Anasayfa / ALLAH (cc) / La İlahe İllallah
imanilmihali.com
La İlahe İllallah

La İlahe İllallah

La İlahe İllallah

“Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.” (Bakara 2/163)

“İşte sizin Rabbiniz Allah. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O, her şeye vekil (her şeyi yöneten, görüp gözeten)dir.” (En’am 6/102)

Kelime-i tevhidin kısa şekli olan “LA İLAHE İLLALLAH” ifadesi “Allah’tan başka ilah yoktur” manasınadır ve her Müslümanın kalben desteklemesi ve dille de ifade etmesi gereken bu söz inancın, niyet ve amellerin rüknü, direğidir. İslâm dininin temel rüknüdür. Yani uluhiyyeti, yaratıcılığı, Rabliği, saltanatı ve hâkimiyeti sadece Allah’a tahsis etme kaidesidir.

Lâ İlâhe İllallah, kelime-i tevhid * olarak da bilinir. Allah (c.c)’ın birlik davasını anlatmakta ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun rasûlü olduğunu açıklamaktadır. “Lâ İlâhe”, hiçbir ilâh yoktur manâsını taşımaktadır. İlâhın ıstılâhî manası ise; tapılacak, rızık veren, herşeyi bilen, yaratan, doğmayıp doğurmayan, yücelerin yücesi demektir.

“İllallah”, sadece Allah vardır, manâsını taşır. İçindeki (Arapça) “illâ” edatı, istisna edatlarındandır. Bu edat, kendisinden sonra gelen kelimeyi müstesna kılar, yani öncekilerin dışında bırakır. Yani “hiçbir ilâh yoktur sadece Allah vardır” manâsının ortaya çıkmasını sağlar. Dolayısıyla “Lâ İlâhe İllallah”, Allah’tan başka ilâh yoktur, demektir.

Üzerine bir kitap yazılabilecek kadar detaylı bu söz, bizlere Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet cümlelerini anımsatır ve hatırlayacak olursak;

Kelime-i Tevhid (Tevhid cümleri), “Lâ ilâhe illallah Muhammedun Rasûlüllah” yani “Allah’tan başka İlah yoktur ve Hz. Muhammed (sav) O’nun Peygamberidir” demektir. Yukarıda bahsolunan kısa cümlecik ise “La ilahe illallah” bu cümlenin kısa halidir.

Kelime-i Şehadet ise (Şehadet cümlesi); “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve resulühü” demektir. Anlamı: “Ben şehadet ederim ki, (Yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki) Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür.”

İslam’a girmek için lazım olan Kelime-i Şehadet’i kalple desteklemek ve dille söylemektir ki Kelime-i Tevhid ile Kelime-i Şehadet arasında devasa bir fark vardır. Bu fark ise tevhid ile şirk farkının ayrımlarından birisini gün yüzüne çıkartır ve kullara hatırlatma yapar. O da şudur;

Kelime-i şehadette geçen “abduhü” kelimesi, “kul” anlamındadır ve Hz. Peygamberin dahi bir ilah değil, beşer yani insan olduğunu hatırlatır. Ayrıca şehadet kelimesinde kullar “şahitlik ettiklerini” ifade ederler ki tevhid kelimesinde şahitlik yoktur. Çünkü şahitlik fıtrata sadakat ve hesap günü hesaba rızadır.

“Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Al-i İmran 3/18)

La ilahe illallah kelimesi ise tevhidin başı, şirkin baş düşmanı, Müslümanın rehberi ve imanın en kıymetli veciz sözüdür. Ayetlerin defaten hatırlattığı, kalplerin semaya, etrafa, bedene ve Kur’an’a bakarak derhal fark etmesi gereken bu hakikat daha açık anlamıyla “başka ilah yok sadece Allah var” demektir ki başka ilah tanımamanın dindeki adı tevhiddir. Başkaca ilahlar tanımak ise Allah’a ortak koşmak yani şirktir ki afsızlığa mahkûm en büyük günahtır.

La ilahe illallah kelimesi dilde kalamayacak, kalmaması gereken bir ifadedir ve hayatın her alanında mü’minlerin vazgeçilmezi, düsturu, rüknüdür. Çünkü başkalarının rızasını aramak, başkalarından korkmak, başkalarından medet ve nimet beklemek, başkalarını aşırı severek yüceltmek, nefsi ve aklı ilahlaştırmak gibi şirk kokulu gafletlerin tek el freni bu ifadeyi akılda ve kalpte daima sıcak tutmaktır ki maalesef zamanımızda pek çok kişi, varlık ve nimet ilahlaştırılmış durumdadır, kullar müşrikleştiklerinin farkında dahi olmadan sayısız ilah edinmiş vaziyettedir.

“… Hâlbuki bir tek ilâhtan başka hiçbir ilâh yoktur…” (Maide 5/73)

O halde doğrusu ve güzel olanı, hesap günü azaptan kurtaracak olanı, dilde kalmayan, kalpte yeşeren ve yuvalanan Kelime-i şehadet ve Kelime-i Tevhid’i sıkça tekrarlamak, manasını düşünmek ve bu mana istikametinde başkaca ilahlar aramak durumuna düşmemektir. Bu yapılırsa tevhid eri, bu yapılmaz ve terk edilirse şeytan uşağı olunur ki  iman dünya imtihanının en kurtarıcı ve değerli nimetidir.

Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise tâğûttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalırlar.” (Bakara 2/257)

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah nurunu tamamlayacaktır

“Kim, İslâm’a davet olunduğu hâlde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir