Anasayfa / ŞİRK VE KÜFÜR / Kuran’da Yahudilerin özellikleri
imanilmihali.com
Kuran'da Yahudilerin özellikleri

Kuran’da Yahudilerin özellikleri

Kuran’da Yahudilerin özellikleri

Yahudilik ile Musevilik, Yahudilik ile siyonizm, yahudi ve mason elbet farklıdır. Hatta Tevrat ile mevcut Yahudi din kitapları bile aynı şey değildir. Kur’an, bu nedenle Yahudi ve İsrtailoğulları kelimelerini farklı yerlerde ve farklı kesimler için kullanmıştır ki İsrailoğulları kelimesinin tam manası henüz açık değildir.

Yahya Peygamberin diğer adı olduğu iddia edilen İsrail kelimesi “(Haşa Allah’ı) yenen, galip gelen” anlamıyla zaten tehlike çanlarını çaldırtmaya yeterlidir. Bu bakımdan konuya Hz. Musa (as) Peygamberin Musevilik dini penceresinden bakmak ve tahrif edilmiş yahudilikten, siyonizmden ve İsrailoğullarının din adına uydurduklarından ayrı düşünmek lazım gelir.

Fakat bu şu an Yahudi dinini yaşamak niyetindekilerin İsrailoğullarının zulümlerinden, tahrif edilmiş Talmud ve Kabala’dan etkilenmedikleri anlamına da gelmez.

Öte yandan bugünkü İsrail’in yaklaşık % 30’nu oluşturan fanatik veya katolik Yahudi dediğimiz kesimin üstün ırk iddiasına dayalı siyonizm, yahudilikten çok daha farklı bir siyasi akımdır ki reklam edilen Yeni Dünya Düzeninin beşeri simasını teşkil etmektedir.

Siyonizm, en çok ve köklü değişikliği Musevilik içinde yapabildiyse bunun nedeni kataolik yahudilerin tarihsel ve dini bağları ve sözde ezilmişliklerinden kaynaklanan bağların eseridir.

Kapalı, ezik, mağdur ve sayıca az bir grubu temsil eden Yahudilik bu nedenle kapalı kapılar ardında filizlenmiş, mahrem kalmış ve yazık ki şeytani fikirlere alet olurken ellerindeki nüfus ve paranın acımasız gücünü sonuna kadar kullanmıştır ve kullanmaktadır.

Kur’an’da ayrıca Beni İsrail kelimesi de geçer ki daha ziyade İsrail halkı manasınadır lakin incelendiğinde görülür ki İsrailoğulları ile Beniİsrail dahi aynı değildir. Kökleri aynı olsa da bu iki grup fiziken ve ruhen farklıdır ve merak edenler için ilgili yazılarımıza bakılmalıdır.

Doğrusunu her zaman sadece Allah bilir lakin Museviliği tanınmaz hale getiren de, Hristiyanlığı yeryüzünden silen de, İslam’a en büyük zararı veren de İsrailiyat dediğimiz bu siyonist çabalardır ve maalesef etkili olmuşlardır.

Kur’an, bu nedenle Allah korumasındadır ve ayetleri asla değişmemiş ve değişmeyecektir. Lakin burada da oyun mealler, tefsirler ve kelime oyunlarıyla oynanmakta, Kur’an’dan bihaber İslam alemi iman yolunda şirk’le koyun koyuna yatmaktadır.

Kur’an’ın arapçaya mahkum edilmesi bu siyonist gayretin en büyük zaferidir ve sözde arapçayı kutsallaştıran ama öte yandan ilahi vahyi önemsizleştiren bu gayret İslam toplumlarını yüzyıllardır hurafelere ve rivayetlere mahkum ettiği içindir ki bugün insanlık kan ve göz yaşlarına boğulmaktadır.

Ayetlerin bu gözle okunması, genel mananın yakalanması ve şeytanın hilelerinden haberdar olunması için mühimdir.

Aşağıdaki maddeler halinde yazılanlar bahse konu dini anlayış ve gayretleri gösterirken diğer yandan müslümanların sakınması gerekenleri de işaret etmektedir.

Bu maddeler aynı zamanda; hak yoldan uzaklaşan, batıla hizmet eden, şeytanla işbirliği eden, inkarı ve şirki seçen, yalan ve iftiradan çekinmeyen, kan ve gözyaşına sebep olmanın vebalinden korkmayan, münafık ve müşriklerin de ortak halleridir.

Yahudiler ve İsrailoğulları aşağıdaki maddelerde de görüleceği üzere, nankörlükleri ve gerçeği gördükleri halde isyan ettikleri için şirkin yani Allah’a ortak koşmanın en büyük günahına da imza atmaktadırlar.

Yahudilerin, İsrailoğullarının, Beniisrailin ortak özellikleri

1. Maneviyat yerine maddeye ve gayb yerine sadece görünene inanmak, madde ile temsil edilenlere tapmak.

2. Ahlaksızlık, namusa vefasızlık.

3. Dinlerini paramparça etmek.

4. Allah’ın emrettikleriyle hükmekmemek.

5. Rüşvet almak ve vermek.

6. Riba (Haksız Fâiz, tefecilik) yemek.

7. Üstün ve seçilmiş ırk iddasında bulunmak.

8. İyiliği emredip kötülükten sakındırma görevini yapmamak.

9. Lanet ve gazaba mazhar olmak.

10. Anlamsız ve akılsız taklitler nedeniyle maymunlaşmak.

11. Davası için yalan dahil her yolu mübah görmek.

12. Sözünde durmamak, anlaşmalara uymamak, ahde vefa etmemek.

13. Sihir ve büyüyle uğraşmak, cinlerden ve sihirden medet ummak.

14. Fesadın yaygınlaşmasına, kötü şeylerin nesillere aktarılmasına çalışmak.

15. İleri gelenleri (yöneticileri, komutanları, alimleri vb.) ilah edinmek.

16. Kelimeleri tahrif etmek, yerlerinden kaydırarak değiştirmek.

17. Dini ve kutsal kitapları tahrif, peygamber sözleri uydurmak.

18. İmanda pazarlık, görmeden inanmamak.

19. Gerçeği bile bile inat etmek.

20. “İşittik ve isyan ettik” demek, işittik ve itaat ettik dememek.

21. Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr, işine gelen kısımlara itibar etmek.

22. Hak ve batılı birbirine karıştırmak, akılları çelmek, hakikate çamur atmak.

23. Kutsal metin ve emirlerin bir kısmını açıklamayarak saklamak, toplumun okuyarak anlamasına mani olmak.

24. Ahireti verip dünya hayatını satın almak, ahiretten vazgeçmek.

25. Yalan ve iftirada sınır tanımamak.

26. Servet ve mallara ilah gibi tapmak.

27. Dünyayı aşırı sevmek, hırs ve kibre tutsak olmak.

28. Taş kalpli olmak, kalpleri mühürlenmek.

29. Kutsal kitaplar öncesi ilahlarını asla terk etmemek, putlara tapmaya devam etmek.

30. Nimetlere nankörlük.

31. Zalim ve nankör yönetici, alim ve ileri gelenlerin ilahi buyrukların manasını değiştirmesi.

32. Anlaşmaları bozmak, borçlara sadık kalmamak.

33. Cumartesi yasağına uymayıp maymunlaşmak.

34. İlahi emirlerin alenen buyurduğu hususlarda dahi pazarlık, sorgulama ve kontrol yapmak.

35. Allah’ın nimetini ve yarattığını değiştirmek (İblisin ahdine bakınız.)

36. İyi ile kötüye, güzel ile çirkine yer değiştirtmek.

37. İlahi emir ve buyrukların bir kısmını unutmak.

38. Allah’ın âyetlerini inkâr etmek.

39. Allah’ı cimrilikle itham etmek.

40. Cimrilik Yapmak.

41. Kendilerinin Allah’ın oğulları ve sevgili kulları olduklarını söylemek.

42. Hâin olmak.

43. Sık sık savaş ateşini körüklemek ve yeryüzünde fesâda/bozgunculuğa koşmak.

44. Allah’ın âyetlerini yalanlamak veya boşa çıkarmak için mücadele etmek.

45. İsyankârlık, haddi aşmak ve aşırı gitmek.

46. Kibirli olmak.(Bakınız; Şeytanın silahları)

47. Yalana kulak verip haram mal yemek.

48. Bâtıl yollarla insanların mallarını yemek.

49. Korkak ve zayıf olmak.

50. Sadece Allah’tan korkmak gerektiği halde, insanlardan korkmak.

51. Kitapla amel etmeyip kitap yüklü eşeklere benzemek.

52. Zâlimlik, zulmetmek.

53. Fâsık olmak.

54. Başka tanrılara da inanmak ve onları da güçlü görmek, Allah’a ortak koşmak (Şirk).

55. Yüce Allah ile Peygamberin emrine alenen direnmek, alay etmek, kutsalı terk etmek.

56. Görmeden iman etmemek, vahyi ve dini anlamamak.

57. İnfak etmemek, fakilere yardım eli uzatmamak.

58. Başkalarına iyiliği emredip kendileri yapmamak.

59. Mü’minleri imanlarından sonra küfre döndürmeyi istemek.

60. Kendilerinden olmayanları aldatmaya çalışmak, bunda vebal görmemek.

61. Cenneti kendi tekelinde görmek, cennetlik oldukları iddiasında bulunmak.

62. Cehenneme girse bile az bir süre kalacağını ileri sürmek, ateşin zarar vermeyeceğini iddia etmek.

63. Cibte (puta) ve tâğuta (şeytana) inanmak.

64. Kâfirleri, iman edenlerden yeğ tutmak.

65. Kendilerine apaçık deliller gelmesine rağmen ihtilâfa düşmek.

66. “Kalplerimiz kılıflıdır, biz Kitabı anlayamayız” demek.

67. Allah’a karşı, bile bile yalan söylemek.

68. Allah’ı fakir, kendilerini zengin kabul edecek kadar küstahlaşmak.

69. Allah’ın kitabının hükmüne çağrıldıklarında yüzçevirmek.

70. İftira atmak, özellikle Allah’a iftira etmek.

71. Anlaşmalara uymamak.

72. Kalbindeki sapma nedeniyle kör ve sağır hale gelmek, kalpleri mühürlenmek.

73. Kendilerine gelen peygamberleri yalanlayıp inkâr etmek, dinin işlerine gelenlerini kabul etmek.

74. Akıllarını kullanmayan bir topluluk olmak.

75. Meleklere (Cebrail’e ve Mikail’e) düşman olmak.

76. Mü’minler aleyhine müşrik, münafık ve kâfirlerle dostluk kurmak.

77. Kendilerine gelen peygamberlerden bazılarını öldürmek.

78. Allah’a çocuk isnad etmek.

79. Kendilerinden olmayanlara düşman olmak ve Müslümanlara karşı hile yapmaya çalışmak.

80. Kutsal din ve emirlerin yerine tahrif ve yalanla beşeri din yaratmaya çalışmak.

81. Kendi dinlerinden başka diğer dinleri de bozmaya ve değiştirmeye gayret etmek.

82. Yeryüzünden ilahi nizamı silmeye, değiştirmeye çalışmak, batılı hakkın üzerine çıkarmaya gayret etmek.

83. Cahillik, nankörlük, acelecilik etmek.

84. Şükretmemek, dua ile yönelmemek, imana savaş açmak.

85. Mesih ve kurtarıcıya inanmak.

86. Haram ve günahlardan çekinmemek.

87. Münafık, müşrik ve kafirlerin tüm ortak özelliklerini sergilemek ve onlarla bir olmak.

88. İnsanlarla alay etmek.

89. Diğer din mensuplarını insan görmemek.

90. Kur’an hükümlerini boşa çıkarmaya gayret etmek.

Görüldüğü üzere, Kur’an, bu müşrik anlayışı ayetlerle ispat etmiş, geçmiş izahlarla geleceğe ışık tutmuştur. Müslüman dünya bir an önce selamete ermek ve kanmamak için Kur’an’a dönmek ve Kur’an İslam’ıyla tanışmak zorundadır. Yoksa siyonizm kazanacak ve batıl yere egemen olacaktır. Bunun vebali de en az onlar kadar iman ettiği iddiasındaki müslümanlara ait olacaktır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah ile aldatmak

İnsanlığın bir kısmını daima, tamamını bir süre aldatabilirsiniz ama tamamını daima aldatamazsınız. Bu kaide en ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir