapılan benzer ziyarettir ve sünnettir. Hac ise bir defaya mahsus farzdır.

İslâm şartlarının biriside hac’dır. Hac, belli zamanda, belirli yerleri özel bir şekilde ziyaret etmektir. Hicretin dokuzuncu yılında farz olmuştur. Hac hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadettir. Belirli şartları taşıyan müslümanların ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır.

Allah’ın her emrinde olduğu gibi haccın farz kılınmasında da bir çok hikmetler ve faydalar vardır. Çeşitli ülkelerden mukaddes topraklara gelen, dilleri ve renkleri ayrı olan müslümanların tek gaye etrafında bir araya gelmesi ve hep birlikte Allah’a yönelmesi İslâm kardeşliğini güçlendirir. Müslümanların birbiri ile tanışmalarını, birbirlerinin dert ve sıkıntılarına çare bulmalarını sağlar.

Zengin-fakir her seviyede müslümanın ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması insanlara eşitlik fikrini aşılar, mahşer gününü hatırlatır. Sevgili peygamberimizin doğup büyüdüğü, İslâm dini’nin cihana yayılmaya başladığı kutsal yerleri görmek ruhlara manevi bir heyecan verir, dini duyguları kuvvetlendirir. Kutsal yerlerde insan kendisini Allah’a daha yakın hisseder, yaptığı ibadetlere kat kat fazla sevab verilir.

Allah rızası için hac vazifesini yapan ve insanlara kötülük etmekten sakınanların (kul hakları hariç) birçok günahı bağışlanır. Bu konuda peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner.” (Riyazü’s-Salihin, c.II, s. 521)

HAC KİMLERE NE ZAMAN FARZDIR?

Aşağıdaki şartları taşıyanlara hacca gitmek farz olur:

1) Akıllı olmak,

2) Erginlik çağına gelmiş olmak,

3) Müslüman olmak,

4) Hür olmak,

5) Haccın farz olduğunu bilmek. (Bu şart müslüman olmayan ülkelerde müslümanlığı kabul edenler içindir. İslâm ülkelerinde yaşayan müslümanlar için haccın farz olduğunu bilmemek özür değildir.)

6) Zorunlu ihtiyaçlardan başka hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği maddi güce sahip olmak.

7) Durumuna uygun bir vasıta ile hac yolculuğunu yapabilmesi için vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.

8) Hac vazifesini yapabilecek zamana yetişmiş olmak.

Saydığımız bu şartlardan başka hac vazifesini bizzat yapmak için şu şartların da bulunması gerekir. Bunlara haccın edasının şartları denir.

HACCIN EDASININ ŞARTLARI;

1) Vücutça sağlıklı olmak, (Kör, kötürüm ve hac yolculuğuna dayanamayacak derecede hasta ve yaşlı olmamak.)

2) Hacca gitmesine bir engel bulunmamak, (Hapiste olmak gibi)

3) Yol güvenliği olmak,

4) Kadının yanında kocası veya evlenmesi caiz olmayan bir mahremi bulunmak.

5) Kocası ölmüş veya boşanmış olan kadınların iddet süreleri bitmiş olmak. Bu saydığımız şartlara sahip olan bir kimsenin önündeki ilk hac mevsiminde hacca gitmesi farz olur.

HACCIN VACİPLERİ(*)

1 – Müzdelife’de vakfe.

2 – Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y etmek

3 – Cemreleri taşlamak (Şeytan taşlamak)

4 – Saçları traş etmek veya kısaltmak

5 – Sader (veda) tavafını edâ etmek

HACCIN SÜNNETLERİ(*)

Kudûm tavafı yapmak, erkeklerin kudûm ve ziyâret tavafında remel yapmaları (Reml: Adımları kısaltıp, omuzları silkerek çalımlı bir şekilde yürümektir. Tavafın ilk üç şavt’ında yapılır), Safa ile Merve arasında sa’y ederken, orada bulunan iki direk arasında erkeklerin süratlice geçmeleri, Bayram gecelerinde Mina’da yatmak, arefe günü, güneş doğduktan sonra Mina’dan Arafat’a gitmek, Müzdelife’den Mina’ya bayram günü sabahı, henüz güneş doğmadan hareket etmek, Müzdelife’de gecelemek ve cemreler arasında (Şeytan taşlama esnasında) tertibe riayet etmektir.

UMRE

Umre, belirli bir zamana bağlı olmadan usulüne göre ihrama girdikten sonra tavaf etmek, sa’y yapmak ve traş olmaktan ibarettir. Umre sünnettir. Umre için belirli bir zaman yoktur. Arefe ve onu izleyen kurban bayramı günleri olmak üzere yılda beş günün dışında her zaman umre yapılabilir.

(*) Bu bölümler, Yusuf KERİMOĞLU “Emanet ve Ehliyet”, Hac Bahsi kitabından alınmıştır.

NOT: Yazının son kısmında Prof. Dr. Nihat HATİPOĞLU resmi sitesinden alıntı yapılmıştır.

HAC VE ÖNEMİ

Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. (Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma)dır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının.(Bakara 2/197)

Bu yazıyı okudunuz mu?

Bütünleşemeyen İslam

Bütünleşemeyen İslam

Bütünleşemeyen İslam Yüce Allah ayetlerinde Müslümanları İslam’a ve imana çağırırken, parçalanıp bölünmeye ve birbirine düşman ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir