Anasayfa / MEAL
imanilmihali.com
Elmalılı Hamdi YAZIR Kur'an MEALİ

MEAL

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR KURAN-I KERİM MEALİ

“Kur’an’ın güzelliği, hikmeti ve hükmü içindekiler kadar lisanındadır. Lakin Arapça; edebiyata yatkın, zengin, güzel ve dönemine göre muazzam üstünlükleri olan ama bir o kadar da zor ve tefsiri, meali çeşitli bir dildir. Bu nedenle “Arap olmayan birinin oldukça iyi bir Arapça öğrenmesi ve bilmeyenlere öğretmesi, adeten mümkün değildir.” (Elmalılı Hamdi Yazır)

ELMALILI HAMDİ YAZIR
Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğreniminin yanı sıra hafızlığını Elmalı’­da tamamlayan Muhammed Hamdi, tah­siline devam etmek üzere dayısı Mus­tafa Efendi ile birlikte İstanbul’a gitti ve Küçük Ayasofya Medresesi’ne yerleşti (1895). Beyazıt Camii’ndeki derslerine devam ettiği Kayserili Mahmud Hamdi Efendi’den icazet aldı. Bundan sonra ho­cası Büyük Hamdi, kendisi de Küçük Hamdi diye anılmaya başlandı; yazıla­rında da bu imzayı kullandı. Soyadı ka­nunu çıkınca babasının köyünün ismini (Yazır) soyadı olarak aldıysa da daha çok doğum yerine nisbetle Elmalılı diye meş­hur oldu. Ülkeyi çağdaş ilim ve medeniyet seviyesine ulaştırma­ya vesile olabileceği ümidiyle meşruti­yet idaresini hararetle savunmaya baş­ladı ve bu görüşü temsil eden İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin ilmiye şubesine üye oldu. Avrupaî tarzda bir meşrutiyet ye­rine şeriata uygun bir meşrutiyet mo­deli geliştirmek için çalışmalar yaptı. II. Meşrutiyetin ilk meclisine Antalya mebusu olarak gir­di. II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesine rızâ göstermeyen fetva emini Nuri Efendi’yi ikna edip fetva müsveddesini yazmak suretiyle bu konuda etkili bir rol oynadı. 1918’de şeyhülislâmlık bünyesinde kurulan Dârü’l hikmeti’l İslâmiyye âzalığına, bir müddet sonra da bu müessesenin reis­liğine tayin edildi. Israrlı teklifler üzeri­ne Damad Ferid Paşa’nın birinci ve ikin­ci hükümetlerinde Evkaf nâzırı olarak görev yaptı. Bu görevde iken ikinci rüt­beden Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türkçe bir tefsir hazırlatılması kararı alınınca Diyanet İşleri Reisliği bu işi kendisine teklif etti. Elmalılı teklifi ka­bul ederek tefsiri yazmaya başladı; Hak Dini Kur’an Dili adını verdiği eserini vefatından önce bitirmeye muvaffak oldu. 27 Mayıs 1942’de, uzun müddet müp­telâ olduğu kalp yetmezliğinden Eren­köy’de damadının evinde vefat etti ve Sahrayıcedid Mezarlığı’na defnedildi.

(Diyanet İslam Ansiklopedisinden alıntıdır)

MEAL SEÇİN;

1 – Fatiha

2 – Bakara

3 – Al-i İmran

4 – Nisa

5 – Maide

6 – En’am

7 – A’raf

8 – Enfal

9 – Tevbe

10 – Yunus

11 – Hud

12 – Yusuf

13 – Rad

14 – İbrahim

15 – Hicr

16 – Nahl

17 – İsra

18 – Kehf

19 – Meryem

20 – Taha

21 – Enbiya

22 – Hac

23 – Müminun

24 – Nur

25 – Furkan

26 – Şuara

27 – Neml

28 – Kasas

29 – Ankebut

30 – Rum

31 – Lokman

32 – Secde

33 – Ahzab

34 – Sebe

35 – Fatır

36 – Yasin

37 – Saffat

38 – Sad

39 – Zümer

40 – Mümin

41 – Fussilet

42 – Şura

43 – Zuhruf

44 – Duhan

45 – Casiye

46 – Ahkaf

47 – Muhammed

48 – Fetih

49 – Hucurat

50 – Kaf

51 – Zariyat

52 – Tur

53 – Necm

54 – Kamer

55 – Rahman

56 – Vakıa

57 – Hadid

58 – Mücadele

59 – Haşr

60 – Mümtehine

61 – Saff

62 – Cuma

63 – Münafikun

64 – Tegabun

65 – Talak

66 – Tahrim

67 – Mülk

68 – Kalem

69 – Hakka

70 – Mearic

71 – Nuh

72 – Cin

73 – Müzzemmil

74 – Müddessir

75 – Kıyamet

76 – İnsan

77 – Mürselat

78 – Nebe

79 – Naziat

80 – Abese

81 – Tekvir

82 – İnfitar

83 – Mutaffifin

84 – İnşikak

85 – Buruc

86 – Tarık

87 – Ala

88 – Gasiye

89 – Fecr

90 – Beled

91 – Şems

92 – Leyl

93 – Duha

94 – İnşirah

95 – Tin

96 – Alak

97 – Kadir

98 – Beyyine

99 – Zilzal

100 – Adiyat

101 – Karia

102 – Tekasür

103 – Asr

104 – Hümeze

105 – Fil

106 – Kureyş

107 – Maun

108 – Kevser

109 – Kafirun

110 – Nasr

111 – Tebbet

112 – İhlas

113 – Felak

114 – Nas

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir