Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / Sure İsimlerinin Türkçe Anlamları
imanilmihali.com
Sure İsimlerinin Türkçe Anlamları

Sure İsimlerinin Türkçe Anlamları

Sure İsimlerinin Türkçe Anlamları

1-Fatiha: Açılış Suresi. Bir şeyin başlangıcı anlamına gelir(açan-anahtar). Surenin bir diğer adı da Hamd Suresi olup 7 ayetten meydana gelmektedir.

2-Bakara: “Sığır, İnek” anlamına gelir. Adını 67-71. Ayetlerde Yahudilere kesilmesi emredilen sığırdan alır. Kur’an-ı Kerimin en uzun suresi olup 286 ayettir. Resulullah (s.a.v) Bakara suresi için “Kur’an-ın Çadırı” demiştir.

3-Ali İmran: “İmran’ın ailesi” anlamına gelmektedir. 34-37. Ayetlerde Adı geçen İmran, Hz. Meryem’in babasıdır. Ali-İmran suresi 200 ayettir.

4-Nisa: Kadınlar Suresi, Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır. 176 ayettir.

5-Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi. Adını 112-114. Ayetlerde geçen Hz İsa’nın havarilerin gökten indirilmesini istediği sofradan almaktadır. 120 ayettir.

6-En’am: Koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir anlamı vardır. Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır. 165 ayettir.

7-A’raf: “Cennet ve cehennem arasında yer alan yüksek yer” anlamına gelmektedir. Adını 46. ve 48. Ayetlerde geçen A’raf kelimelerinden alır. 206 ayettir.

8-Enfal: Ganimetler Suresi. Adını Savaş ganimetlerinin durumundanve 1. Ayetten almaktadır. 75 ayettir.

9-Tevbe: Tövbe Suresi, ismini 104. ayetinde yer alan Allah’ın, tövbeleri çokça kabul ettiği, çokça bağışladığının ifade edilmesinden alır. Tevbe; yapılan hatalardan ve günahlardan vazgeçip onu bir daha yapmamaya karar vermektir. Surenin bir diğer adı da “berae”dir. Bu da ilişkileri kesme (ultimatom) anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerimde başında besmele olmaksızın başlayan tek suredir. 129 ayettir.

10-Yunus: Yunus Peygamber Suresi. 98. Ayette Hz. Yunus’un (a.s) kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır. 109 ayettir.

11-Hud: Hud Peygamber Suresi. 50-60. Ayetlerde Hz. Hud (a.s) dan bahsettiği için sureye bu ad verilmiştir. 123 ayettir.

12-Yusuf: Yusuf Peygamber Suresi. Surenin tamamında Hz. Yusuf (a.s)’ın meselesinden bahsettiği için sureye bu ad verilmiştir. 111 ayettir.

13-Rad: Gök Gürültüsü Suresi, 13. ayetinde gök gürültüsünün Allah’ı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu adı almıştır. 43 ayettir.

14-İbrahim: İbrahim Peygamber Suresi, 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim’in yaptığı dua anıldığından bu adı almıştır. 52 ayettir.

15-Hicr: Kayalık arazi, Hicr Suresi. Hicr, Semud kavminin yaşadığı yerin adıdır ki bu kavme Hz. Salih (a.s) peygamber olarak gönderilmiştir. 80-84. Ayetlerde Hicr denilen yerde yaşayan insanlardan bahsedildiği için bu ad verilmiştir. 99 ayettir.

16-Nahl: Balarısı Suresi, 68-69. ayetlerinde Allah’ın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıştır. 128 ayettir.

17-İsra: Gece Yürüyüşü Suresi. Adını; Allah’ın Hz. Muhammed’i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksaya yürütmesinde almıştır. 111 ayettir.

18-Kehf: Mağara Suresi, 9-27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır. “Mağara” anlamına gelmektedir. 110 ayettir.

19-Meryem: Meryem Suresi. Surenin çoğunda Hz. Meryem’den bahsedildiği için bu adı almıştır. 98 ayettir.

20-Ta-Ha: Ta-Ha Suresi, ismini surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden almıştır. 135 ayettir.

21-Enbiya: Peygamberler Suresi, ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır. 112 ayettir.

22-Hac: Hac Suresi. Hac ibadetinden bahseden 27. Ayetinden dolayı bu adı almıştır. 78 ayettir.

23-Müminun: “İman edenler(mü’minler)” manasına gelmektedir. İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu adı almıştır. 118 ayettir.

24-Nur: Işık Suresi, ismini 35. ayetinde yer alan ve Allah’ın nurunu tasvir eden ayetten alır. Aydınlatan kutsal şey, ilahi ışık” manalarına gelir. 64 ayettir.

25-Furkan: Hak ile batılı ayırıcı Suresi, ismini 1. ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır. Furkan aynı zamanda Kur’an-ı Kerimin adlarından biridir. 77 ayettir.

26-Şuara: “Şairler” anlamına gelmektedir. 224. Ayetinde şairlerden bahsettiği için bu adı almıştır. 227 ayettir.

27-Neml: Karınca Suresi, ismini 18. ayetinde Hz. Süleyman’ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan almıştır. Bu surenin başında ve 30. Ayetinde besmele vardır. 2 besmeleli tek sure neml suresidir. 93 ayettir.

28-Kasas: Tarihi Vakalar-kıssalar (Olaylar-hikayeler) Suresi, İsmini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alımıştır. 88 ayettir.

29-Ankebut: (Dişi) Örümcek Suresi, 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır. 69 ayettir.

30-Rum: Romalılar Suresi, ismini 1. ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden almıştır. 60 ayettir.

31-Lokman: Lokman Suresi, ismini Allah’ın Hz. Lokman’a verdiği hikmetten bahseden 12. ayetten almıştır. 34 ayettir.

32-Secde: Secde Suresi, ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almıştır. Secde etmek: “başı eğmek veya alnı yere koymak” anlamına gelir. 30 ayettir.

33-Ahzab: Gruplar (Topluluklar) Suresi, ismini Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır. “Hizipler, topluluklar” anlamlarına gelmektedir. Hendek savaşının diğer adı Ahzab savaşıdır. Bu surede çoğunlukla Hendek savaşından bahsedildiği için bu adı almıştır. 37. Ayette ismi geçen “Zeyd Bin Harise” Kur’an’da adı geçen tek sahabidir. 73 ayettir.

34-Sebe: Sebe Suresi, ismini 15. ayetinde yer alan Yemen’de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almıştır. 54 ayettir.

35-Fâtır: Yaratan, yaratıcı Suresi, ismini 1. ayetinde geçen fâtır kelimesinden almıştır. 45 ayettir.

36-Ya-Sin: Ya-Sin Suresi, ismini 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alır. Mana olarak kesin bilinmemekle birlikte “ey insan” anlamına geldiğini söyleyenler olmuştur. 83 ayettir. Yasin suresi Kur’an’ın kalbidir.

37-Saffat: Saf Tutanlar Suresi, adını ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden almıştır. çoğuna göre burada Allah’ın yemin ettiği saf saf olmuş olanlardan kasıt meleklerdir. 182 ayettir.

38-Sad: Sad Suresi, Sad harfi ile başladığından dolayı bu adı almıştır. 88 ayettir.

39-Zümer: Yığınlar Suresi, 71 ve 73. ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermiştir. Zümre kelimesinin çoğuludur. “Topluluklar” manasına gelmektedir. 75 ayettir.

40- Mü’min Suresi: “İman eden” anlamına gelmektedir. 28-45. Ayetlerde Firavun ailesinden olup iman eden kişiden bahsedildiği için sureye bu ad verilmiştir. 85 ayettir.

41-Fussilet: Ayrıntılı Suresi, Kur’an’ın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3. ayetinden ismini almıştır. “Açıklanmıştır” anlamına gelmektedir. Surenin bir diğer adı da Ha-Mim’dir. 54 ayettir.

42-Şura: Danışma Suresi, 38. ayetinde mü’minlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır. 53 ayettir.

43-Zuhruf: Gösteriş-Süsler Suresi, ismini 35. ayetinde Allah’ın verdiği ifade edilen altın-gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden almıştır. “Altın ve mücevher” anlamına gelmektedir. 89 ayettir.

44-Duhan: Duman Suresi, ismini 10. ayetinde geçen duhan kelimesinden almıştır. 59 ayettir.

45-Casiye: Diz Çöküş Suresi, ismini 28. ayetinde geçen casiye kelimesinden alır. “Diz üstü çökmek” manasına gelir. 37 ayettir.

46-Ahkaf: “Kum tepeleri” anlamına gelir. Hz. Hud(a.s)’un kavminin yaşadığı bölgenin adıdır aynı zamanda. Adını 21. ayetten almaktadır. 35 ayettir.

47-Muhammed: Hz. Muhammed Suresi. Adını 2. ayette geçen rahmet peygamberinin adından alır. “Övülmüş” manasına gelmektedir. Surenin diğer adı da Kıtal (adam öldürmek)’ dir. 38 ayettir.

48-Fetih: Fethetmek Suresi, ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır. “Açma, ele geçirme” anlamlarına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 29 ayettir.

49-Hucurat: “Odalar” manasına gelmektedir. Adını 3. Ayetten almaktadır. 18 ayettir.

50-Kaf: Kaf Suresi. Kaf harfi ile başladığından bu adı almıştır. 45 ayettir.

51-Zariyat: Tozutup Savuranlar Suresi, 1. ayetinde geçen zariyat kelimesinden almıştır ismini. “Rüzgarlar” manasına gelmektedir. 60 ayettir.

52-Tur: Tur Dağı Suresi. 1. Ayette geçen ve Hz Musa(a.s) üzerinde iken kendisine vahyin (Tevrat) geldiği dağın adıdır. 49 ayettir.

53-Necm: “Yıldız” manasına gelmektedir. Adını ilk ayetten almaktadır. 62 ayettir.

54-Kamer: Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır. “Ay” manasına gelmektedir. 55 ayettir.

55-Rahman: Allah’ın adlarından biri olan ve çok merhametli anlamına gelen rahman ismi ile başladığından sureye bu ad verilmiştir. Rahman bu dünya da iman etsin veya etmesin tüm kullarına merhamet eden manasında Allah’ın sıfatıdır. 78 ayettir.

56-Vakıa: Olay Suresi. Adını ilk ayette geçen ve kıyamet olayını anlatan ayetten almaktadır. 96 ayettir.

57-Hadid: Demir Suresi, 25. ayetinde demirin Allah lutfu olduğundan ve yararlarından söz edildiği için bu adı almıştır. 29 ayettir.

58-Mücadile: Mücadele eden kadın Suresi, adını 1. ayetinde geçen fiilden alır. “Tartışmak” anlamına gelmektedir. 22 ayettir.

59-Haşr: Toplanma Suresi, adını 2-17. ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden almıştır. “Toplanmak, bir araya gelmek” manasına gelmektedir. 24 ayettir.

60-Mümtehine: Sorgulanan, imtihan edilen Suresi, Mümtehine sınav veren kadın anlamına gelir ve ismini 10. ayette müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihan edilmesinden alır. Diğer adı imtihan suresidir. 13 ayettir.

61-Saff: Saf Tutmak Suresi, 4. ayette mü’minlerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmeleri anlatıldığından bu adı almıştır. “Dizi, sıra” anlamlarına gelmektedir. 14 ayettir.

62-Cuma: Cuma (Toplanma) Suresi, 9. ayetinde Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiğinden bu adı almıştır. 11 ayettir.

63-Münafikun: İkiyüzlüler Suresi, münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır. 11 ayettir.

64-Tegabun: “Aldanma” anlamına gelmektedir. Adını 9. ayetten almaktadır. 18 ayettir.

65-Talak: Boşanma Suresi, surenin ilk ayetlerinde boşanma işlemi anlatıldığından bu adı almıştır. 12 ayettir.

66-Tahrim: Haram kılma, Yasaklama Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tahrim kelimesinden almıştır. 12 ayettir.

67-Mülk: Egemenlik, hükümranlık Suresi, adını 1. ayetinde yer alan mülk kelimesinden almıştır. “Sahip olunan şeyler” anlamına gelmektedir. Tebareke suresi de denilmektedir. 30 ayettir.

68-Kalem: Kalem Suresi, adını 1. ayetinde yer alan kalem kelimesinden almıştır. Nun suresi de denilmektedir. 52 ayettir.

69-Hakka: “Hak ve hakikat” manasına gelmektedir. “kıyamet” manası da verilmektedir. Adını 1. Ayetten almaktadır. 52 ayettir.

70-Mearic: Yükseliş Yolları Suresi, ismini 3. ayetinde yer alan Allah’ın yükselme dereceleri-yollarının sahibi olduğu anlamına gelen mearic kelimesinden almıştır. “Yükselme dereceleri” manasına gelmektedir. 44 ayettir.

71-Nuh: Hz. Nuh Suresi, Hz. Nuh’un elçi olarak gönderilişi ve mücadelesi anlatıldığından bu adı almıştır. 28 ayettir.

72-Cin: Cin Suresi. Cinlerin Kur’an-ı Kerimi dinleyip Müslüman olmalarından bahsettiği için bu adı almıştır. 28 ayettir.

73-Müzemmil: Bürünen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden almıştır. “Örtünüp bürünen” anlamına gelmektedir. 20 ayettir.

74-Müdessir: “Örtüsüne bürünen” anlamına gelmektedir. Adını 1. Ayetten almaktadır. 56 ayettir.

75-Kıyamet: Kıyamet, Diriliş Suresi, adını 1. ayetinde geçen kıyamet kelimesinden almıştır. Kıyamet gününden bahsedildiği için bu adı almıştır. 40 ayettir.

76-İnsan: İnsan Suresi, 1. ayetinde insanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiğinden bu adı almıştır. 31 ayettir.

77-Mürselat: Gönderilenler Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan mürselat kelimesinden almıştır. 50 ayettir.

78-Nebe: Haber Suresi, sure kıyamet günü haberiyle başladığından bu adı almıştır. Adını 2. ayetten almaktadır. 40 ayettir.

79-Naziat: (Ruhları) Söküp Çıkaranlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan naziat kelimesinden almıştır. 46 ayettir.

80-Abese: “Yüzünü ekşitip, buruşturdu” anlamına gelmektedir. Adını 1. ayetten almaktadır. 42 ayettir.

81-Tekvir: “Dürülmek” anlamına gelmektedir. Adını kıyamet alameti olarak 1. ayette geçen “güneş dürüldüğü vakit” ayetinden almıştır. 29 ayettir.

82-İnfitar: “Yarılmak, çatlamak” anlamındadır. Bu surede de kıyamet vaktinden bahsederken birinci ayette “Gökyüzü yarıldığında” denilmekte ve sure adını ilk ayetten almaktadır. 19 ayettir.

83-Mutaffifin: Ölçüde ve tartıda hile yapanlar, Kandıranlar Suresi, ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu adı almıştır. Adını 1. Ayetten almaktadır. 36 ayettir.

84-İnşikak: “Çatlamak, yarılmak, ikiye ayrılmak” manasına gelmektedir. Adını ilk ayetten almaktadır. 25 ayettir.

85-Buruc: “Burçlar” anlamına gelmektedir. Adını 1. Ayetten almaktadır. 22 ayettir.

86-Tarık: “Geceleyin gelen, şiddetlice vuran” anlamlarına gelmektedir. Ayette geçen manası ise 3. Ayette açıklanmıştır ki; o gece karanlığını delen bir yıldızdır. 17 ayettir.

87-A’lâ: “Yüce” manasına gelen Allah’ın adıyla ilk ayeti başladığından bu adı almıştır. 19 ayettir.

88-Ğaşiye: Kaplayıp, bürüyen, Kuşatan Suresi, her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet haberiyle başladığından bu adı almıştır. “Her tarafı kuşatan salgın” manasına gelmektedir ki kastedilen kıyamettir. Adını ilk ayetten almıştır. 26 ayettir.

89-Fecir: Tan Vakti Suresi, tan yerinin ağarmasına yemin edilerek başladığından bu adı almıştır. “Tan yerinin ağarması, şafak” manalarına gelir. Adını ilk ayetten alır. 30 ayettir.

90-Beled: Şehir Suresi, Mekke kentine yemin ile başladığından bu adı almıştır. “Belde, şehir” manalarına gelmektedir. Ayette belde olarak kastedilen Mekke’dir. 20 ayettir.

91-Şems: Güneş Suresi, 1. ayeti güneşe yemin ile başladığından bu adı almıştır. 15 ayettir.

92-Leyl: “Gece” manasına gelmektedir. 1. ayeti geceye yemin ile başladığından bu adı almıştır. 21 ayettir.

93-Duha: Kuşluk Vakti Suresi, kuşluk vaktine yemin ile başladığı için bu adı almıştır. 11 ayettir. Bu sureden sonraki kısa sureler okunmaya başlarken “Allahüekber” demek gerektiği söylenmektedir.

94-İnşirah: Açılmak, genişlemek, ferahlık Suresi, Hz. Peygamberin göğsünün ferahlatılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu adı almıştır. 8 ayettir.

95-Tin: İncir Suresi, İncir ve zeytine yemin ile başladığından bu adı almıştır. 8 ayettir.

96-Alak: Pıhtı, alak, Asılıp Tutunan Suresi, 2. ayetinde insanın alâk’tan yaratıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır. Efendimiz(s.a.v)’e ilk inen suredir ve İKRE’ (oku) emriyle başlamaktadır. Bu yüzden bu surenin bir diğer adı da İKRA suresidir. Alak kelime olarak “kan pıhtısı, aşılanmış yumurta” manalarındadır. 19 ayettir. Kur’an-ı Kerim; ilk emri “oku” olan ve adı “okunabilen” olan bir kitaptır.

97-Kadir: Kadir gecesi, Kudret Suresi, Kadir gecesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır. Kur’an’ın yeryüzüne indirilmeye başladığı gece Kadir Gecesidir. 5 ayettir. İndiği geceye kadir, kıymet bahşeden ve indiği geceyi bin aydan (83 yıl) daha hayırlı yapan kitap: Kur’an-ı Kerim

98-Beyyine: Apaçık delil, Kanıt Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan beyyine kelimesinden almıştır. 8 ayettir.

99-Zilzal: Deprem Suresi, yerin sarsılması tasvir edildiğinden bu adı almıştır. 8 ayettir.

100-Adiyat: Nefes Nefese Koşmak, hızlı koşan atlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan adiyat kelimesinden almıştır. 11 ayettir.

101-Karia: Vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey, Şiddetli Ses Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan karia kelimesinden almıştır. 11 ayettir.

102-Tekasür: Mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek, Çoğalma Yarışı Suresi, insanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır. ” Çokluk yarışı, çokluk kuruntusu” anlamındadır. Adını ilk ayetten almaktadır. 8 ayettir.

103-Asr: Çağ, ikindi vakti, Zaman Suresi, zamana yemin ile başladığından bu adı almıştır. “Yüzyıl, ikindi vakti veya meyvenin suyunu çıkarmak” gibi manalara gelmektedir. 3 ayettir.

104-Hümeze: İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse, Dedikoducu Suresi, dedikoduculuk ve arkadan çekiştirme kınandığı için bu adı almıştır. ” Arkasından çekiştirmek, alay etmek manalarına gelir. Adını ilk ayetten alır. 9 ayettir.

105-Fil: Bildiğimiz “Fil” manasına gelir. Adını ilk ayetten alır. Peygamberimizin doğduğu yıl meydana gelen fil vakasını anlatır. 5 ayettir.

106-Kureyş: Adını ilk ayette geçen Kureyş’ten alır. Peygamberimiz (s.a.v)’in de mensubu bulunduğu kabilenin adı Kureyş’tir. 4 ayettir.

107-Maun: Zekat, Yardımlaşma Suresi, Allah ile aldatanların, paraya tapanların vasıfları anlatıldığından bu adı almıştır. Adını son ayetten alır. 7 ayettir.

108-Kevser: Çok hayır, bereket, Hz. Peygamber’e (saa) mahsus bir havuzun da adıdır. Bolca Güzellik Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan kevser kelimesinden almıştır. “Çok nimet” manasına gelir. Kevser cennette bir havuzun da adıdır. Ama ayette geçen şekli, surenin bütünü ve nüzul zamanı göz önüne alındığında burada kasdedilen kevser’in Hz. Fatıma olması kuvvetle muhtemeldir. Kevser aynı zamanda Hz. Fatıma’nın lakabıdır. 3 ayettir ve Kur’an’ın en kısa surelerindendir.

109-Kafirun: İnkârcılar Suresi, kâfirlere hitap ile başladığından bu adı almıştır. “Kafirler” demektir. Adını ilk ayetten almaktadır. 6 ayettir.

110-Nasr: Yardım Suresi, Allah’ın yardımı anlatıldığından bu adı almıştır. Adını ilk ayetten alır. 3 ayettir.

111-Tebbet: “Kurusun, kahrolsun veya yuh olsun” manasındadır. Hz. Muhammed(s.a.v)’in amcası (ve islam düşmanı olan aynı zamanda) ebu leheb hakkında inmiştir. 5 ayettir.

112-İhlâs: Samimi olmak, içtenlik, dine içtenlikle bağlanmak, Özgüleme Suresi, dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek ifade edildiğinden bu adı almıştır. 4 ayettir.

113-Felak: Sabah aydınlığı, Açılma Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan felak kelimesinden almıştır. “Sabah veya yarmak” manasına gelir. 5 ayettir.

114-Nas: İnsanlar Suresi, ismini ayetlerinde yer alan nas kelimesinden almıştır. 6 ayettir. Felak ve nas surelerine birlikte “muavizeteyn” yani “iki koruyucu” denir. Kur’an’ın son suresidir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir