Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / Özet İslam İlmihali
imanilmihali.com
Özet İslam ilmihali

Özet İslam İlmihali

Özet İslam İlmihali

ÖZET İSLAM İLMİHALİ

İBADETLER :
İbadet kelimesi genel olarak tapmak, kulluk etmek ve boyun eğmek, özel olarak ise “Allah’ın (CC) emirlerine uymak ve O’nun isteğine uygun hareket etmek” anlamına gelir. Bu şekliyle ibadet sözcüğü, genel inanışın aksine, sadece namaz kılmak, oruç tutmak gibi eylemleri değil, Allah’ın yapılmasını emrettiği her işi yapıp, yasakladığı şeylerden kaçınmayı, yani dini emirlerin tamamını kapsar.
İbadet etmenin ön şartı net, sağlam ve her türlü şüpheden arındırılmış bir imana sahip olmak; asıl şartı ise akıllı ve buluğ çağına erişmiş (erkeklik ve kadınlık fonksiyonlarını yerine getirebilecek güce ulaşmış) olmaktır. Deliler ve çocukların ibadet etme mecburiyeti yoktur. Çocuklar buluğ çağına genelde 12-15 yaşları arasında erişir. Ancak 15 yaşını bitirdiği halde buluğa ermeyenler artık hükmen yükümlü sayılır ve her türlü ibadet kendilerine farz olur.
İbadetler, emrediliş yolları ve uygulanış biçimleri itibariyle 8 ayrı temele dayanır:
A- Farz: Uyulması kesinkes zorunlu olan ve uymama halinde ilahi cezayı gerektiren dini hükümlerdir. Farz olan bir eylemi inkar eden kişi dinden çıkmış sayılır. Farzlar, uygulama açısında iki alt gruba ayrılır:
a- Farz-ı ayn, her müslümanın kendi başına yerine getirmesi zorunlu olan ve başkasına devredilmesi mümkün olmayan görevlerdir. (Namaz kılmak, oruç tutmak gibi)
b- Farz-ı kifaye, Müslümanlardan bir kısmının yerine getirmesi ile diğerlerinin sorumlu tutulmayacağı görevlerdir. (Cenaze namazı gibi)
B- Vacip: Uyulması istenen, uymama durumunda ise günah işlenmiş sayılan emirlerdir. Bayram namazı, vitir namazı ve kurban kesmek, vacip sayılan ibadetlerdendir. Vacip olan bir eylemi inkar eden dinden çıkmış sayılmaz, ama günah işlemiş olur. (Ancak bazı fıkhi konularda “vacip” teriminin “farz” anlamında kullanıldığını da unutmamak gerekir.)
C- Sünnet: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) yaptığı ve bize yapmamızı tavsiye ettiği eylemlerdir. Yapılmaması günaha sebep olmaz, ama kasten terk edilmesi peygamberimize saygısızlık anlamına geleceği için, ahirette O’nun şefaatinden mahrum olmayı gerektirebilir. Sünnetler müekked (kuvvetli) ve gayri müekked (zayıf) olarak ikiye ayrılır. “Nafile ibadet” terimiyle kastedilen eylemlerin tamamı sünnet olan ibadetlerdir.
D- Müstehab (mendub): Hoşa giden iş anlamına gelir. Nafile ibadetler bu gruba girer.
E- Helâl (mübah): Yapılması veya yapılmaması yasaklanmayan her türlü iştir.
F- Haram: Yapılması kesinkes yasak olan işlerdir. Haram olan bir işi helal sayan kişi dinden çıkmış sayılır.
G- Mekruh: Hoşa gitmeyen şey anlamına gelir. İki alt gruba ayrılır:
a- Tahrimen mekruh: Yapılması istenmeyen ve kötülük bakımından harama yakın olan işlerdir. İşlenmesi günaha sebep olur. (Güneş doğarken ve batarken namaz kılmak gibi)
b- Tenzihen mekruh: Hoş görülmemekle birlikte, nitelik bakımından helâla daha yakın olan işlerdir. Yapılması günaha sebep olmaz, ama yapılmaması durumunda sevap kazanılmış olur.
H- Müfsid: Başlanılan bir ibadeti bozan işlere denir. (Namaz kılarken konuşmak gibi)
İbadetlerin yapılmasında temizllik şartı önemli bir yer tutar. Kıyafet ve ibadet edilen yerin temizliği kadar, kişinin kendi temizliği de şarttır. Kişisel temizlik gusül (boy abdesti), namaz abdesti ve teyemmüm olarak üç ayrı şekilde sağlanır:
Boy abdesti (Gusül):
Boy abdesti, Müslümanların ergenlik çağından itibaren uygulaması gereken önemli kurallardan biridir. Erkek ve kadının her türlü cinsel boşalım (cünupluk) sonrasında veya kadınların aybaşı halinin bitiminde alınması farz olan boy abdestinin ana esasları;
a – Ağzı bol su ile çalkalamak (üç kere yapılması sünnettir),
b – Buruna su vermek (üç kere yapılması sünnettir),
c – Islak yer kalmayacak şekilde, bütün vücudu yıkamaktır.
Boy abdesti almadan önce vücudun herhangi bir yerinde bulunan ve altına su geçirmeyen her türlü maddeyi titizlikle çıkarmak ve vücuttan uzaklaştırmak gerekir. Meselâ yağlı boya, her türlü yapıştırıcı madde, balık pulu, tırnak ojesi ve bazı saç boyaları altına su geçirmeyen maddeler arasında sayılır. Tırnağın uzun olması halinde, suyun parmak uçlarına kadar ulaştırılması gerekir. Ayrıca parmaktaki dar yüzüklerin oynatılması ve altlarının ıslatılması gereklidir.
Boy abdesti usulüne uygun şekilde alınırsa, bu abdestle namaz kılınıp Kur’an-ı Kerim okunabilir. Bozulmadığı sürece, ayrıca namaz abdesti almak gerekmez. Boy abdesti alırken vücudun tamamı tek organ olarak kabul edildiği için, suyun az olması halinde mevcut suyun sıvazlanarak bütün vücuda elle yayılması mümkündür. Bir insan suya (havuza veya nehre) girse ve bütün vücudu ıslansa, ağza ve buruna su vermek şartıyla, gusül abdesti de almış sayılır.
Namaz abdesti :
Namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak gibi eylemler için namaz abdesti almış olmak gerekir. 4 farz ve 4 sünnetten oluşan namaz abdesti şu şekilde alınır:
a – Üç kere ağıza su vermek, (sünnet)
b – Üç kere buruna su vermek, (sünnet)
c – Üç kere yüzü yıkamak, (Birincisi farz, diğer ikisi sünnet)
d – Üç kere sağ ve sol kolu dirseklerin üstüne kadar yıkamak, (Birincisi farz, diğer ikisi sünnet)
e – Bir kere başın en az dörtte birini meshetmek, (farz)
f – Bir kere kulakları meshetmek, (sünnet)
g – Bir kere boynu meshetmek, (sünnet)
h – Bir kere sağ ve sol ayağı bileklerin üstüne kadar yıkamak. (farz)
Suyun az bulunduğu yerlerde, gerekirse sadece farz olan organları yıkayarak da namaz abdesti alınmış olur. Eğer abdest alınan organlardan birinde yara varsa ve su yaraya zarar verecekse, orası yıkanmaz, sadece ıslak elle üstünden geçilir (meshedilir). Yara yeri sargılıysa, mesh sargının üstünden yapılır.
Abdestin Sünnetleri :
Abdestin değişik sünnetleri vardır. Bu sünnetlere uymak kişiye ek sevap kazandırır. Bu sünnetlerin önemlileri:
a) Abdest almadan önce dişleri fırçalamak veya misvak kullanmak,
b) Abdeste başlamadan önce besmele çekmek ve niyet etmek (Mesela: “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” demek),
c) Ağza ve buruna sağ elle ve bolca su vermek (Oruçlu iken, tedbir olarak bol su verilmez),
d) Organları belirtilen sıraya göre yıkamak ve abdest sırasında başka işle ilgilenmemek, abdeste ara vermemek,
e) El ve ayak parmaklarının arasını bol su ile yıkamak,
f) Başı bir defa meshetmek ve meshe başın ön kısımdan başlamak.
Abdest alırken suyu fazla açmamak veya çok kısmamak, organları yıkarken abdest dualarını okumak, abdest alırken (mümkünse) yüzü kıbleye çevirmek, suyu çarparak etrafa su sıçratmamak, acele etmemek, çok gerekli olmadıkça konuşmamak ve abdest bittikten sonra bir kere amentü, üç kere de Kadir suresini okumak müstehaptır (ek sevaba sebep olur).
Abdest aldığını bildiği halde, abdesti bozup bozmadığını hatırlamayan kimse abdestli sayılır. Ama abdesti bozduğunu bildiği halde, abdest alıp almadığını hatırlamayan kimse abdestsiz sayılır. Abdest alan kimse daha sonra, mesela başını meshetmediğini hatırlarsa, yeni baştan abdest alması gerekmez, sadece başını meshetmesi yeterlidir.
Abdesti bozan şeyler şunlardır:
a- Yellenme, büyük veya küçük tuvaletini yapma,
b- Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin gibi sıvıların çıkıp akması veya bir yere bulaşması (Hanefi mezhebine göre, çıktığı yerde topak halinde kalıp etrafa bulaşmayan kan abdesti bozmaz),
c- Çiftlerin birbirleriyle aşırı derecede oynaşması veya cinsi münasebette bulunması,
ç- Ağız dolusu kusmak (az miktarda olursa bozmaz),
d- Sarhoş olmak,
e- Kendini kaybedecek oranda baygınlık geçirmek,
f- Bir yere dayanarak veya yatarak uyumak (otururken, kendinden geçmeyecek şekilde uyuklayan kimsenin abdesti bozulmaz),
g- Namaz kılarken, başkaları duyabilecek şekilde gülmek.
Teyemmüm:
Suyun bulunamadığı veya kişinin (yaşlılık, ağır hastalık gibi sebeplerle) suyu kullanma gücü olmadığı durumlarda gusül veya namaz abdesti için teyemmüm yapılması yeterli olur. Teyemmüm için temiz toprak ya da topraktan imal edilmiş temiz tuğla, kiremit veya beton parçası kullanılır. Uygulanış şekli:
a- Eller iyice toprağa (veya topraktan imal edilmiş maddeye) sürülür, kaldırıp hafifçe silkelenir ve yüzün tamamı meshedilir,
b- Eller yine toprağa sürülür, silkelenir ve sol elle sağ kol, sağ elle de sol kol tamamen meshedilir.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
1- Din Nedir?Hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür.
2- Hutbe Nedir? Cuma ve Bayram günlerinde camilere gelen müminleri, dinî konularda aydınlatmak üzere hatibin yaptığı konuşmadır.
3- Sehiv (Yanılma) Secdesi Ne Demektir? Yanılma, unutma veya dalgınlık gibi haller nedeniyle namazın farzlarından birinin ertelenmesi, vaciplerinden birinin terk edilmesi veya ertelenmesi durumunda namazın sonunda yapılan secdedir.
4- Rekat Nedir? Namazın kıyam, rükû ve secdelerinden oluşan her bir bölümüdür.
5- Secde Nedir? Namaz kılanın, ayak parmaklarını, dizlerini, ellerini, alnını ve burnunu yere koyması ile oluşan durumdur.6- Rükû Nedir? Namazda eller dizlere erecek ve sırt ile baş, düz bir satıh oluşturacak biçimde öne doğru eğilmektir.7- Tahiyyata oturmak Ne Demektir? Namazların ikinci ve son rekatından sonra tahiyyât duasını okuyacak kadar bir süre oturmaktır.
8- Dört Büyük Kitabı Biliyor musunuz?
Dört büyük kitab: Tevrât, Zebûr, İncil ve Kur’an’dır.
9- Nebî veya Resûl Ne Demektir? Allah’tan vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara ulaştırmakla görevli olan seçkin insandır.
10- İman Nedir? Veya İnanç Nedir? Hz.Peygamber’in, Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir.
11- Mukâbele Nedir? Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir.
12- Terâvih Namazı Nedir? Ramazan ayına mahsus olmak üzere, yatsı namazından sonra kılınan sünnet bir namazdır.
13- İmsak Nedir? Oruç niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişki gibi orucu bozan şeylerden uzak durmaktır.14- İftar Nedir? Oruç açmaktır.
15- Sahur Nedir? İkinci tan yeri ağarmasından az önceki vakit ve bu vakitte yenen yemektir.
16- Orucun Kazası Ne Demektir? Vaktinde tutulamayan oruçların daha sonra gününe gün olarak tutulmasıdır.
17- Orucun Kefareti Nedir? Ramazan’da mazeretsiz olarak kasten orucu bozmanın cezası olarak peş peşe tutulan altmış gün oruçtur. Buna gücü yetmeyenler altmış fakiri sabahlı akşamlı doyururlar.
18- Minber Nedir? Camilerde İmam-Hatiplerin cuma ve bayram hutbesi okudukları basamaklı yüksekçe yerdir.
19- Mihrap Nedir?Cami, mescid ve namazgâhlarda kıble yönünde bulunan ve İmam-Hatibin namaz kılarken durduğu bölümdür.
20- Kürsü Nedir? Camilerde vaizlerin va’z sırasında oturdukları yüksekçe yerdir.
21- Ashâb Ne Demektir? Hz.Peygamber’i gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır.
22- Sûre Nedir? Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.
23- Ayet Nedir? Kur’an-ı Kerim’de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir
24- Sünnet Nedir? Peygamber Efendimiz’in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir.
25- Hadis Nedir?Hz.Peygamberin sözleri veya O’nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.
26- Farz Nedir? Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir.
27- Vâcib Nedir? Dinen yapılması zannî delillerle istenen hükümlerdir.
28- Mübah Nedir? Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.
29- Haram Nedir? Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.
30- Helal Nedir? Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan şeylerdir.
31- Mekruh Nedir? Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir.
32- Müstehab veya Mendup Nedir? Hz.Peygamber’in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir.
33- Teyemmüm Nedir?Abdest ya da boy abdesti almak için su bulunmadığı veya bulunup da kullanma imkanı olmadığı durumlarda, niyet edilerek temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp yüzü ve kolları meshetmektir
. 34- Abdest Nedir?Dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla beraber ayakların temiz su ile yıkanması ve başın meshedilmesidir.
35- Gusül Nedir?Ağızı, burnun içini ve bütün bedeni yıkamaktır.
36- Ru’yet-i Hilâl Ne demektir?Kamerî ayların başlangıcını belirleyen Hilal’in görülmesidir.
37- Niyet Nedir?İnsanın bir şeyi yapmaya kalben ve zihnen karar vermesidir.
38- Fidye Nedir?Meşru mazeretler sebebiyle bazı ibadetlerin yapılamaması veya ibadet sırasında eksikliklerin oluşması sebebiyle yerine getirilmesi gereken dinî yükümlülük.
39- Fitre Nedir?Ramazan Bayramına kavuşan ve dinen zengin sayılan müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için fakirlere vermeleri gereken belli miktarda mal ya da paradır.
40- Zekat Nedir?Dinen zengin sayılan müslümanların, belirli yerlere sarfedilmek üzere, mallarından vermekle yükümlü oldukları belli bir paydır.
41- Öşür Nedir?Tarım ürünlerinden onda bir ya da yirmide bir oranında verilen zekattır.
42- Hatim Nedir?Kur’an-ı Kerim’in baştan sona kadar orijinalinden okunup bitirilmesidir. 43- Nisap miktarı ne demektir?Dînen zengin sayılmanın ölçüsüdür.
44- Berat nedir?Borçtan, suç ve cezadan kurtulmaktır. Günahlardan kurtulmaya vesile olan Şaban ayının onbeşinci gecesine de Berat gecesi denir.
45- Mi’rac Nedir?Peygamberimizin, Kudüs’deki Mescid-i Aksa’dan, Yüce Allah’ın, manevî huzuruna yaptığı yolculuğun adıdır. Dinî literatürde, Recep ayının 27. gecesi “mîrac gecesi” olarak bilinir.
46- Hicret Nedir? Hz. Muhammed’in Miladî 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayıdır.
47- Mevlid Nedir?Doğum zamanı demektir. Peygamberimizin doğumu ve bunu anlatan eser anlamında kullanılır.
48- Regâib Nedir?Rağbet olunun şey ve bol ihsan demektir. Örfümüzde Recep ayının ilk Cuma gecesi olarak bilinmektedir.
49- İhram Nedir?Hac veya umreye niyet eden bir kimsenin, diğer zamanlarda mübah olan bazı davranışları belirli bir süre boyunca kendisine yasaklamasıdır. Bu amaçla giyilen şeye de aynı ad verilir.
50- İzar nedir?Hac veya Umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden aşağısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür.
51- Rida nedir?Hac veya umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden yukarısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür.
52- Vakfe nedir?Zilhicce Ayının 9.ncu gününde hac için ihramlı olarak Arafat’ta bulunmadır.
53- Arafat nedir?Hacı adaylarının “vakfe” yapmak üzere arefe günü toplandıkları, Mekke’nin güneydoğusunda bulunan bir bölgedir.

54- Kâbe nedir?Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Mekke’deki Mescid-i Haram’ın içinde bulunan, Hz.İbrahim ile oğlu Hz.İsmail (A.S.) tarafından inşa edilmiş olan mukaddes ma’bettir.
55- Kıble nedir?Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri taraf, Kâbe cihetidir.
56- Tavaf nedir?Hacer-i Esved’den başlayarak, Kâbe’yi sola almak suretiyle, yedi defa Kâbe’nin çevresinde dönmektir.
57- Sa’y nedir?Hac ya da Umre yaparken Kâbe yakınlarında bulunan Safâ ile Merve tepeleri arasında, dört gidiş üç geliş olmak üzere yedi defa gidip gelmektir.
58- Adak Nedir?Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah’a söz vermesidir.
59- Kurban Nedir?Allah’a yakın olmak ve rızasına ermek için ibadet niyetiyle kurbanlık bir hayvanı kesmektir.
60- İsrâ Nedir?Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in bir gece Allah tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir.
61- Yemin Kefareti nedir?Yeminini bozan bir kimsenin on fakiri sabah akşam doyurması ya da giydirmesi veya bunlara gücü yetmeyenin üç gün peş peşe oruç tutmasıdır.
62- Bid’at nedir?Dinin aslından olmadığı halde dindenmiş gibi algılanan şeylerdir.
63. İtikad nedir?İnanma, gönülden tasdîk etme demektir. İtikadî konular denilince, iman esasları akla gelir.
64- Ahlâk nedir?Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür.
65- İbadet Nedir?Allah’a gönülden, isteyerek yönelmek ve karşılığında sevap vadedilen dinî görevleri ve amelleri Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yerine getirmektir.
66- İçtihat Nedir?Müçtehidin herhangi bir dînî mesele hakkında bir hükme ulaşabilmek için belli tekniklere başvurarak bütün gücünü harcaması demektir.
67- İcmâ Nedir?Hz.Peygamber’in vefatından sonra, herhangi bir asırda, bütün İslam müçtehitlerinin, dînî bir konuda ortak hüküm vermeleridir.
68- Kıyas Nedir?Kur’an ve Sünnet’te hükmü açıkça belirtilmeyen bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak nitelik dolayısıyla, hükmü açıkça belirtilen diğer meseleye göre açıklamaktır.
69- Mü’min Kime Denir?Allah’a, Hz.Peygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere gönülden inanıp, kabul ve tasdîk eden kimsedir.
70- Münafık Kime Denir?Kalben inanmadığı halde, dili ile mümin olduğunu söyleyen kimsedir.
71- Kâfir Kime Denir?İslam dininin temel esaslarını kabul etmeyen, Hz.Peygamber’in, Yüce Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hususları inkar eden kimsedir.
72- Melek Ne Demektir?Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî varlıklardır.
73- Dört Büyük Meleği Biliyor musunuz? a) Cebrail: Allah’tan vahiy getiren melektir.b) Mikail: Evrendeki tabiat olayları ve canlıların rızıkları ile görevli melektir. c) İsrafil: Kıyametin kopması ve insanların kabirlerinden kalkması için “Sûr”a üflemekle görevli melektir. d) Azrail: Canlıların ruhlarını almakla görevli melektir.
74- Vahiy Nedir? Yüce Allah’ın dilediği şeyleri peygamberlerine, özel yolla bildirmesidir.
75- Mushaf Ne demektir?Kur’an-ı Kerim’in, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir.
76- Peygamberlerde Bulunan Temel Nitelikler Nelerdir?Sözünde ve özünde doğru, her yönüyle güvenilir, günahlardan korunmuş, üstün akıl ve zeka sahibi, Allah’tan aldığı vahyi insanlara aynen ulaştırma peygamberlerin temel nitelikleridir.
77- Mucize Ne Demektir?Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat için Allah’ın izni ile gösterdikleri hiçbir insanın benzerini yapamayacağı harikulade hallerdir
78- Ahiret Ne Demektir?Kıyametin kopmasından sonra başlayan ve sonsuza kadar devam edecek olan cennet ve cehennem hayatıdır.
79- Peygamberimiz Hz.Muhammed Ne Zaman Doğmuştur?Peygamberimiz Hz.Muhammed Miladî 571 yılında, Rebîulevvel ayının on ikinci gecesi seher vaktinde dünyaya gelmiştir.
80- İlk Vahiy Peygamberimize Ne Zaman Gelmiştir. ?İlk vahiy, Miladî 610 yılında, Hz. Peygamber, kırk yaşında iken, Mekke yakınındaki Nûr Dağı’nda ve Kadir Gecesi’nde gelmiştir.
81- İlk Müslümanlar Kimlerdir? İlk Müslümanlar Hz.Hatice, Hz.Ali, Zeyd b. Hârise ve Hz.Ebu Bekir’dir.
82- Kıyamet Ne Demektir? Yüce Allah’ın belirlediği zaman gelince kâinat düzeninin bozulup yıkılması ve dünyanın sonunun gelmesidir.
83- Mahşer Ne Demektir? Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yerdir.84- Mîzan Ne Demektir? Mahşerde hesap görüldükten sonra herkesin amellerinin tartılacağı ilahi adalet terazisidir.
85- Kader Ne Demektir?Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar meydana gelecek olayları, bunların zamanını, yerini, miktarını ve niteliklerini ezelî ilmi ile bilip takdîr etmesidir.
86- Kaza Ne Demektir?Yüce Allah’ın ezelî ilmiyle takdîr ettiği şeylerden her birinin zamanı gelince o takdire uygun olarak yaratmasıdır.
87- Tevekkül Nedir? İnsanın, her konuda kendine düşen görevleri yerine getirdikten sonra sonucu Allah’a bırakmasıdır.
88- Ecel Ne Demektir?Allah’ın takdir ettiği ömrün sona erdiği andır.

89- Kaç Çeşit İbadet Vardır? İbadetler bedenî, malî ve hem bedenî hem malî İbadetler olmak üzere üç çeşittir.
90- Mükellef Ne Demektir? Dinî hükümleri yerine getirmekle yükümlü olan kimse demektir.
91- Müfsid Ne Demektir? Usûlüne uygun olarak başlanmış bir ibadeti bozup, geçersiz hale getiren herhangi bir davranıştır.
92- Teşrik Tekbiri Ne Demektir? “Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi’l-hamd” demektir.Kurban Bayramının arifesinde sabah namazından başlayıp, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazların sonunda teşrik tekbiri getirmek vâciptir.
93- Kur’an-ı Kerîm’de Kaç sûre Vardır? Kur’an-ı Kerîm’de 114 sûre vardır.
94- Oruç Kimlere Farzdır? Oruç ergenlik çağına ulaşmış, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.
95- Şirk Ne Demektir? Allah’a ortak koşmak demektir. Bu da Allah’tan başka ilah edinmek veya O’ndan başkasına ibadet etmek şeklinde olur.
96- Tevbe Ne Demektir?Kişinin işlemiş olduğu günahlardan pişmanlık duyup Allah’a yönelmesi ve günahları terk etmesidir.
97- Müftü Kimdir? Dinî konularda fetva vermeye yetkili olan kimsedir.
98- Vaiz Kimdir?Dinî konularda insanları aydınlatma görevi yapan ve bu amaçla va’z eden kimsedir.
99- İmam-Hatip Kimdir? Cemaate namaz kıldıran ve hutbe okuyan kimse demektir.
100-Müezzin-Kayyım Kimdir? Namaz vakitleri girince ezan okuyup, cami ve cemaatle ilgili hizmetleri gören kimsedir. 101- Cami ve Mescid Nedir? Müslümanların toplu halde veya tek başına namaz kılıp, ibadet ettikleri umuma açık mübarek mekanlardır.
102- Ezan Nedir?Namaz vakitlerinin girdiğini bildirmek üzere müezzin tarafından okunan ve özel sözlerden oluşan dini bir davettir.
103- Tekbîr ve Tesbîh Nedir? Tekbir, “Allâhuekber”, Tesbih de, “Sübhânallâh” demektir.
104-Nafile, Kaza Nedir?Nafile; farz, vacib ve sünnet ibadetlerin dışında sevap kazanmak için yapılan tüm ibadetlerdir.Kaza; vaktinde yerine getirilememiş olan farz bir ibadetin vaktinden sonra yerine getirilmesidir.
105-Cennet, Cehennem, Sırat-ı Müstekîm, Berzâh Ne Demektir? Cennet; Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların konulacağı ebedi mükafat yeridir.Cehennem; kafirlerin sürekli olarak kalacakları azap yeridir.Sırat-ı Müstakîm; Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de beyan ettiği dosdoğru yoldur.Berzah; ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir.
106-Amin Ne Demektir?Yapılan duâ için, “Ya Rabbi Kabul buyur” demektir

107-Haşr Nedir? Bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap vermek üzere toplanmasıdır.
108-Ebedî ve Ezelî Ne Demektir? Ebedî, sonu olmayan; ezelî ise başlangıcı olmayandır.
109-Günah Nedir? Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve davranışlardır.
110-Sevap Nedir?Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olan amel, söz ve davranışlardır.
111-Aşere-i Mübeşşere Nedir? Ve Kimlerdir? Dünyada iken Hz.Peygamber tarafından Cennetle müjdelenen on kişiye Aşere-i Mübeşşere denir.Bunlar: Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talhâ, Zübeyr, Avf oğlu Abdurrahman, Sa’d, Zeyd oğlu Saîd, Ebû Ubeyde (r.a.) hazretleridir.
112-İtâat Nedir?Allah’ın emirlerine uyup, yasaklarından sakınmaktır.
113-İlâhî Ne Demektir?Tasavvuf Edebiyatında Allah ve Peygamber sevgisini dile getiren şiir türünden dizelerdir.
114-Hurâfe Nedir?Akla ve ilme aykırı olan ve hiçbir temeli bulunmayan batıl inançlar ve uygulamalardır.
115-İlahi Kudret Nedir?Yüce Allah’ın gücü ve kuvvetidir.
116-Esmâ-i Hüsnâ Nedir?Yüce Allah’ın en güzel isimleri anlamına gelir.
117-Aşûre Nedir?Kameri takvimin birinci ayı olan Muharremin onuncu gününe verilen isimdir.
118-Yeryüzünde İlk Mabed Neresidir? Yer yüzende ilk mâbed, Kâbe-i Muazzama’dır.
119-Rab Nedir?Yaratan, nimet veren ve terbiye eden anlamına gelir ve Yüce Allah’ın güzel isimlerindendir.
120-Rahman ve Rahîm Ne Demektir?Allah’ın güzel isimlerinden olup çok merhamet eden, esirgeyen ve bağışlayan demektir.
121-Şükür Nedir?Nimetleri Allah’ın verdiğini bilip O’na şükranda bulunmaktır.
122-Taassup Nedir?Herhangi bir delile dayanmadan, bir fikre körü körüne bağlanmaktır.
123-Tevhîd Nedir?Allah’ın var ve bir olduğuna inanmaktır.
124-Kelime-i Tevhit Ne Demektir?“Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed O’nun elçisidir” anlamındaki “Lailâhe illâllah, Muhammedürresûlullah” ifadesidir.
125-Kelime-i Şehadet Nedir?“Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim” anlamındaki, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” ifadesidir.
126-Hayır Nedir?Hayır, Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan güzel amellerdir.
127-İhsan Nedir?İnsanlara iyilik etmek, yararlı ameller işlemek ve “Allah’ı görüyormuş gibi, O’na ibadet etmek” demektir.
128-Kul Nedir?Allah’ın hüküm ve tasarrufu altındaki tüm insanlar demektir.
129-Mukaddesât Nedir? Dinimizce kutsal kabul edilen değerlerdir.
130-Salih Amel Nedir?Yapılması Allah ve Peygamberi tarafından istenen, fert ve toplum için faydalı işler ve davranışlardır.
131-Rahmet Nedir?Allah’ın, yaratıklarına merhamet etmesi ve lütufta bulunmasıdır
132-Allah’ın Rızası Ne Demektir? Yapılan herhangi bir işten Allah’ın hoşnut olmasıdır.
133-Beytullah Ne Demektir?Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Kâbe’nin diğer adıdır.
134-Duâ Nedir? Kulun istek ve arzularını uygun bir üslupla Allah’a arzetmesidir.
135-Niyâz Nedir? Duâ etmek demektir.
136-Câiz Nedir? Yapılması dinen yasak olmayan şeydir.
137- Arş Nedir? Mecazî anlamda, ilahî hükümranlık tahtı demektir.
138- Ecir Nedir?Yapılan güzel ameller karşılığında Allah’ın kullarına verdiği mânevî mükafattır.
139- Fitne nedir?İyi veya kötü şeylerle deneme, manevî çöküntü, sosyal kargaşa ve kaos demektir.
140- Tefsir nedir?Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak demektir.
141- Meâl nedir?Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur’an tercümeleri için kullanılmaktadır
142- Na’t Nedir?Peygamber Efendimizi övmek maksadıyla yazılan şiir türüdür.
143- Münâcât Nedir? Allah’a sessizce duâ etmek, yalvarmak ve niyaz etmektir. Dua içerikli şiirlere de münacât denir.
144- Hilye-i Şerif Nedir? Peygamber Efendimizin dış görünüşünü ve vasıflarını anlatan eserlere verilen addır. “Hilye-i Saâdet” de denir.
145- Sadaka Nedir?Zekat dışında ibadet niyetiyle fakirlere yapılan yardımlardır.
146- Takvâ Nedir? Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmaktır.
147- Tebliğ Nedir? Peygamberlerin getirdikleri ilahî mesajın insanlara aynen ulaştırmalarıdır.
148- İrşâd Nedir? Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onları dinî görevleri hakkında aydınlatmaktır.
149- Fıkıh Nedir? Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.
150- İslam Nedir? Allah’ın, insanlara Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla gönderdiği son ilâhî dinin adıdir.
151- Ahkam Nedir?Kur’an ve Sünnetin içerdiği dinî hükümlerdir.
152- Vitir Nedir?Yatsı namazından sonra kılınan üç rek’atlık vacip namazdır.
153- Kıyam Nedir? Namazda ayakta durmak demektir ve namazın farzlarından biridir.
154- Kırâat Nedir? Namazda Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okumak demektir.
155- Münker Nekir Nedir? Kabre konulan kimseye “Rabbin kim?, Peygamberin kim?, Dinin nedir?” diye soru soran meleklerin adlarıdır.
156- Kirâmen Kâtibîn Nedir? Her mükellef insanın yaptığı bütün işleri kayda geçiren yazıcı meleklerin adıdır.
157- Fasık nedir? Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimseye denir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir