Anasayfa / ALLAH (cc) / Mümin neleri yapmaz
imanilmihali.com
Mü'min kimdir?

Mümin neleri yapmaz

Mümin neleri yapmaz ?

Mümin, kalben iman eden ve bunu Kur’an istikametinde ispat eden müslümandır. Kur’an’ın emir ve yasakları muhakkak herkes ve her zaman içindir. Ama mümin bunlara en çok riayet etmeye hevesli inanmış yürektir. Ayetlerden çıkardığımız bu yasak ve tembihler müminlerin SAKINMALARI gereken huy ve sözlerden bazılarıdır. Doğru ve tam bilgi ise muhakkak Kur’an’dadır. 

İman istikametinde okunacak Kur’ani ayetler okuyucusuna, en doğru manayı imanı nispetinde verecektir ve bunların büyüklük ve etki durumlarını da bilen de sadece Allah’tır.

Mü’min kendisini bu amel ve inançlar istikametinde hesaba çekmek ve durumuna karar verip düzeltmek mecburiyetindedir. Bu emir ve yasaklar hem erkek hem kadın mü’minler için ortaktır.

 • Allah’a tek malikimiz olarak iman eder, gizli veya açık olarak hiçbir ortak koşmaz.
 • Allah’a çocuk, evlat, eş, ortak, benzer, yardımcı yakıştırmaz.
 • Başka ilah edinmez, kişi veya varlıkları Rab edinmez.
 • Allah’a karşı gelmekten sakınır.
 • Kur’an’dan şüphe etmez, itikadına gölge düşürmez.
 • Kur’an’ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamazlık etmez.
 • Ahirete, hesap ve mizana inanır, fani dünya hayatına dalmaz.
 • Yeryüzünde fesat ve bozgunculuk yapmaz.
 • Allah’a verdiği sözü bozmaz.
 • Allah’ın korunmasını emrettiği (iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri) bağları koparmaz.
 • İnkar ve küfre dalmaz.
 • Ayetleri yalanlamaz, kısmen de olsa inançsızlık etmez, ayetleri az bir karşılığa değiştirmez.
 • Uydurma hadis ve ayet çıkarmaz.
 • Hakkı batıl ile değişmez, hakkı gizlemez.
 • Kötü zanda bulunmaz, zanda aşırı gitmez.
 • Cehennem azabının sayılı birkaç günden ibaret olduğu hatasına düşmez.
 • Kötülük ve zulümde bulunmaz.
 • Anne, baba, yoksul ve yetimlere kötü davranmaz.
 • Ahid ve anlaşmalarını bozmaz.
 • Yalan konuşmaz, yalanların ardına gitmez.
 • Allah’ı yalanına asla şahit etmez.
 • Büyü yapmaz, sihir ve büyüye, fala bulaşmaz.
 • Mescitleri yıkmaz, mescit içlerinde Allah’ın adının anılmasını yasaklamaz.
 • Allah’a nankörlük etmez, şükrü ihmal etmez, duasız kalmaz.
 • Canını ve ruhunu asla imanını kaybetmiş olarak teslim etmez
 • Helal ve temiz olmayana el sürmez.
 • Şeytanın izinden yürümez.
 • Zorunluluk olmadıkça harama el uzatmaz.
 • Kul ve kamu hakkına tecavüz etmez.
 • Yalan şahitlik yapmaz, adaleti saptırmaz.
 • Müslüman kardeşinin malını haksızlık yaparak yemez.
 • Rüşvet vermez.
 • Hırsızlık yapmaz.
 • Evlere kapılardan başka yerden girmez, çağrılmadan veya müsaade edilmeden içeri girmez.
 • Aşırı gitmez.
 • Allah yolunda savaşmaktan geri durmaz.
 • Ahireti boş verip Allah’tan dünya iyiliği istemez.
 • Ekini ve nesli yok etmeye çalışmaz.
 • Gururu onu, Allah’tan korkmamaya yöneltmez.
 • Kibrine, kin ve hasetine mağlup olmaz.
 • Dünya hayatının süsüne kanmaz.
 • Zulüm ve baskı yapmaz.
 • Allah yolunda ihtiyaç fazlası olan para ve malı harcamaktan imtina etmez.
 • Yetimleri hor görmez, kötü davranmaz, durumlarını kötüleştirmez.
 • (Erkekler) Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmez.
 • (Kadınlar) Allah’a iman etmeyen erkeklerle evlenmez.
 • Ay halinde kadınlara yaklaşmaz.
 • Kadınlara Allah’ın emrettiği yerden başkasıyla yanaşmaz.
 • İyilik yapmamaya yemin etmez.
 • Yeminini haklı gerekçe veya zaruret olmadan bozmaz.
 • Allah’tan ve O’nun müsaade edeceği makamlardan başkasından şefaat ummaz.
 • Sadakalarını başa kakmaz, sadaka verirken gönül kırmaz.
 • Şeytan’ın fakirlikle korkutmasına prim vermez, aldanmaz.
 • Faizin haksız olanına tamah etmez.
 • Nefsine süslü gösterilen dünya ziynetine mağlup olmaz.
 • Adaleti emredenleri öldürmez, adalete toz kondurmaz, adaleti engelleyenle birlik olmaz.
 • Fesat çıkarmaz.
 • Hakkı batılla karıştırmaz, bile bile gerçeği gizlemez.
 • Kur’an’dan başka ışık aramaz, dini bölmez, Allah’ın ipini bırakmaz.
 • Mezhep, tarikat, din adı altında Kur’an hükümlerini bölmez, parçalamaz, değiştirmez.
 • İman etmeyenleri sırdaş ve dost edinmez.
 • Aceleci olmaz, sabırsızlık etmez.
 • Emanete ihanet etmez.
 • Cimrilik ve israf etmez.
 • Kur’an ilminden bildiklerini bilmeyenlere açıklamakla yükümlü olduğunu unutmaz.
 • Yapmadığı, hak etmediği şeyle övünmez.
 • Akrabalık bağlarını koparmaz.
 • Yetim ve yoksulun malını, hakkını yemez.
 • Zina, taciz ve tecavüze bulaşmaz.
 • Gözünü mahreme, harama, başkalarının avret yerlerine dikmez.
 • Ayıp ve açık aramaz.
 • Şehvetlerine uymaz.
 • Nefsine yenik düşmez.
 • Şarap, sarhoşluk, kumar, uyuşturucu ile kendisine ve etrafına zarar vermez.
 • Alkollüyken namaza durmaz.
 • Gusül abdestsiz dolaşmaz.
 • Mü’min mü’mini bilerek öldürmez.
 • Baskı ve zulüm altında kaldığında hicret etmekten çekinmez.
 • Hainlik etmez.
 • Başkasına suç isnat ettirmez, asla iftira atmaz.
 • Allah’ı bırakıp, Şeytan’ı dost edinmez.
 • Şahitlik ederken anası, babası aleyhine de olsa ‘Allah adına’ adaletten vazgeçmez.
 • Şahitlikte gerçeği saptırmaz, yalan konuşmaz, saklamaz, şahitlikten çekinmez.
 • Münafıklık etmez.
 • Münafıklarla birlikte oturmaz, kalkmaz.
 • Zulme uğramak dışında kötü sözü dillendirmez.
 • Peygambere iman ve itaatte kusur etmez.
 • Allah’a iman edip Peygamber’i inkâr etmez.
 • Dinde sınırları aşmaz.
 • Allah üçtür (teslis inancı) demez, diyenlerle dost olmaz.
 • Allah’a kulluk etmekten çekinmez, büyüklük taslamaz.
 • Kin ve nefret duygusuyla bir gruba eziyet etmez.
 • Günah işlemek ve düşmanlık yapmak üzere yardımlaşmaz.
 • Yalan sözü dinlemez.
 • İnsanlardan ve zalimlerden velhasıl Allah’tan başkasından korkmaz.
 • Kimseyi dinsizlikle, imansızlıkla itham etmez
 • İnandım diyenlere inanmıyor muamelesi yapmaz
 • İlişkilerinde Allah’ın indirdiğinden başkasını esas kabul etmez
 • İnsanların çoğunun inançsızlıklarına ortak olmaz, kanmaz, oyuna gelmez.
 • İman kardeşlerini bırakıp diğerlerine dost olmaz.
 • Şeytanlara, putlara tapanlarla ortaklık ve arkadaşlık etmez.
 • Haram yemeden korkar, yiyenlerle bir ve birlik olmaz
 • Günahta ve kötülükte hevesli ve istekli olmaz
 • Allah’ı eli sıkı olmakla (haşa) suçlamaz
 • Bozgunculuk, fitnecilik, fesatçılık yapmaz.
 • Zulmetmez
 • Dinde aşırı gitmez, haddi aşmaz, dünya ahiret dengesini bozmaz
 • Doğruluk ve dürüstlükten sapmaz, yanılırsa tevbe ile derhal düzeltmekten imtina etmez
 • Boş ve yalan yere, kötülük üzere yemin etmez
 • Yemin edince caymaz
 • Ecdatperestlik yapıp hakkı ve doğruyu inkar etmez
 • Kur’an’dan başka tartışmasız kitap tanımaz
 • Hz. Peygamberden başka tartışma üstü kişi tanımaz
 • Kur’an’ı nasihat ve tebliğ eder, kimseyi Kur’an’dan uzaklaştırmaya çalışmaz
 • Ahiretten, yeniden dirilmeden asla şüphe etmez
 • Cinlerden medet ummaz,
 • Allah’a kızlar ve oğullar yakıştırmaz
 • Üzerine Allah adı anılmayanları yemez, içmez
 • Zalimlere, şeytanlara boyun eğmez
 • Kız çocuklarını öldürmez,
 • Kendisine helal edileni haram kılmaz
 • Ana ve babasına of bile demez
 • Yetimin malına el uzatmaz, hakkını yemez
 • Adaletten ve hakkaniyetten asla sapmaz
 • Allah’ın ayetlerini yalanlamaz
 • İnsanları ayetlerden uzaklaştırmaz
 • İman etmeyi ve temiz nefis dilemeyi ecele yakın zamana ertelemez
 • Pis ve kirli vaziyette mescitlere gitmez
 • İsraf etmez, lüks ve pahalıya rağbet etmez,
 • Açık ve gizli çirkinliklere bulaşmaz
 • Günahtan, hak yemekten, yalandan, batıldan medet ummaz
 • Allah’a karşı ve Allah hakkında bilmediği şeyleri söylemez
 • Ayetleri yalanlamaz
 • Kibirle dolaşmaz, kibre yenilmez
 • Haddi aşmaz
 • Duayı terk etmez
 • Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamaz
 • Gayb, kader, ruh, ahiret, gelecek hakkında bilgisizce konuşmaz
 • Kur’an okunurken saygıda kusur etmez
 • İbadet ve duada yüksek sesle konuşarak riyaya bulaşmaz
 • İbadet ettiği için büyüklenmez, böbürlenmez
 • Aklını ve kalbini kullanmaktan vazgeçmez
 • Mal ve çocukalrın deneme için verildiğini unutmaz
 • Şımarmaz
 • İnsanların mallarını haksız yolla yemez
 • Allah yolundan kimseyi alıkoymaz
 • Altın ve gümüşü biriktirip gizlemez, Allah yolunda harcamaktan çekinmez
 • Her yıl bir veya iki kere bela ve musibetlerle denendiğini unutmaz
 • Haset etmez, gıpta etmekte ölçüyü aşmaz
 • Sıkıntıdan sonra feraha kavuşunca o zor andaki yeminini ve şükretmeyi unutmaz
 • Kişi, varlık ve yaratılmışlara ibadet ve dua etmez
 • Adak ağacı, türbe, nazar boncuğu gibi hurafelerle dinini kirletmez
 • Tevbe etmekten kaçınmaz
 • Dünyalık isteyerek ahiretini karartmaz
 • Boş ve faydasız işlerle uğraşmaz, boş söz etmez
 • Ahireti inkar etmez
 • Ölçü ve tartıda asla hile yapmaz
 • Eşcinselliğin hiçbir türüne ve asla yanaşmaz
 • Kendisini ateşe çağıran kimselerin ardından gitmez
 • Ayetleri hafife almaz, alay etmez, yok saymaz
 • Zaruret (ölüm hali) olmadıkça Domuz eti, leş, kan yemez, içmez
 • Şer için dua etmez
 • Dua edince aceleyle hemen olmasını beklemez
 • Allah’tan umut kesmez
 • Refah içindeki şımarık elebaşlarına itaat etmez
 • Saçıp savurmaz ama cimrilik de etmez,
 • Zina etmez
 • Zinayı ve fuhuşu haklı gösterecek (!) muta nikahı gibi haramlara tamah etmez
 • Hakkında bilgisi olmayan şeylerin peşine düşmez
 • Yeryüzünde böbürlenerek yürümez
 • Meleklere cinsiyet yakıştırmaz
 • Şeytanları dost edinmez
 • Kullukta isteksiz ve samimiyetsiz davranmaz
 • Müsibet ve belalarda hemen imandan dönmez
 • İmandan sonra küfre asla geri dönmez
 • Kur’an’dan şüphe etmez
 • Pis şeyler yemez, çirkin işler işlemez
 • İnsanlar arasında hayasızlığın yayılmasına asla taraf olmaz
 • İnsanlar arasında hayasızlığı yaymak isteyenlerle oturup kalkmaz
 • Irzlarını korumaktan vazgeçmez
 • Erkek olsun kadın olsun gözleriyle günah işlemez
 • Süs ve takılarla gösteriş yapmazlar, açılıp saçılmaz
 • Nefsini ve ibadetini kendisine ilah edinmez
 • Şeytanlara arka çıkmaz, destek olmaz, güçlenmelerine sebep olmaz
 • Nankörlük etmez
 • Tuzak kurmaz, hile yapmaz
 • Gaybı bilmek iddiasında olmaz, iddia edenlere itibar etmez
 • Ölülere duyurmak ve duymak iddiasında olmaz
 • Lütuf ve nimetle böbürlenip şımarmaz
 • Kimsenin kimsenin günahını üstlenemeyeceği inancından asla caymaz, kanmaz
 • Nimetlere nankörlük etmez
 • Ayetleri inkar etmez, hafife almaz, kulak tıkamaz
 • Nasihat, tebliğ ve davete kulak tıkamaz
 • Ahireti bırakıp dünya hayatının süsünü istemez
 • Karşı cinsin yanlış anlayabileceği davetkar söz ve davranışlara bulaşmaz
 • Kocasından başkaları için süslenip gezmez
 • İslamın şartlarından vazgeçmez
 • İmanın şartlarından tereddüt etmez
 • Allah emri konularda yorum yapmaz
 • Allah ve Resulünü, kalben ve söz ile incitmez
 • Asla iftira etmezler, masumları yalan yere suçlamaz
 • Şan ve şerefi imandan başka bir şeyde aramaz
 • Kötülükleri tuzak yapmaz
 • Yoksulları yedirmekten vazgeçmez
 • İyilikleri için teşekkür beklemez
 • İyilik yaptığı için böbürlenmez ve karşılık beklemez
 • İyilik yapınca başa kakmaz
 • Aracı, şefaatçi gibi şirk mevzularını hayatına sokmaz, bunlardan medet ummaz
 • Başkasına günah yükleyemez
 • Başkasının da günahını üstlenemez
 • Allah’ın razı olmadığı kullara şefaat edilmeyeceği inancından asla sapmaz
 • İyiliklerinde Allah rızasından başka bir maksat gözetmez
 • Kafir ve müşriklerin para ve lüks içinde yüzmelerine aldanmaz
 • Aşırı ve kötü zanda bulunmaz
 • Allah’ın zulmettiği iddiasında asla bulunmaz
 • Kıyametin hemen kopmasını istemez
 • “Melekler Allah’ın kızlarıdır” demez
 • Dine başkaca dini yorum ve yalanları katmaz, kattırmaz
 • Akrabalık bağlarını koparmaz
 • Müslüman olmakla övünmez
 • Müslüman olduğu için Rabbine şükran duymaktan vazgeçmez
 • Dine girmekle yetinmez
 • Dine girdikten sonra imanı dilemekten vazgeçmez
 • Nefsini temizlemesi için Allah’a duadan vazgeçmez
 • Nefsini terbiye gayretinden uzaklaşmaz
 • Meleklere dişi isimleri vermez
 • Safahata dalarak azmaz
 • Büyük günahlarda ısrar etmez
 • Tevbeden vazgeçmez
 • Şeytanların fısıltılarına kulak vermez
 • Allah’tan başkasına tevekkül etmez (güvenmez)
 • Allah’a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslemez
 • Allah dostlarıyla dost olmaktan, Allah düşmanlarına düşman olmaktan vazgeçmez
 • Allah’ı unutmaz, fasıklık etmez
 • Hırsızlık yapmaz
 • Yalan yere yemin etmez
 • Allah’ın nurunu söndürmek isteyenlerle bir olmaz
 • Cennetlik olduğu iddiasında bulunmaz
 • Riya ve gösterişle şirke saplanmaz
 • Münafıklık etmez, münafıklarla dost olmaz
 • Şer için yemin etmez
 • Mal ve evlat sevdasıyla imanını zedelemez
 • Zikretmekten vazgeçmez
 • Sadaka vermekten, infaktan vazgeçmez
 • Ecele değin Allah yolundan ayrılmaz
 • Allah’ın helal kıldığını kendisine haram kılmaz
 • Kusur aramaz
 • Söz taşımaz
 • Engelleyen, saldıran, günaha dalmış, kaba saba, soysuz kimselerle oturup kalkmaz
 • Şiddete ve zulme boyun eğmez
 • Nimetlerle şımarmaz
 • Namazdan vazgeçmez
 • Yoksula yedirmekten vazgeçmez
 • Batıla dalanlarla birlik olmaz
 • Ceza gününü yalanlamaz
 • Aşırı dünya sevgisine saplanmaz
 • İmansız zengini, imanlı yoksula tercih etmez
 • İman edenlerle alay etmez
 • Mü’minlere zulmetmez
 • Öğüt almaktan kaçınmaz
 • Yetime ikram ve yoksula yedirmek konusunda teşvik etmekten vazgeçmez
 • Haramdır helaldir demeden mirası yemez
 • Dünya malını aşırı sevmez
 • Zamanını, sağlığını boşa harcamaz, telef etmez
 • Nimetlerden hesaba çekileceğini unutmaz
 • Hakkı tavsiye etmekten geri kalmaz
 • Sabrı tavsiye etmekten vazgeçmez
 • Arkadan konuşmaz
 • Mal toplayıp gizlice saymaz
 • Malı ile ebedileştiğini sanmaz
 • Yetimi, yoksulu, muhtacı itip kakmaz
 • Namazını gösteriş ile kılmaz
 • Hakkın yerine ulaşmasına mani olmaz
 • Adaletten ve haktan sapmaz
 • Peygambere lanet edenlerle (buğzedenlerle) oturup kalkmaz
 • Şerlerden, kötülüklerden Allah’’tan başkasına sığınmaz
 • Sihir ve büyüye bulaşmaz
 • Sihir ve büyüden, nazar ve belalardan Allah’tan başkasına sığınmaz
 • Şeytanlardan, kötülüklerden Allah’tan başkasına sığınmaz
 • Cinlerin ve insanların şeytanlarından, Allah’tan başkasına sığınmaz
 • Kalplere vesvese veren şeytanlara karşı Allah’tan başkasına sığınmaz
 • İbadetini de, yaşamını da, imanını da Allah’tan başkası için yapmaz.
 • Kulluk bilinci ve ibadetten gayrı bir yaşam gayesi gözetmez
 • Yaratılışını, gayesini, fıtrati misakını unutmaz
 • Fıtrata ters yaşamaz
 • Misakta verdiği yeminini ve sözünü unutmaz
 • Fatiha suresi ile her rekatta verdiği sözün hilafına davranmaz
 • Dünyanın sınavdan ibaret olduğunu unutmaz
 • Müftüler fetva da verseler kalbine danışmaktan vazgeçmez

Rabbim bizleri bilerek veya bilmeyerek günah işlemekten, tevbesiz kalmaktan, haddi aşmaktan ve zulmetmekten muhafaza eylesin. Amin!

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah nurunu tamamlayacaktır

“Kim, İslâm’a davet olunduğu hâlde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir