Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / Hadis köşesi / Kıyamet ve ahirete it seçme hadisler 2
imanilmihali.com
Seçme hadisler

Kıyamet ve ahirete it seçme hadisler 2

Kıyamet ve ahirete it seçme hadisler 2

Haberiniz olsun ki dünya hazır bir meta olup, ondan iyi de, kötü de yer. Yine biliniz ki hesap günü gelecektir ve haktır. Orada her şeye kadir olan bir melik hükmedecektir. Biliniz ki, hayrın hepsi, bütün kısımlarıyla Cennettedir. Yine biliniz ki, şer de bütün parçalarıyla ateştedir. Gene haberiniz olsun ki, amellerinizi Allah’tan sakınır halde işleyin. Ve biliniz ki, sizler muhakkak surette amellerinizle karşılaşacaksınız. Her kim zerre miktarı hayır işlerse onu görecek ve her kim de zerre miktarı şer işlerse onu görecektir. Ravi: Hz. Amr (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 169] Ey insanlar! Allah’dan korkun. Allah’a yemin ederim ki, bir mü’min bir mü’mine zulmederse, kıyamet gününde Allah mutlaka ondan mazlumun intikamını alır. Ravi: Hz. Ebû Said (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 184] Melhametül kübra (büyük harb). Kostantaniyye’nin fethi ve Deccal’in çıkması yedi ay içinde olur. Ravi: Hz. Muaz (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 236] Mehdi, Amcam Abbas ‘ın sülalesindendir. Ravi: Hz. Osman İbni Affan (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 236] Mehdi, benim Ehli Beytim’den ve evladı Fatımadandır. Ravi: Hz. Ümmü Seleme (Radıyallahu Anha) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 236] Mehdi Bizdendir. Ey Ehli Beyt! Size müjdeler olsun. Allah Zülcelal Hazretleri’leri onu bir gecede ihraz eder. (Olgunlaştırır.) Ravi: Hz. Ali (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 237] Mehdi’nin ismi, İsmime, babasının ismi de Babamın ismine uyar. Ravi: Hz. İbni Mes’ud (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 237] Dabbetülarz, beraberinde Hz. Süleyman (a.s)’ın mührü, Hz. Musa(a.s)’ın asası bulunduğu halde çıkar. Müminin asa ile yüzünü nurlandırır. Kafirinde mühürle burnunu mühürler. Öyleki, ziyafet ehli toplanırlar da biri diğerine bu, “ya mümin” bu “ya kafir” ve bu da “ya mümin” diye hitap edebilir olurlar. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 249] Güneş, kıyamet günü bir mile kadar yaklaşır ve harareti de çok ziyade artar. Ve bu sebeble beyinler, taşlar üzerindeki tencerelerin kaynadığı gibi kaynar. Bu hararetten, ehli mahşer, hatalarına göre terlerler. Ve ter onlardan bazısının ayak topuğuna, bazısının bacağına, bazısının karnına kadar çıkar. Bazısına ise ter, gem oluncaya kadar yükselir. Ravi: Hz. Ebû Ümâme (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 249] Kıyamet yaklaştığında yıldırımlar çok olur. Öyle ki, bir adam kavmine gelir de şöyle der: “Dün aranızda kime yıldırım isabet etti?” Cevap verirler: “Falan, falan ve filana yıldırım çarptı.” Ravi: Hz Ebu Said (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 256] Kıyametin önü sıra öyle günler olur ki, ilim kaldırılır. Cehil iner ve hercümerç ve ölüm çoğalır. Ravi: Hz. İbni Mes’ud (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 258] Üç kişi cehenneme girer: Dünya için harbe giren, ilmi ile amil olmıyan, çoluğuna, çocuğuna şöhret ve dünya zikri için bakan. Ravi: Hz. İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 267] Üç kişiye Allah gazab eder: Tok iken yemek yiyen, uykusu yokken uyumaya yatan,sebebsiz yere gülen. Ravi: Hz. Enes (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 267] Üç kişi hürmeti kaybetmiştir: Fıskını ilan eden fasık, hevasına uyan kimse ve zalim hükümdar. Ravi: Hz. Enes (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 267] Üç kişiye hürmet olmaz: Cenazede para ile ağlıyan kadına hürmet yoktur. Onun kazancı da lanetlenmiştir. Şarkıcılara hürmet yoktur, malları bereketsizdir, kazançları da melundur. Bunları dost edinenler de (hoş gören de) melundur. Riba yiyenin de hürmeti yoktur. Onun malında da bereket yoktur. Ravi: Hz. İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 267] Teganniyi sevmek kalbde nifakı besler, suyun taze otu bitirmesi gibi. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 273] Allah, kıyamet gününde, yedi kimsenin yüzüne bakmaz, onları tezkiye etmez ve onları alemlerle birlikte ilk girenlerle beraber Cehenneme sokar; meğer tevbe ederler, meğer tevbe ederler, meğer tevbe ederler. Kim de tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder. Bu yedi sınıf kimse şunlardır: Elini nikah eden, erkek erkeğe yakınlaşan (fail ve mef’ul) içkiye devamlı olan, ana babasını yardım istiyecek kadar döven, lanet edilinceye kadar komşusuna eza eden, komşusunun karısı ile zina eden. Ravi: Hz. Enes (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 296] Altı şey kıyamet alametlerindendir: Benim ölümüm, Kudüsün fethi, bir adama bir dinar (altın para) verildiği halde azımsaması, her müslümanın evinde ateşi duyulan fitne, koyun boynuzu kıvrımları gibi insanlar arasında ölüm çokluğu, Rumun gadri. Şöyle ki; her biri oniki bin kişilik seksen sancakla müslümanların üzerine yürümeleri. (Amik ovasında vukua gelecek hadise) Ravi: Hz. Muaz (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 296] Ey ümmet! Altı şey vardır ki, onlar olmadan kıyamet kopmaz: Peygamberinizin vefatı. Aranızda malın artması. Öyle ki, bir adama onbin dirhem (gümüş para) verilecek de yine öfkelenecek. Sizden her erkeğin evine bir fitne. Koyun boynuzu kıvrımları gibi ölüm çokluğu, Beni esferle aranızdaki sulh. Öyle ki, kadının hamileliği süresi gibi dokuz ay toplanırlar, sonra söze gadirlik yaparlar. Medine’nin fethi. Denildi ki: “Hangi Medine?” Buyurdu ki, Kostantaniyye (Roma’nın fethi) Ravi: Hz. İbni Amr (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 296] Cennet ehlinden herkes Cehennemdeki yerini görür de: “Ya Allah bana hidayet vermeseydi?” der ve bu ona şükür olur. Cehennem ehlinin hepsi de Cennetten yerini görür de şöyle der: “Keşke Allah bana da hidayet verseydi.” Bu da ona hasret (pişmanlık) olur. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 342] Allah Teala günahlardan dilediğinin cezasını kıyamet gününe kadar geciktirir. Anaya-babaya isyan müstesna. Zira Allah Teala onun cezasını sahibine, ölmeden evvel dünya hayatında, acele olarak verir. Ravi: Hz. Bekâr (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 342] Her nefis, hevası üzerine haşrolur. Kim küfrü seviyorsa o, kafirlerle beraberdir. Onun amelinden hiç bir şey kendisine fayda vermez. Ravi: Hz. Câbir (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 342] İnsanların hepsi kıyamette kurtulmayı ümid ederler. Ashabıma söğenler müstesna. Kıyamet halkı da onlara lanet eder. Ravi: Hz. İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 342] Ümmetimin hepsi Cennete girer, istemeyen müstesna. Dediler ki: “Kim istemez?” Buyurdu ki: “Bana itaat eden Cennete girer, Bana isyan eden istememiştir. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 342] Kıyamet gününde haklar ehline o derece ödenecektir ki, boynuzlu koyun, süstüğü boynuzsuz koyunla kısas olunacaktır. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 345] Allah Teala Cenneti yarattığında Cebrail (a.s.)’a şöyle buyurdu: “Git ona bak.” O da gitti, baktı, sonra geldi, dedi ki: “Ya Rabbi! İzzetin hakkı için bunu duyup da girmiyen kalmaz.” Sonra Allah Teala onun etrafını hoşa gitmeyen şeylerle çevirdi. Sonra buyurdu: “Ya Cebrail (a.s.) git ona bak.” O da gitti, baktı, sonra geldi ve dedi ki: “Ya Rabbi! İzzetin hakkı için muhakkak ki ben ona kimsenin girememesinden korkarım.” Vaktaki Allah Cehennemi yarattı, şöyle buyurdu: “Ey Cebrail (a.s.) git ona bak.” O da gitti, baktı, sonra geldi, şöyle dedi: “İzzetin hakkı için onu duyup da giren hiç bir kimse olmaz.” O zaman Allah, Cehennemin etrafını hoşa giden şeylerle çevirdi. Sonra buyurdu ki; “Ya Cebrail (a.s.) git ona bak.” O da ona baktı ve şöyle dedi: “Ya Rabbi! İzzetin hakkı için muhakkak ki ona girmiyen hiç kimsenin kalmıyacağından korkarım.” Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 352] Cehennemden bir kıvılcım arzın ortasına düşse, sıcaklığının şiddeti ve pis kokusu şark ile garbı kapladı. Ravi: Hz. Enes (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 355] On yüklü deve ağırlığında bir taş Cehennemin ağzından atılsa, “Ğayy u esâm” denilen mevkiye yetmiş senede kavuşmazdı. Denildi ki: “Ğayy u esâm” nedir? Buyurdu ki: “Cehennemde iki kuyudur ki, oraya Cehennem ehlinin cerahatleri birikir. Ravi: Hz. Ebû Ümâme (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 355] Kıyamet günü adam babasının elini tutacak, isteyecek ki Cennete götürsün. Ateş ellerini kesecek ve nida olacak ki: “Âziz ve Celil olan Allah her müşrike Cenneti haram kılmıştır.” Bunun üzerine o , yine diyecek ki: “Yarabbi babamdır. Yarabbi babamdır. Yarabbi babamdır.” Onun üzerine babası çirkin bir suret ve kokmuş bir hale döndürülecek de artık o da babasına sahip olmayacak. Ravi: Hz. Ebû Said (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 360] Kıyamet gününde, Şam’da Humus denilen yerden yetmiş bin kişi baas olunacak ki, onlara hiç bir hesap ve azab olmayacak. Onların baas olunduğu yer kırmızı kum tepesindeki duvar ile zeytin ağacı arasındadır. (Humusa yakın bir yerde.) Ravi: Hz. Ömer (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 361] Kıyamet gününde, Allah Hacer-i Esvedi, bakar iki gözü ve konuşan dili olduğu halde baas edecek ve o kendisine sıdk ile selam vermiş (el sürmüş) olana şehadet edecektir. Ravi: Hz. İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 361] Kıyamet gününde Allah Zülcelal Hazretleri bir takım kavmi baas eder ki, onların yüzleri parlar, halkın önünden yel gibi giderler ve Cennete hesapsız girerler. Denildi ki: “Onlar kimdir Ya Resulallah?” Buyurdu ki: “Onlar kendilerine ölüm geldiğinde ribatta (gözcülükte) olanlardır. (Kalbini bekliyenler de aynı.) Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 361] Doksan dokuz kadından bir tanesi Cennette, kalanı Cehennemdedir. Bir müslüman kadın hamile olduğunda, doğurana kadar kendisine saim, kaim ve Allah yolunda mücahid sevabı vardır. Çocuğuna ilk meme verişinde bir nefse hayat bahşetmiş sevabı alır. Ravi: Hz. İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 449] Biz son ümmetiz amma kıyamet gününde ahirette ilk ümmetiz. Dünya malını çoğaltanlar alçakların ta kendileridir. Onlar ahirette kıyamet gününde aşağı makamlarda kalacaklardır. Meğer ki malını şöyle şöyle taksim etmiş ola. Uhud dağı kadar altınım olsun hoşuma gitmezdi. Onu Allah yolunda taksim ederdim. Ravi: Hz. İbni Mes’ud (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 451] Vallahi Cenneti And’e bir takım kimseler girdi ki, bunlar çok namaz, oruç ve umre yapanlar değildi. Fakat Allah’ın emirlerini anladılar, hata yaparsak diye korktular. Rableri ile mutmain oldular ve kalblerinizin huzuru azalarına kadar çıktı. Bu suretle ahirette Allah yanında menzile ve derece güzelliği ile halka faik oldular. Ravi: Hz. Ali (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 455] Kendinden başka ilah olmıyan Allaha yemin ederim ki, vallahi Allah kıyamet günü öyle mağfiret edecek ki böyle bir şey beşerin kalbine gelmemiş olacak. Kendinden başka ilah olmıyan Allah’a yemin ederim ki, Allah kıyamet gününde dininde facir, maişetinde ahmak olanı da mağfiret edecektir. Ravi: Hz. Huzeyfe (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 456] Nefsim yed-i kudretinde Olana kasem ederim ki, ehli Cennetten bir adamın bir sabahta, yüz bakire kıza yaklaşmakta aczi olmayacaktır. Ravi: Hz. İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 458] Muhammed (s.a.v)in nefsi yed-i kudretinde Olana kasem ederim ki, kıyamet gününde bir kul gelir dağlar gibi sevabları olur ve zanneder ki bunlar sebebile Cennete gidecek. Fakat zulme uğrattığı kimselerin meydana çıkması o derece devam eder ki, bunlar erir ve hiç hasenesi kalmaz ve hatta kendisine dağlar gibi günah yüklenir de bu sebeble Cehenneme sevki emrolunur. (Meğer tevbe, meğer iltica) Ravi: Hz. Câbir (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 458] Nefsim yed-i kudretinde Olana kasem ederim ki, bu iş (müslümanlık) başladığı gibi avdet eder ve her iman Medineye toplanır. Hatte bütün iman Medine de oluncaya kadar. Ravi: Hz. Câbir (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 458] Nefsim yed-i kudretinde Olana kasem ederim ki, Cennete ancak merhametliler girer. Dediler ki; “Hepimiz merhametliyiz.” Buyurdu ki, hayır o değil, umuma merhamet edesiye kadar. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 458] Kıyamet gününde şu beş şeyden hesap vermedikçe Adem oğlunun ayakları Rabbının huzurundan ayrılmaz: Ömrünü nerede ifna etti. Gençliğini nasıl geçirdi. Malını nasıl kazandı. Malını nereye harcadı. İlmi ile nasıl amel etti. Ravi: Hz. İbni Mes’ud (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 472] Kulun ayakları ayrılmaz, şu dört şeyden sual olmadıkça: Ömrünü nerede ifna etti. İlmi ile nasıl amel etti. Malını nerede kazandı, nasıl harcadı. Cismini nerede çürüttü. Ravi: Hz. Berze (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 472] Kıyamet kopmaz, denizden şeytanlar çıkıp ta insanlara Kur’an öğretmedikçe. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 480] Kıyamet günü, taleb-i ilmin mürekkebi ile şehidin kanı getirilir ve tartılır. Bu bunun üzerine öteki de ona üstün gelmez. Ravi: Hz. Ukbe İbni Amr (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 504] Vali getirilir, sıratın üzerinde durdurulup öyle bir sallanır ki, onun her uzvu yerinden ayrılır. Eğer adil ise uzuvlar birleşir ve geçip kurtulur. Eğer zalim ise yetmiş yıl ateşe aşağı gider. Ravi: Hz. Bişr İbni Asm (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 504] Kötü ulema, kıyamet günü divana getirilirler ve Cehennem ateşine atılır ve onlardan biri Cehennemde merkebin değirmen taşı etrafında dönmesi gibi, bağırsakları ile döner. Kendisine denilir ki: “Eyvah sana, biz senin yüzünden hidayet bulduk. Nedir bu halin?” Der ki: “Ben, size men ettiğim şeyi kendim yapıyordum.” Ravi: Hz. Ebû Ümâme (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 505] Adem oğlu kıyamet günü getirilir ve mizanın kefeleri önünde durdurulur. Ona bir melek tayin edilir. Eğer mizanı ağır gelirse melek mahlukatın duyacağı bir sesle şöyle nida eder: “Filan kimse bundan sonra ebedi olarak şekavete düşmeyecek bir saadetle said oldu.” Eğer mizanı hafif gelirse, melek gene mahlukatın işiteceği bir sesle, şöyle nida eder: “Falan kimse bundan sonra said olmayacak bir şekavette şaki oldu” Ravi: Hz. Enes (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 505] Deccala, İsfahan yahudilerinden yetmiş bin yahudi tabi olur. Hepsinin üzerlerinde taylasan vardır. Ravi: Hz. Enes (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 506] Deccal çıkar ve beraberinde bir nehir ve bir de ateş hendeği bulunur. Kim onun nehrine girerse, günahı sabit olur, ecrini ise kaybeder. Kim ki ateş hendeğine girerse, ecri sabit olur, günahı ise sükut eder. Bundan sonra, işte o kıyamet saatidir. Ravi: Hz. Huzeyfe (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 507] Ahir Zaman Alametleri (Ramuz El Ehadis)
Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî

Kıyamet ve ahirete it seçme hadisler 2

Bu yazıyı okudunuz mu?

dua

Hadislerden çıkan hükümler

Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir