Anasayfa / İMAN ESASLARI / Selim Kalp, kalb-i selim
imanilmihali.com
Selim Kalp, kalb-i selim

Selim Kalp, kalb-i selim

Selim Kalp, kalb-i selim

Yüce Allah kalpleri halden hale çeviren, imanı veren, nefsi temizleyen, ruhun ve gaybın bilgisini elinde tutandır. İmanı, nefsi, ruhu, vicdan ve merhameti bünyesinde barındıran ise kalp dediğimiz, iman tahtası ile çevrili organdır.

Tüm bedene trafo veya jeneratör görevi yapan yürek ya da kalp dediğimiz organ sadece vücutta kan dolaşımını ve hayatın devamını sağlayan bir maddi organ veya et parçası değil ama aynı zamanda imanımızın ve istikametimizin de nirengi noktasıdır.

İman ve itikad dediğimiz cevher, sevgileri besleyip büyüten gönül, vicdan ve merhameti besleyip yaşatan fıtrat hep kalpte yaşayan muammalardır. Bu nedenle kalp hem bir organik motor hem bir iman yuvası vazifesi görür.

İman ve din kalp içinde yeşerir, akıl sevgiyi ve inancı kalpten öğrenir. Yüce Allah kalpleri açıp kapayan, mühürleyip mühürleri kaldıran, temizleyip kendi pis haline bırakandır. Çünkü dine de imana da bir kez sahip olmak yetmez. Onu yaşatmak ve kuvvetlendirmek lazım gelir ki bu besleme ve büyütme yine gönül marifetiyle kalp tarafından yapılacak işlerdir. Peygamberimiz duasında şöyle yakarır;

“ Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Rabbim! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl!” (Tirmîzi, Daavât, 89)

Kalp, iman ve istikametin merkezi, başlangıç ve bitiş yeridir. İman ve İslam’ın bir tezahürü olan her hayırlı ve faydalı işe öncelikle kalpte niyet edilir. İşte böylesi bir öneme sahip olan kalp, Peygamberimiz (s.a.s) tarafından beden ülkesinin sultanı diye takdim edilir. (Abdurrezzâk, el-Musannef, XI, 221.)

Kalp manevi hayatımıza yön veren ve akıbetimizi belirleyecek olan bir merkezdir. Kalp, iman ve küfrün, sevgi ve nefretin, cesaret ve korkaklığın, iyilik ve kötülüğün, kısacası bütün duyguların kaynağıdır. Güzellikler de çirkinlikler de hep kalpte başlar kalpte biter. Hayrın ve faydalı düşüncelerin barınağı olan bir kalpten ancak güzellikler yansır. Çirkinliklerle kirletilmiş, olumsuzlukların esiri haline getirilmiş bir kalpten yansıyacak olan da kötülüklerdir.

Aslen kalp, diğer organ ve uzuvların aksine sadece cennetlere açılan kapıdır. Çünkü fıtratta ruha ve bedene yerleştirilen sevgi ve güzellikler burada muhafaza edilir. Lakin kalp kurur, mühürlenir ve sevgisiz bırakılırsa kurur, kararır ve şer isteklere direnemez hale gelir. Bu yüzden kötülüğü emreden akıl ve nefis, sevgisiz-imansız bırakılmış kalp ve tek başına yaşamaya terk edilmiş vicdandır. Ancak her hâlükârda kalp iyi ve kötü işlerin destekçisi, enerji vereni, isteyeni, ilk adım atanı, cüzi irade sergileyenidir ki vebal her ahval ve şartta kula aittir.

Peygamberimiz (s.a.s), bu gerçeği “Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.”( Buhârî, İman, 39.) hadisiyle dile getirmiştir.

Mümin, kalbini güzelliklere, hayra ve insanlığın faydasına açan, kötülüklere sımsıkı kapatan kişidir. Mümin, kalb-i selim sahibidir.

Selim kalp, Allah’a gönülden teslim olmuş bir kalptir. Bu kalp, ışığını imandan, güzelliğini salih amellerden alır. Selim bir kalpte dünyevi hiçbir kaygı, tasa ve kedere esir olma yoktur; yalnızca Allah’a dayanıp güvenme vardır. Bu kalpte onur ve haysiyeti zedeleme yoktur; izzet ve saygınlık vardır. Selim olan kalpte sorumsuzluk, bencillik, kin, nefret, zulüm yoktur; paylaşma, diğerkâmlık, sevgi, saygı, hoşgörü vardır. Bu kalpte şiddet, husumet değil, şefkat, merhamet, ülfet, muhabbet vardır. Bu kalpte hayâsızlık değil, iffet, erdem, fazilet vardır. Bu kalpte “ben” değil, “biz” vardır; birlikte ağlayıp birlikte gülme vardır. Bu kalpte kibir değil tevazu, yalan ve eğrilik değil sadakat, kabalık değil nezaket, katılık değil letafet, korku değil cesaret vardır.

Peygamberimiz “Müftüler fetva verse de kalbine danış” hadisiyle kalbin yanlış, batıl, yalan ve sahtekarlıkla işi olmadığını, vicdan ve kerametin bu organda saklı olduğunu, hikmet ve hidayetin, ruh ve merhametin burada gizli olduğunu ifade etmiştir. Selim kalp işte tüm bu güzellikleri bünyesinde barındıran, imanın ve dinin gereği dışında iş yapmayan, iblise kanmayan, sapmayan ve haksız-haram olana meyletmeyendir.

Kalp selim bile olsa muhakkak şeytanların saldırısına maruzdur. Lakin kalbin bu konudaki en büyük yardımcısı iman, kalkan vazifesi gören rahmani bir manevi berzahtır ki kötülükler içeri giremez. Ne zaman ki kulun imanı zayıflar ve nefse, dünyaya, şeytana, şehvete meyil eder hale gelir o zaman kalkan zayıflar. Hele birde kul Allah’ı anmaktan, Kur’an okumaktan, secde etmekten imtina ederse o zaman imanı kurur, vicdanı mahzunlaşır, kalbi sükûnetten uzaklaşır ve iman kalkanı içindeki cevheri koruyamaz hale gelir. Bu halde kalp kurur, kararır ve bir süre sonra Rabbimizce mühürlenir. O mührü bir daha da O’ndan başka açacak yoktur.

Selim bir kalbe sahip olan mümin bilir ki; kendisi, borçluya, hastaya, yaşlıya, darda kalmışa, mazluma, mağdura yardım eli uzatılmasını isteyen bir medeniyetin mensubudur. Bu kalbin sahibi bilir ki; o, Abdullah, Enes, Beşir gibi yetimlere, öksüzlere baba şefkatiyle muamele eden bir Peygamberin ümmetidir. Selim bir kalbin sahibi bilir ki; onun “Asıl elde tuttuğun değil, dağıttığın bizimdir.” (Tirmizî, Sıfatu’l Kıyâme, 35.)buyuran, komşuyu gözeten, yoksula kol kanat geren bir peygamberi vardır.

Selim kalp rahmete ermenin, şefaate mazhar olmanın, cennetlere girebilmenin, imana sahip olup saklayabilmenin şartıdır. Selim kalp, nefse ve iblise dur diyebilmenin, dünya malını elinin tersiyle itebilmenin gereğidir. Selim kalp, dünya malını da önüne yığsalar, ahiret yurdunun bir müjdesi için hepsini feda edebilmek hidayet ve hikmetidir.

“O gün, ne mal ne de evlat fayda verir. Ancak Allah’a kalb-i selim ile gelenler fayda bulur.”( Şuarâ, 26/88-89)

Rabbim kalplerimizi sırat-ı müstakimde sabit kılsın. Amin!

“Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma! Bize tarafından bir rahmet bağışla! Hiç kuşku yok ki, lütfu bol olan yalnız sensin.” (Âl-i İmrân, 3/8.)

Selim Kalp, kalb-i selim

Bu yazıyı okudunuz mu?

Dünyada kaç milyon Müslüman vardır

Dünyada kaç milyon Müslüman vardır

Dünyada kaç milyon Müslüman vardır Başlık bu olunca akıllara hemen Müslüman devletlerdeki milyarlarca insan gelir ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

14 − 6 =