Anasayfa / ŞİRK VE KÜFÜR / Şeytanın sıfatları
imanilmihali.com
Şeytanın sıfatları

Şeytanın sıfatları

Şeytanın sıfatları

İblis, insan denen varlığa secde etmeyerek isyan etti, ilahi huzurdan kovuldu ve lanetlendi. Ebedi cehennem ateşi ile cezalandırılan iblis aldığı belirli süreye kadar yaşama hakkı ile insanları kandırmaya ve hak yoldan uzaklaştırmaya yemin etti. Adem (as) ve eşi ile başlayan bu kötülükler zinciri artarak devam etti ve Şeytan, insanlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnananlardan bir grup dışında hepsi ona uydular.

Şeytan gözle görünür mü, nasıl fısıldar tam bilemeyiz ama insan ve cin orduları olduğuna göre, yapıp etmekte oldukları kötülüğün nüvesi olduğuna göre, insanlara etki edebildiğine göre kendisi farklı boyutta olsa bile bizim boyutumuza gelebiliyor ve bizi görüp, duyabiliyor demektir.

İblisi maddi olarak tarif etmek zordur ve onu tanıyabilmek için görmekten ziyade sıfatlarına ve eylemlerine bakmak lazım gelir ki bu sıfatları taşıyanlar ya şeytanlardır ya şeytanın askerleri.

Şeytan (Kur’an’da isim olarak geçmese de iblisin ve yandaşlarının ortak adı ve işlevidir.), İblis (şeytan dediğimiz kötü varlığın Kur’an’da geçen adıdır. Sıfat değildir. Dişi cin olan İblis, dumansız ateşten yaratılmıştır.) ve Azazil (İbranice kökenli bir sözcüktür. Arapça karşılığı Hâris’tir. Türkçe “Şeytan” anlamına gelmektedir. Kurân ve sahih hadis kitaplarında bu isme rastlanılmamaktadır. Azazil, Kabala düşüncesine göre, Enoch kitabında belirtildiği gibi insan kızlarıyla evlenerek dünyada Nefilim’ler çağını başlatan düşen meleklerin başıdır. Şeytan’ın Adem’e secde etme emrinin verilmesinden önceki ismidir. Yahudi geleneğinde de Azazil’den bu şekilde bahsedilmektedir. Azazil, İbni Kuteybe’ye göre, İblis’in isimlerinden biridir. Hallac-ı Mansur’a göre de Adem’e secde etmediği için azledilmiştir. Hallâc-ı Mansura göre de Azâzîl, İblis’tir ve Hz. Âdem’e secde etmediğinden lânetlenmiş ve azledilmiştir. İblis ile Azâzîl adları arasında bir türeme ilişkisi vardır. )

İblisin binlerce adından bir kaçıdır. İsimlerin bu kadar çok olması ise şeytanın kullara dört bir yandan yaklaşması ve kandırmak için sayısız tipte silah kullanmasındandır. Bu biraz da şeytanın iş ve niyetlerinin sulandırılması maksatlıdır ki kullar şeytanı hurafeden ibaret sansınlar.

Şeytanın sıfatları ise her dönemde, her coğrafyada aynıdır. Özetlersek;

1. Kibirlidir. (Kibri yüzünden Adem(as)’e secde etmemiş, büyüklük taslamıştır.)
2. Akledememektedir. (İdrak gücü zayıf ve sınırlıdır. Azıcık aklını fitne ve fesat üretmekte kullanır.)
3. Kincidir. (İnsan denen varlığı Allah aleyhinde kışkırtmak ve intikam almak için ahdetmiş, kıyamete kadar uğraş vermeye yemin etmiştir.)
4. Merhametsizdir. (Kötülükten başka güzel ve vicdanlı yanı bulunmaz.)
5. Sinsidir. (İnsana belli etmeden ve dost görünerek yanaşır.)
6. İstikrarlıdır. (Kararında, azminde azalma olmadan on binlerce yıldır kötülük üretmeye devam etmektedir. )
7. Nefsin suçlamayı aklına bile getirmez. (Şeytan hep suçlayacak birilerini, hareketini mazur gösterecek mazeretleri mutlaka bulur.)
8. Tövbe etmez, tövbeye niyetlenmez. (Bağışlanmak gibi bir umudu olmadığını farz ederek rahmet kapısından girmeyi düşünemez, istemez, niyetlenmez.)
9. Şeytan Allah’ı asla inkâr etmez. (Ayetlerde de görüldüğü gibi İblis Allah ile yakın temasta bulunmuş, O’nun ilahi sistem ve gücüne yakından tanık olmuştur.)
10. Şeytan kulları Allah’ı inkâra değil, Allah’a ortak koşmaya zorlar. (Şirkin özü de budur; Allah’ı tasdik ama yanına berisine yedek ilahlar yakıştırmak)
11. Şeytan, her nefse, o nefsin açlığına göre silah kuşanarak yanaşır. (Kimi kullara para, kimisine kadın şeklinde yanaşırken, çoğuna makam ve güç olarak yanaşır.)
12. Şeytan zorlamaz. (Şeytan süslü gösterip kandırır ama asla zorlamaz.)
13. Şeytan vaadinden cayar. (Söz verip sözünü tutmamakta sakınca görmez, bir dediğini sonra inkar eder.)
14. Riyakardır. (Şeytan müşrik olduğu halde, mü’minlere yanaşırken maske takar, iman etmiş gibi görünür.)
15. Ahde vefası yoktur. (Arş’da geçirdiği zamanlara, sahip olduğu nimet ve kuvvetlere, kendisini yaratana vefası yoktur.)
16. Yalanı çokça kullanır. (Yalan, iftira, gıybet, açık aramak, aşırı zanda bulunmak, haddi aşmak, azgınlık etmek en temel karakteridir.)
17. İman edenlere dokunamaz. (Mü’min kullara yanaşamaz, dokunamaz, Allah’ın izni olmadan iman etmiş kalplere kötülük yapamaz.)
18. Kendisini ölümsüz sanır. (Kendisine belirli süreye kadar ömür müsaadesi verildiğinden kıyametten sonra dirilene kadar ölmeyeceğini sanır. Oysa her nefis ölümü tadacaktır.)
19. İlah yerine konmaktan hoşlanır. (Kötülüğün ve eksi varlık ve oluşların yaratıcısı edası ile iş görmeyi ve öyle anılmayı çok sever.)
20. Dişi örümcek adı ile örneklenir. (Dişi örümcek (karadul) gibi erkeğini cilve ile çağırıp, birleşmeden sonra öldürdüğü için bu yakıştırmaya layık görülmüştür. Nitekim şeytan kulları kandırıp, kandırdıktan ve inkara zorladıktan sonra görmezden gelendir. )
21. Yedek ilahlar üretmekte ustadır. (Toplum ve insanların her devirde ihtiyaç duyduğu şeyleri putlaştırmada üzerine yoktur.)
22. Güzel söz söyler, hitap yeteneği yüksektir. (Fısıldadığı kimseler onu dinler ve inanır.)
23. Asla Allaha adına yemin edemez. (Zalim, cahil, nankör, akılsız, kötü arkadaştır. Allah adına yemin ederse kurtuluşunun olmayacağını çok iyi bilir.)
24. Hedefinde dinsizlerden ziyade zayıf imanlılar vardır. (Dinsiz, imansız, ateistlerle uğraşmaz, daha ziyade zayıf imanlı, dini akidesi zayıf kullarla uğraşır.)
25. En büyük gayesi Kur’an’ı hayat dışına itmektir. (İnsanları anlamadığı dilde okumaya, okumamaya, dinlemeye sevk eder.)
26. Atalet ve tembellik hissi vererek miskinlik aşılar.(Çalışıp değer üretmeye karşıdır. İster ki kullar oturduğu yerde tembellik edip hinlik üretsinler, helal yoldan çalışmayıp haram yollardan ve ter dökmeden para kazansınlar.)
27. Çok sistemli, programlı ve organizedir. (Kendisine bilinçli veya bilinçsiz tabi olanlarla örümcek ağı gibi kompleks bir şirk ağı kurar. Sistemi çalışır ve birbirini destekler hale getirir. Kurduğu sistemin yıkılması, temizlenmesi Allah’ın izni olmadan zordur.)
28. Korkularla, dökülen kanlarla beslenir. (Kul bilmediği, görmediği şeyden korkar. Karanlık gibi, yokluk ve ölüm gibi şeylerle insanları korkutup inkâr ve isyana zorlar.)
29. Mü’minleri umutsuzluğa sevk etmeyi diler. (Oysaki sadece kâfirler Allah’tan ümit keser.)
30. Kadınlar, yobazlık, taassup, alkol, uyuşturucu, para, kibir, yalan, riya en tehlikeli ve güçlü silahlarıdır. (Şeytan pek çok silah kullansa da en etkilileri bunlardır.)
31.yeryüzünde bozgun çıkarmayı, fesat üretmeyi çok sever. (Haddi aşan zalimlerin şahıdır, bu tür karakterde insanları kendisine köpek yapar.)
32. Takipçidir. (Teslim alamadığı kulları ecele yakın bile olsa yakalama ve imandan çıkarma hevesindedir.)
33. Ahirette insanlar kendisine taptığı için insanlardan şikâyetçi olacaktır. (İnsanlara kendisine taptıklarından haberi olmadığını söyleyecek ve kendisinin düzelme ve tövbe imkânının da bu nedenle yok olduğunu ifade ederek insanlardan Allah’a şikâyette bulunacaktır.)
34. Lanetlenmiş, kovulmuş, cennete haram kılınmış, cehenneme mahkûm edilmiş, aşağılanmıştır. (Bu cezasına sebep insanı gördüğü için, insana ilelebet düşmandır.)
35. Siyonizmi sistem, Kabala’yı anayasa olarak kullanır. (Şirk dininin dinleşmiş hali büyü ve sihir kaynaklıdır. )
36. En yüce ilahi kavramlara saldırmakta sakınca görmez. (Kendisi Kur’an ve Peygamberin hak olduğunu bildiği halde insanların onlara itimat etmemesini temine çalışır.)
37. Gayba ait hiçbir bilgisi yoktur. (Yüce Meclsi’i dinleyemez, göğe yükselemez, arada sırada bir bilgi çalabilirse de hemen peşine ateşler takılır. medyumlara verdiği bilgilerin biri doğruysa bini yanlıştır.)
38. Fal okları, dikili taşlar, içki ve kumar en büyük pislikleridir. (İnsanları; puta tapmak, haram yedirmek, gayba ait bilgisi varmış gibi yapmak, rızkı ve nimeti rızka atmak, helal olmayan lokma peşinde koşturmak en büyük oyunudur.)
39. Güvenilmezdir. (Kendisine tabi olanları kendi menfaati söz konusu olunca anında satıverir.)
40. Pis ve haram olan şeylere bayılır. (Temizlik ve helal, hak ve adil olan her şeye düşmandır.)

Özetle şeytanın sıfatları gündüzün karşısındaki gece, doğrunun karşısındaki yanlış, güzelin karşısındaki çirkin gibi net ve açıktır. Mesele kalp gözlerinin açık olması ve imanlı gözlerin bu oyunu fark edebilmesidir.

Mü’minlerin ve tüm insanların şeytana karşı sığınacağı liman Yüce Allah ve saklanacakları barınak imandır.
Çünkü şeytan hainlere, müşrik ve kafirlere, imansızlara arkadaştır. Hem de çok kötü arkadaş.

Mü’minlerin arkadaşı ise Hz. Peygamber ve tüm mü’minlerdir.

Herkes arkadaşını seçmekte özgürdür.

Yukarıdaki sıfatları kimler taşıyorsa kendisine çok daha dikkat etmeli, karşısındakine bu sıfatları taşıyıp taşımadığına baktıktan sonra güvenmelidir. Şeytanın insan ve cinlerden orduları varsa ki vardır işte bu özellikleri taşıyanlardır.

Yoksa bir anda şeytana tabi ve kul oluverir insan.

Bu yanlış yolun dönüşü de olmaz ve şeytana tabi olanlar elbet bir gün şeytanlaşırlar. Akıbetleri de aynen şeytan gibi olur.

Şeytanın, karanlığın, kötülüğün, vesvesecinin şerrinden Alemlerin Rabbi Yüce Allah’a sığınırız.

Şeytanın sıfatları

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah ile aldatmak

İnsanlığın bir kısmını daima, tamamını bir süre aldatabilirsiniz ama tamamını daima aldatamazsınız. Bu kaide en ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir