Anasayfa / İman konu testleri / İmanınızı test edin
imanilmihali.com
İmanınızı test edin

İmanınızı test edin

İmanınızı test edin ve kalbinizde atan Allah sevgi ve korkusunun gerçek durumunu görün. Kur’an’a mesafeniz, iman ve İslam’a bakışınıza dair fikir verecek bu küçük test elbette bir kıyas değildir, olamaz. Çünkü imanı bilen sadece Allah’tır. Burada maksadımız kullara imanın kıymet ve önemini vurgulamaktır.

İmanınızı test edin

Aşağıdaki 50 soruya hiçbir etki altında kalmadan, abartmadan, samimi ve doğru cevaplar vererek iman yönünden ne durumda olduğunuzu kendiniz görün. Doğru cevaplar sayfanın altındadır ve durumunuzu kendinizden başkasıyla paylaşmak zorunda da değilsiniz. Ancak unutmayın ki daima ve her şeyi bilen Allah, imanı veren ve bilendir.

1. İman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Dil ile söylenmesi kafi olan bir inançtır
b.Kalpten geçirilmesi yeterli olan inanmak kudretidir
c. Hem kalpte yaşatılması hemde dille ifade edilmesi gereken inanç halidir
d.İman ve İslam aynı şeydir

2. Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Kelime-i şehadet İslam’a girmek için söylenmesi kafi gelen şehadet cümlesidir.
b. Şehadet ve tehvid kelimeleri aynıdır
c. Asıl olan tevhid kelimesidir
d. Kelime-i şehadet amentü duasındakilere inanmaktır

3. İman esasları kaç tanedir?

a.4
b.7
c.9
d.6

4. İmanın çeşitleri nelerdir?

a.İcmali, taklidi, tafsili ve tahkiki iman
b.Gerçek ve batıl iman
c.Kur’ani, dini ve şekli iman
d.Şerri, ıslahi, fıkhi iman

5. Aşağıdakilerden hangisi imanın esaslarından değildir?

a.Kıyamete iman
b.Ahirete iman
c.Meleklere iman
d.Kadere iman

6. Yüce Allah’ın varlığına, Tek’liğine, yaratış ve yönetindeki sonsuz ilim ve kudretine dair iman esası hangisidir?

a.Meleklere iman
b.Ahirete iman
c.Allah’a iman
d.Peygamberlere iman

7. İnceleyip araştırarak, doğrusunu Kur’an’dan öğrenerek elde edilen iman hangisidir?

a.Taklidi iman
b.Tafsili iman
c.Tahkiki iman
d.İcmali iman

8. İmanın şubeleri hadise göre kaç tanedir?

a.altmış kusur
b.yetmiş kusur
c.elli kusur
d.doksan kusur

9. “Yüce Allah’ı Bir’lemek olarak tarif edilen inancın” adı aşağıdakilerden hangisidir?

a.Tevhid
b.Takva
c.İtikat
d.Akaid

10. Allah’ın sınırlarına en çok uymak olarak tarif edilen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

a.İtikad
b.Takva
c.İman
d.İnanç

11. Kafir kimdir?

a.Yüce Allah’ı, Kur’an ve Hz. Peygamberin getirdiklerini ve dini inkar eden kimse
b.İmanı reddeden kimse
c.Riya ve gösterişle kimi zaman inanan kimse
d.Ateist olan kimse

12. İnanıyor göründüğü halde aslında inanmayan kimseye dinde ne ad verilir?

a.Münafık
b.Mürai
c.Kafir
d.Müşrik

13. İblisin ahdi nedir?

a.Bir mit inancıdır
b.Şeytanlara adanan keçilerin adıdır
c.İblisin, insanın yaratılışı esnasında ettiği yeminin adıdır
d.Siyonizmin andıdır

14. Şirk nedir?

a.Yüce Allah’a varlık ve yönetinde eş, ortak ve evlatlar atamaktır
b.Küfrün ileri mertebesidir
c.Münafıklık ile küfür arası bir derecedir
d.Eski yunandaki şirket dininin adıdır

15. Şeytan kimdir?

a.İnsanın en büyük düşmanıdır
b.Vaadeden ve sonra cayandır
c.Süslü gösterip aldatandır
d.Hepsi

16. Din kimindir?

a.Allah’ındır
b.Kur’an’ındır
c.Peygamberlerindir
d.Meleklerindir

17. Sadece Allah’a ait olan tahrim yetkisi ne demektir?

a.Günah ve sevaplardır
b.Haram ve helal belirleme yetkisidir
c.Açık ve kapalı dini ilimler demektir
d.Şirk ve diğer küfürlere verilen addır

18. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından (esaslarından) değildir?

a.Namaz kılmak
b.Allah’a iman
c.Meleklere iman
d.Ahirete iman

19. İman ve amel ilişkisi nasıldır?

a.İman ve amel ayrılmaz bir bütündür
b.İman ve amelin irtibatı yoktur
c.Zulme karşı çıkma dışında amel imandan sayılmaz
d.Hepsi

20. İrtidat nedir?

a.Dinden kendi rızasıyla çıkmak demektir
b.Dinden dönmek demektir
c.Mürted olma halidir
d.Hepsi

21. Tevekkül nedir?

a.Kadere inanmaktır
b.Kurban keserken söylenen tekbirin adıdır
c.Elden geleni yapıp sonrasını Allah’a havale etmektir
d.Namazdan sonra dua okumaktır

22. İman nedir?

a. Allah’a inanmaktır
b. Allah’a güvenmektir
c. Allah’ı sevmektir
d. Allah’ı sevmek, inanmak ve güvenmektir

23. Hududullah nedir?

a. Allah’ın sevgili kulları demektir
b. Allah adına kesilen develere verilen addır
c. Allah’ın oğlu anlamında çocuklara verieln isimdir
d. Allah’ın orduları demektir

24. Allah yolunda, Allah dostlarıyla beraber, Allah düşmanlarına karşı mücadele etmenin adı nedir?

a. Cihad
b. Kuşatma ve fetih
c. Savaşmak
d.Esir almak ve ganimet elde etmek

25. Tahrif edilmemiş tek dini kitap hangisidir?

a.Kur’an
b.Zebur
c.Tevrat
d.İncil

26. İslam’a giren kulun adı nedir?

a.Müslüman
b.Mü’min
c.Kul
d.Allah dostu

27. İman eden müslümanların adı nedir?

a. Mü’min
b.Müslüman
c.İnanmış kul
d.zahid

28. Kız ve erkek çocukları takriben kaç yaşında dinen mükellef olur?

a.4
b.15
c.9
d.2

29. Allah’ın kaç dini vardır?

a.1
b.Sonsuz
c.3
d.6

30. Tüm peygamberlerin üç ortak mesajı nedir?

a.Namaz, nafile ibadet ve kurban
b.İman, namaz ve zekat
c.Dua, savaş ve kurban
d.tevbe, istiğfar ve tesettür

31. Cemaatle kılınması farz olan tek namaz hangisidir?

a.Kurban bayramı namazı
b.Ramazan bayram namazı
c.Cuma namazı
d.Tüm namazlar

32. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından değildir?

a.Oruç tutmak
b.Kelime-i şehadet getirmek
c.namaz kılmak
d.Ahirete iman etmek

33. Sünnetin tarifi için hangisi uygundur?

a.Terki durumunda kul dinden çıkar
b.farz mahiyetindedir
c.Yapılırsa sevabı vardır, terkinde günah yoktur
d.vacip ve farz arasıdır

34. Siyonizm nedir?

a.Tahrif edilmiş yahudiliğin şeytana tapan kolunun adıdır
b.yahudilik mezheblerindendir
c.Hristiyanların yahudileşenlerine verilen addır
d.Hepsi

35. İman ve İslam arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde tarif edilmiştir?

a.İman etmek ve İslam’a girmek farklı şeylerdir
b.İman ve İslam aynı şeydir
c.İman ederek İslam’a girilir
d.İslam ve imanın esasları aynıdır

36. Tüm nefislerin ve fani olan tüm yaratılmışların ölümü tadacağı olay hangi kelimeyle tanımlanmıştır?

a.Ahiret
b.kader
c.Kıyamet
d.Mukadderat

37. Müstezaf nedir, kimdir?

a.Büyüklenen ve ezenlerin Kur’an’da geçen adıdır
b.Ezilenlerin adıdır
c.İslam’a girdikten sonra dönenlerin adıdır
d.yahudilikten İslam’a geçenlere denir

38. Peygamberimizin dine ait olmak üzere hal ve davranışlarına ne ad verilir?

a.Örf
b.Sünnet
c.hadis
d.Amel

39. Sahabeler hakkında hangisi doğrudur?

a.Tamamı günahsızdır
b.Aralarında kadın yoktur
c.Sadece Araplardandır
d.Sahabelerin tamamı günahsız değildir

40. Hz. Aişe annemize atılan iftirayı ve gelişmeleri anlatan olay ve ayet hangisidir?

a.Çöl olayı ve lanetleşmek, A’raf suresi
b.İfk olayı ve ayeti
c.Helalleri haram kılmak ve Hicr suresi
d.Peygamberimizin hicreti ve Bakara suresi

41. Allah’a verdiğimiz söz olan misakı her rekatta tekrar ettiğimiz sure hangisidir?

a.Bakara
b.Kehf
c.Nisa
d.Fatiha

42. Münafıklık ederek namaz kılanların hali hangi surede en bariz anlatılmıştır?

a.Maun
b.Bakara
c.Fatiha
d.Mearic

43. Tume bin Ubeyrik kimdir?

a.Günahsız bir sahabe
b. Münafık sahabelerden biri
c. Hırsız bir mü’min
d.Yahudi bir din adamı

44. Fil olayı ve ayeti nedir?

a.Mekke’yi istila etmek isteyen ama başaramayan orduları anlatan surenin adıdır
b.Medineye hicret eden sahabeleri anlatan suredir
c.Medineden Mekke’ye hacı olmak için gelen mü’minleri anlatan suredir
d.Tabiatı ve canlıları anlatan surenin adıdır

45. Aşağıdakilerden hangisi cihadın şartlarından değildir?

a. Ganimet elde etmek
b. Zulme karşı savaşmak
c. Toprakları savunmak
d.Kafirlerle mücadele

46. Cehennemde en aşağıda kimler olacaktır?

a.Müşrikler
b.Münafıklar
c.Kafirler
d.Günahkar müslümanlar

47. Allah ve melekler kimlerin dostudur?

a. Mü’minlerin
b.Müslümanların
c.Mürailerin
d.Ehli kitabın

48. Cennetlere girmenin en mühüm şartı nedir?

a.İman etmek
b.namaz kılmak
c.tevbe etmek
d.Kurban kesmek

49. İslam ahlakı aşağıdakilerden hangisidir?

a.Allah ahlakı
b.Kur’an ahlakı
c.Peygamberimizin ahlakı
d.Hepsi

50. Hayır ve hasenat adına, Allah rızası için yapılan güzel işlerin genel adı nedir?

a.İyilik
b.Hatim
c.Salih amel
d.Mukabele

(CEVAPLAR)

1. İman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

c. Hem kalpte yaşatılması hemde dille ifade edilmesi gereken inanç halidir

2. Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Kelime-i şehadet İslam’a girmek için söylenmesi kafi gelen şehadet cümlesidir.

3. İman esasları kaç tanedir?

d.6

4. İmanın çeşitleri nelerdir?

a.İcmali, taklidi, tafsili ve tahkiki iman

5. Aşağıdakilerden hangisi imanın esaslarından değildir?

a.Kıyamete iman

6. Yüce Allah’ın varlığına, Tek’liğine, yaratış ve yönetindeki sonsuz ilim ve kudretine dair iman esası hangisidir?

c.Allah’a iman

7. İnceleyip araştırarak, doğrusunu Kur’an’dan öğrenerek elde edilen iman hangisidir?

c.Tahkiki iman

8. İmanın şubeleri hadise göre kaç tanedir?

b.yetmiş kusur

9. “Yüce Allah’ı Bir’lemek olarak tarif edilen inancın” adı aşağıdakilerden hangisidir?

a.Tevhid

10. Allah’ın sınırlarına en çok uymak olarak tarif edilen ve sadece Allah katında üstünlük derecesi olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

b.Takva

11. Kafir kimdir?

a.Yüce Allah’ı, Kur’an ve Hz. Peygamberin getirdiklerini ve dini inkar eden kimse

12. İnanıyor göründüğü halde aslında inanmayan kimseye dinde ne ad verilir?

a.Münafık

13. İblisin ahdi nedir?

c.İblisin, insanın yaratılışı esnasında ettiği yeminin adıdır

14. Şirk nedir?

a.Yüce Allah’a varlık ve yönetinde eş, ortak ve evlatlar atamaktır

15. Şeytan kimdir?

d.Hepsi

16. Din kimindir?

a.Allah’ındır

17. Sadece Allah’a ait olan tahrim yetkisi ne demektir?

b.Haram ve helal belirleme yetkisidir

18. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından (esaslarından) değildir?

a.Namaz kılmak

19. İman ve amel ilişkisi nasıldır?

c.Zulme karşı çıkma dışında amel imandan sayılmaz

20. İrtidat nedir?

d.Hepsi

21. Tevekkül nedir?

c.Elden geleni yapıp sonrasını Allah’a havale etmektir

22. İman nedir?

d. Allah’ı sevmek, inanmak ve güvenmektir

23. Hududullah nedir?

d. Allah’ın sınırları demektir

24. Allah yolunda, Allah dostlarıyla beraber, Allah düşmanlarına karşı mücadele etmenin adı nedir?

a. Cihad

25. Tahrif edilmemiş tek dini kitap hangisidir?

a.Kur’an

26. İslam’a giren kulun adı nedir?

a.Müslüman

27. İman eden müslümanların adı nedir?

a. Mü’min

28. Kız ve erkek çocukları takriben kaç yaşında dinen mükellef olur?

b.15

29. Allah’ın kaç dini vardır?

a.1

30. Tüm peygamberlerin üç ortak mesajı nedir?

b.İman, namaz ve zekat

31. Cemaatle kılınması farz olan tek namaz hangisidir?

c.Cuma namazı

32. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından değildir?

d.Ahirete iman etmek

33. Sünnetin tarifi için hangisi uygundur?

c.Yapılırsa sevabı vardır, terkinde günah yoktur

34. Siyonizm nedir?

a.Tahrif edilmiş yahudiliğin şeytana tapan kolunun adıdır

35. İman ve İslam arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde tarif edilmiştir?

a.İman etmek ve İslam’a girmek farklı şeylerdir

36. Tüm nefislerin ve fani olan tüm yaratılmışların ölümü tadacağı olay hangi kelimeyle tanımlanmıştır?

c.Kıyamet

37. Müstezaf nedir, kimdir?

a.Büyüklenen ve ezenlerin Kur’an’da geçen adıdır

38. Peygamberimizin dine ait olmak üzere hal ve davranışlarına ne ad verilir?

b.Sünnet

39. Sahabeler hakkında hangisi doğrudur?

d.Sahabelerin tamamı günahsız değildir

40. Hz. Aişe annemize atılan iftirayı ve gelişmeleri anlatan olay ve ayet hangisidir?

b.İfk olayı ve ayeti

41. Allah’a verdiğimiz söz olan misakı her rekatta tekrar ettiğimiz sure hangisidir?

d.Fatiha

42. Münafıklık ederek namaz kılanların hali hangi surede en bariz anlatılmıştır?

a.Maun

43. Tume bin Ubeyrik kimdir?

b. Münafık sahabelerden biri

44. Fil olayı ve ayeti nedir?

a.Mekke’yi istila etmek isteyen ama başaramayan orduları anlatan surenin adıdır

45. Aşağıdakilerden hangisi cihadın şartlarından değildir?

a. Ganimet elde etmek

46. Cehennemde en aşağıda kimler olacaktır?

a.Müşrikler

47. Allah ve melekler kimlerin dostudur?

a. Mü’minlerin

48. Cennetlere girmenin en mühüm şartı nedir?

a.İman etmek

49. İslam ahlakı aşağıdakilerden hangisidir?

d.Hepsi

50. Hayır ve hasenat adına, Allah rızası için yapılan güzel işlerin genel adı nedir?

c.Salih amel

NOT; Din ve imana ait buraya yazılanlar elbette konunun küçük bir kısmına aittir ve en gerçek cevaplar Kur’an’da ve kalptedir. İmanı veren sadece Allah, imanı bilen sadece Allah’tır. Rabbim bizleri iman ve Kur’an istikametinden ayırmasın.

(DEVAM EDECEK)

Bu yazıyı okudunuz mu?

İslam’ın abdesti iman

Bir çekirdekten dev çınarı çıkartan Allah bizler için iman nüvesini kalplere koymuştur. O iman büyüyecek, ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir