Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / Temel dini kavramlar
imanilmihali.com
Temel dini kavramlar

Temel dini kavramlar

Temel dini kavramlar

1- Abdest Nedir?

Namaza kalkarken dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla beraber ayakların temiz su ile yıkanması ve başın meshedilmesidir. Abdest küçük ve büyük abdest olarak ikiye ayrılır ki büyük abdeste gusül abdesti denir. İbadetler için her ikisi de lazımdır lakin diğer zamanlarda sadece büyük abdest kafi olur. Gusül abdestsiz dolaşmak ise müslümana mübah değildir.

2- Adak Nedir?

Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah’a söz vermesi, kan akıtmak niyetiyle kesmek üzere yaptığı vaaddir.

3- Adalet nedir?

Her işte hakkı gözetme ve orta yolu tutma. Haklıya hakkını verme. Haksızlıktan sakınma. Zulmün zıddı, kânun önünde eşitlik.

4- Ahde Vefâ nedir?

Sözünde durma, sözünü yerine getirme.

5- Ahir zaman nedir?

Dünyânın kıyamete yakın son zamânı, son devresi. Genel olarak Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) teşriflerinden, özel olarak hicrî bin senesinden sonraki zaman.

6- Ahiret Ne Demektir?

Kul için kabir hayatından ve diğer herşey için kıyametin kopmasından sonra başlayan ve sonsuza kadar devam edecek olan berzah ötesi cennet ve cehennem hayatıdır.

7- Ahkam Nedir?

Kur’an ve Sünnetin içerdiği dinî hükümlerdir.

8- Ahlâk nedir?

Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür.

9- Akaid nedir?

Akîdeler. Akîde kelimesinin çoğulu. İslâm dîninde inanılacak şeyler, îmân bilgileri.

10- Allah’ın Rızası Ne Demektir?

Yapılan herhangi bir işten Allah’ın hoşnut olmasıdır.

11- Amin Ne Demektir?

Yapılan duâ için, “Ya Rabbi Kabul buyur” demektir.

12- Arafat nedir?
Hacı adaylarının “vakfe” yapmak üzere arefe günü toplandıkları, Mekke’nin güneydoğusunda bulunan bir bölgedir.

13- Arş Nedir?

Mecazî anlamda, ilahî hükümranlık tahtı demektir.

14- Ashâb Ne Demektir?

Hz.Peygamber’i gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır.

15- Aşere-i Mübeşşere Nedir? Ve Kimlerdir?

Dünyada iken Hz.Peygamber tarafından Cennetle müjdelenen on kişiye Aşere-i Mübeşşere denir.

Bunlar: Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talhâ, Zübeyr, Avf oğlu Abdurrahman, Sa’d, Zeyd oğlu Saîd, Ebû Ubeyde (r.a.) hazretleridir.

16- Aşûre Nedir?

Kameri takvimin birinci ayı olan Muharremin onuncu gününe verilen isimdir.

17- Ayet Nedir?

Kur’an-ı Kerim’de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.

18- Batıl nedir?

Hak ve adil olanın karşıtı, çirkin, pis ve yalan olandır.

19- Berat nedir?
Borçtan, suç ve cezadan kurtulmaktır. Günahlardan kurtulmaya vesile olan Şaban ayının onbeşinci gecesine de Berat gecesi denir.

20- Beytullah Ne Demektir?

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Kâbe’nin diğer adıdır.

21- Bid’at nedir?

Dinin aslından olmadığı halde dindenmiş gibi algılanan şeylerdir.

22- Câiz Nedir?

Yapılması dinen yasak olmayan şeydir.

23- Cami ve Mescid Nedir?

Müslümanların toplu halde veya tek başına namaz kılıp, ibadet ettikleri umuma açık mübarek mekanlardır.

24- Cennet, Cehennem, Sırat-ı Müstekîm, Berzâh Ne Demektir?

Cennet; Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların konulacağı ebedi mükafat yeridir.

Cehennem; kafirlerin sürekli olarak kalacakları azap yeridir.

Sırat-ı Müstakîm; Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de beyan ettiği dosdoğru yoldur.

Berzah; ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir.

25- Cin nedir?

Dumansız ateşten yaratılmış, gözle görünmeyen, iman eden ve etmeyen olarak ikiye ayrılan, gaybdan haber alamayan varlık grubudur.

26- Cundullah nedir?

Allah’ın (mü’minlerden, meleklerden, tabiat kuvvetlerinden, deprem ve rüzgarlardan, kuşlardan vs. teşkil) orduları demektir.

27- Din Nedir?

Hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür.

28- Dinen reşit olmak ne demektir?

Kızlarda adet görülmesiyle, erkeklerde ihtilam olunmasıyla başlayan ergenlik ve dinen mükellefiyet yaşıdır. Kişiye göre değişmekle birlikte onbeş yaş kabul edilir.

29- Dindar kimdir?

İslam’ı, Kur’an, sünnet, iman ve ihsan istikametinde, sadece Allah rızası için seçen, İslam ve imana tabi olan, dinin icaplarını yerine getirmeye gayret eden, hayırlarda yarışan, şerre kilit olan, zulme direnen, has ve temiz kulların adıdır.

30- Dinci kimdir?

Dini çıkar ve menfaatlerine alet eden, dine ve peygambere yalan söyleten, ayetlerin aslı veya manasıyla oynayan-yalanlayan-dalga geçen, yobaz, bağnaz, sahtekar münafıkların adıdır.

31- Dört Büyük Kitap hangileridir?

Dört büyük kitab: Tevrât, Zebûr, İncil ve Kur’an’dır.

32- Dört Büyük Melek hangileridir?

a) Cebrail: Allah’tan vahiy getiren güçlü, kudretli ve güvenilir baş melektir.

b) Mikail: Evrendeki tabiat olayları ve canlıların rızıkları ile görevli melektir.

c) İsrafil: Kıyametin kopması ve insanların kabirlerinden kalkması için “Sûr”a üflemekle görevli melektir.

d) Azrail: Canlıların ruhlarını almakla görevli melektir.

33- Duâ Nedir?

Kulun istek ve arzularını uygun bir üslupla Allah’a arzetmesidir.

34- Ebedî ve Ezelî Ne Demektir?

Ebedî, sonu olmayan; ezelî ise başlangıcı olmayandır.

35- Ecel Ne Demektir?

Allah’ın takdir ettiği ömrün sona erdiği andır.

36- Ecir Nedir?

Yapılan güzel ameller karşılığında Allah’ın kullarına verdiği mânevî mükafattır.

37- Esmâ-i Hüsnâ Nedir?

Yüce Allah’ın en güzel isimleri anlamına gelir.

38- Ezan Nedir?

Namaz vakitlerinin girdiğini bildirmek üzere müezzin tarafından okunan ve özel sözlerden oluşan dini bir davettir.

39- Farz Nedir?

Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir. Farz ikiye ayrılır:

1-Farz-ı Ayın: Herkesin yapmakla yükümlü olduğu emirlerdir. Örneğin, oruç tutmak

2-Farz-ı Kifaye: Kimi mükelleflerin yapmasıyla, diğerlerinden sorumluluğun kalktığı emirlerdir. Örneğin,cenaze namazı kılmak,hafız olmak

40- Fasık nedir?

Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimseye denir.

41- Fesat nedir?

Kıskançlık etmek, haset etmek, iyi bir şey veya huya sahip olanın yitirmesini kendisinin olmasını istemek üzere dilekte bulunmak veya çaba sarf etmektir.

42- Fıkıh Nedir?

Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.

43- Fidye Nedir?

Meşru mazeretler sebebiyle bazı ibadetlerin yapılamaması veya ibadet sırasında eksikliklerin oluşması sebebiyle yerine getirilmesi gereken dinî yükümlülük.

44- Fitne nedir?

İyi veya kötü şeylerle deneme, manevî çöküntü, sosyal kargaşa ve kaos demektir.

45- Fitre Nedir?

Ramazan Bayramına kavuşan ve dinen zengin sayılan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için fakirlere vermeleri gereken belli miktarda mal ya da paradır.

46- Gusül Nedir?

Ağızı, burnun içini ve bütün bedeni yıkamaktır.

47- Günah Nedir?

Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve davranışlardır.

48- Hadis Nedir?

Hz.Peygamberin sözleri veya O’nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.

49- Hak ve hakkaniyet nedir?

Hak doğru ve güzel olan, sahibine ait olan demektir. Hakkaniyet ise hakka riayet etmek manasınadır.

50- Haram Nedir?

Dinimiz İslam’ın yapılmasını kesinlikle yasakladığı eylemler ve yenilip içilmesi yasak olan şeylerdir. Örneğin, zina, kamu malı talanı, hırsızlık, şarap içmek, kumar, fal, büyü, domuz eti.

51- Haşr Nedir?

Bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap vermek üzere toplanmasıdır.

52- Hatim Nedir?

Kur’an-ı Kerim’in baştan sona kadar orijinalinden okunup bitirilmesidir.

53- Hayır Nedir?

Hayır, Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan güzel amellerdir.

54- Helal Nedir?

Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan şeylerdir.

55- Hicret Nedir?

Hz. Muhammed’in Miladî 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayıdır.

56- Hilye-i Şerif Nedir?

Peygamber Efendimizin dış görünüşünü ve vasıflarını anlatan eserlere verilen addır. “Hilye-i Saâdet” de denir.

57- Hududullah nedir?

Allah’ın sınırları demektir.

58- Hurâfe Nedir?

Akla ve ilme aykırı olan ve hiçbir temeli bulunmayan batıl inançlar ve uygulamalardır.

59- Huşu nedir?

Yüce Allah’a samimiyet ve temiz kalp ile yönelmek, huzurda olmanın acizliğini hissetmek manasına gelen muhabbet ve teslimiyet içeren dini bir terimdir.

60- Hutbe Nedir?

Cuma ve Bayram günlerinde camilere gelen müminleri, dinî konularda aydınlatmak üzere hatibin yaptığı konuşmadır.

61- İbadet Nedir?

Allah’a gönülden, isteyerek yönelmek ve karşılığında sevap vadedilen dinî görevleri ve amelleri Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yerine getirmektir.

62- İblisin ahdi nedir?

İblisin insanın yaratılması esnasında kibir ve cehaletle, kendisini insandan üstün görerek secde emrine uymaması, ilahi kudretin tek sahibi Yüce Allah’ın emrine uymaması nedeniyle lanetlenmesi ve ebedi cehennem azabına mahkum edilmesini takiben kıyamete kadar süre isteyerek insanları Allah ve iman yolundan saptıracağına dair ettiği yeminin adıdır.

63- İcmâ Nedir?

Hz.Peygamber’in vefatından sonra, herhangi bir asırda, bütün İslam müçtehitlerinin, dînî bir konuda ortak hüküm vermeleridir.

64- İçtihat Nedir?

Müçtehidin herhangi bir dînî mesele hakkında bir hükme ulaşabilmek için belli tekniklere başvurarak bütün gücünü harcaması demektir.

65- İftar Nedir?

Oruç açmaktır.

66- İhram Nedir?

Hac veya umreye niyet eden bir kimsenin, diğer zamanlarda mübah olan bazı davranışları belirli bir süre boyunca kendisine yasaklamasıdır. Bu amaçla giyilen şeye de aynı ad verilir.

67- İhsan Nedir?

İnsanlara iyilik etmek, yararlı ameller işlemek ve “Allah’ı görüyormuş gibi, O’na ibadet etmek” demektir.

68- İkrah nedir?

Dinde zorlama manasınadır. (İslam’da zorlama yoktur)

69- İlahi Kudret Nedir?

Yüce Allah’ın gücü ve kuvvetidir.

70- İlâhî Ne Demektir?

Tasavvuf Edebiyatında Allah ve Peygamber sevgisini dile getiren şiir türünden dizelerdir.

71- İlk Müslümanlar Kimlerdir?

İlk Müslümanlar Hz.Hatice, Hz.Ali, Zeyd b. Hârise ve Hz.Ebu Bekir’dir.

72- İlk Vahiy Peygamberimize Ne Zaman Gelmiştir.

İlk vahiy, Miladî 610 yılında, Hz. Peygamber, kırk yaşında iken, Mekke yakınındaki Nûr Dağı’nda ve Kadir Gecesi’nde gelmiştir.

73- İmam-Hatip Kimdir?

Cemaate namaz kıldıran ve hutbe okuyan kimse demektir.

74- İman Nedir?

Yüce Allah’ın, tüm insanlık, coğrafya ve zamanlar için, kendisine ve ilahi sistemine, kalpten, dillede söyleyerek, ikna olmuş ve samimi vaziyette itikad ve itimadı esas alan inancın adıdır ki “imanın şartları” denilen iman edilecek altı konuyu kapsar.

75- İmanın şartları (esasları, rükünleri) nelerdir?

Allah’ın varlığına ve Bir’liğine iman
Kutsal kitaplara iman
Peygamberlere iman
Meleklere iman
Kaza ve kadere iman
Ahirete iman.

76- İmsak Nedir?

Oruç niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişki gibi orucu bozan şeylerden uzak durmaktır.

77- İrşâd Nedir?

Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onları dinî görevleri hakkında aydınlatmaktır.

78- İrtidat nedir?

Birisinin kendi rızasıyla dinden çıkması, mürted olması halidir.

79- İslam Nedir?

Allah’ın, tüm insanlara, kıyamete dek, Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla gönderdiği hak, duru ve muteber ilâhî dinin adıdır.

80- İslamın şartları nelerdir?

Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, anlayarak Kur’an okumak.

81- İsrâ Nedir?

Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in bir gece Allah tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir.

82- İsrailiyat nedir?

Dine sonradan ve kasıtlı olarak sokulmuş, meal ve tefsirler yoluyla mü’minleri kandırmayı esas alan, siyonizm, yahudilik, hristiyanlık kaynaklı hurafe, rivayet, uydurma hadislerin genel adıdır.

83- İtâat Nedir?

Allah’ın emirlerine uyup, yasaklarından sakınmaktır.

84. İtikad nedir?

İnanma, gönülden tasdîk etme demektir. İtikadî konular denilince, iman esasları akla gelir.

85- İzar nedir?

Hac veya Umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden aşağısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür.

86- Kâbe nedir?

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Mekke’deki Mescid-i Haram’ın içinde bulunan, Hz.İbrahim ile oğlu Hz.İsmail (A.S.) tarafından inşa edilmiş olan mukaddes ma’bettir.

87- Kaç Çeşit İbadet Vardır?

İbadetler bedenî, malî ve hem bedenî hem malî İbadetler olmak üzere üç çeşittir.

88- Kader Ne Demektir?

Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar meydana gelecek olayları, bunların zamanını, yerini, miktarını ve niteliklerini ezelî ilmi ile bilip takdîr etmesidir.

89- Kâfir Kime Denir?

İslam dininin temel esaslarını kabul etmeyen, Hz.Peygamber’in, Yüce Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hususları inkar eden kimsedir.

90- Kaza Ne Demektir?

Yüce Allah’ın ezelî ilmiyle takdîr ettiği şeylerden her birinin zamanı gelince o takdire uygun olarak yaratmasıdır.

91- Kelime-i Şehadet Nedir?

“Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim” anlamındaki, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” ifadesidir.

92- Kelime-i Tevhit Ne Demektir?“

Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed O’nun elçisidir” anlamındaki “Lailâhe illâllah, Muhammedürresûlullah” ifadesidir.

93- Kıble nedir?

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri taraf, Kâbe cihetidir.

94- Kırâat Nedir?

Namazda Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okumak demektir.

95- Kıyam Nedir?

Namazda ayakta durmak demektir ve namazın farzlarından biridir.

96- Kıyamet Ne Demektir?

Yüce Allah’ın belirlediği zaman gelince kâinat düzeninin bozulup yıkılması ve dünyanın sonunun gelmesidir.

97- Kıyas Nedir?

Kur’an ve Sünnet’te hükmü açıkça belirtilmeyen bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak nitelik dolayısıyla, hükmü açıkça belirtilen diğer meseleye göre açıklamaktır.

98- Kirâmen Kâtibîn Nedir?

Her mükellef insanın yaptığı bütün işleri kayda geçiren yazıcı meleklerin adıdır.

99- Kul Nedir?

Allah’ın hüküm ve tasarrufu altındaki tüm insanlar demektir.

100- Kur’an-ı Kerîm’de Kaç sûre Vardır?

Kur’an-ı Kerîm’de 114 sûre vardır.

101- Kurban Nedir?

Allah’a yakın olmak ve rızasına ermek için ibadet niyetiyle kurbanlık bir hayvanı kesmektir.

102- Kürsü Nedir?

Camilerde vaizlerin va’z sırasında oturdukları yüksekçe yerdir.

103- Mahşer Ne Demektir?

Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yerdir.

104- Meâl nedir?

Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur’an tercümeleri için kullanılmaktadır.

105- Mekruh Nedir?

Dinen haram kadar kesin bağlayıcı olmaksızın yasaklanan davranış ve eylemlerdir. Örneğin, Kendisine evlilik teklifi yapılan birine, teklif sahibine olumsuz cevap verilmediği halde evlilik teklifinde bulunmak, sigara içmek, Abdest alırken suyu israf etmek gibi.

106- Melek Ne Demektir?

Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, nurdan yaratılmış, mü’minlere dost, kafirlere düşman, Yüce Allah’ın verdiği görevleri kusursuzca yerine getiren, gözle görülmeyen mübarek varlıklardır.

107- Mevlid Nedir?

Doğum zamanı demektir. Peygamberimizin doğumu ve bunu anlatan eser anlamında kullanılır.

108- Mi’rac Nedir?

Peygamberimizin, Kudüs’deki Mescid-i Aksa’dan, Yüce Allah’ın, manevî huzuruna yaptığı yolculuğun adıdır. Dinî literatürde, Recep ayının 27. gecesi “mîrac gecesi” olarak bilinir.

109- Mihrap Nedir?

Cami, mescid ve namazgâhlarda kıble yönünde bulunan ve İmam-Hatibin namaz kılarken durduğu bölümdür.

110- Minber Nedir?

Camilerde İmam-Hatiplerin cuma ve bayram hutbesi okudukları basamaklı yüksekçe yerdir.

111- Mîzan Ne Demektir?

Mahşerde hesap görüldükten sonra herkesin amellerinin tartılacağı ilahi adalet terazisidir.

112- Mucize Ne Demektir?

Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat için Allah’ın izni ile gösterdikleri hiçbir insanın benzerini yapamayacağı harikulade hallerdir.

113- Mukâbele Nedir?

Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir.

114- Mukaddesât Nedir?

Dinimizce kutsal kabul edilen değerlerdir.

115- Mushaf Ne demektir?

Kur’an-ı Kerim’in, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir.

116- Mü’min Kime Denir?

Allah’a, Hz.Peygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere gönülden inanıp, kabul ve tasdîk eden kimsedir.

117- Mübah Nedir?

Yükümlü olan kişilerin dinen yapıp yapmamada serbest olduğu işlerdir. Örneğin, yemek, içmek.

118- Müezzin-Kayyım Kimdir?

Namaz vakitleri girince ezan okuyup, cami ve cemaatle ilgili hizmetleri gören kimsedir.

119- Müfsid Ne Demektir?

Usûlüne uygun olarak başlanmış bir ibadeti bozup, geçersiz hale getiren herhangi bir davranıştır.

120- Müftü Kimdir?

Dinî konularda fetva vermeye yetkili olan kimsedir.

121- Mükellef Ne Demektir?

Dinî hükümleri yerine getirmekle yükümlü olan kimse demektir.

122- Mü’min kimdir?

Sadece Allah’a kul ve ibadet eden, iman edilecek altı şarta kalpten inanç besleyen müslümanlara verilen addır.

123- Müslüman kimdir?

Hak din İslam’a giren, İslam ve ibadetin şartlarını yerine getirmeye çalışan, şehadet kelimesini dille söylemesi yeterli olan, iman henüz kalbine girmemiş, Mü’min olmaya gayret eden kimseye müslüman denir.

124- Münâcât Nedir?

Allah’a sessizce duâ etmek, yalvarmak ve niyaz etmektir. Dua içerikli şiirlere de münacât denir.

125- Münafık Kime Denir?

Kalben inanmadığı halde, dili ile mümin olduğunu söyleyen kimsedir.

126- Münker Nekir Nedir?

Kabre konulan kimseye “Rabbin kim?, Peygamberin kim?, Dinin nedir?” diye soru soran meleklerin adlarıdır.

127- Mürai kimdir?

Menfaati ve mevkisi uğruna ikide birde dine girip çıkan, iman edip etmemekte istikrarlı olamayan, mevki ve makamlar için imanı alet eden, kafirlere kah dost ve kah düşman olan, dincilik yapan ve ahiret için değil ama dünya için inanır görünendir.

128- Müstehab veya Mendup Nedir?

Hz.Peygamber’in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir. Örneğin, akşam namazını kılmakta acele etmek

129- Müşrik kimdir?

Şeytanın şirk dinine mensup, Yüce Allah’ı inkar etmeden münafıklık, kibir, cehalet ve hileyle, Allah’ın yanına varlık, yaratış ve yönetimde eş, ortak, benzer, yardımcı, evlat atayanlara, ortak koşanlara verilen addır.

130- Na’t Nedir?

Peygamber Efendimizi övmek maksadıyla yazılan şiir türüdür.

131- Nafile, Kaza Nedir?

Nafile; farz, vacib ve sünnet ibadetlerin dışında sevap kazanmak için yapılan tüm ibadetlerdir.

Kaza; vaktinde yerine getirilememiş olan farz bir ibadetin vaktinden sonra yerine getirilmesidir.

132- Nebî veya Resûl Ne Demektir?

Allah’tan vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara ulaştırmakla görevli olan seçkin insandır.

133- Nisap miktarı ne demektir?

Dînen zengin sayılmanın ölçüsüdür.

134- Niyâz Nedir?

Duâ etmek demektir.

135- Niyet Nedir?

İnsanın bir şeyi yapmaya kalben ve zihnen karar vermesidir.

136- Orucun Kazası Ne Demektir?

Vaktinde tutulamayan oruçların daha sonra gününe gün olarak tutulmasıdır.

137- Orucun Kefareti Nedir?

Ramazan’da mazeretsiz olarak kasten orucu bozmanın cezası olarak peş peşe tutulan altmış gün oruçtur. Buna gücü yetmeyenler altmış fakiri sabahlı akşamlı doyururlar.

138- Oruç Kimlere Farzdır?

Oruç ergenlik çağına ulaşmış, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

139- Öşür Nedir?

Tarım ürünlerinden onda bir ya da yirmide bir oranında verilen zekattır.

140- Peygamberimiz Hz.Muhammed Ne Zaman Doğmuştur?

Peygamberimiz Hz.Muhammed Miladî 571 yılında, Rebîulevvel ayının on ikinci gecesi seher vaktinde dünyaya gelmiştir.

141- Peygamberlerde Bulunan Temel Nitelikler Nelerdir?

Sözünde ve özünde doğru, her yönüyle güvenilir, günahlardan korunmuş, üstün akıl ve zeka sahibi, Allah’tan aldığı vahyi insanlara aynen ulaştırma peygamberlerin temel nitelikleridir.

142-Rab Nedir?

Yaratan, nimet veren ve terbiye eden anlamına gelir ve Yüce Allah’ın güzel isimlerindendir.

143-Rahman ve Rahîm Ne Demektir?

Allah’ın güzel isimlerinden olup çok merhamet eden, esirgeyen ve bağışlayan demektir.

144-Rahmet Nedir?

Allah’ın, yaratıklarına merhamet etmesi ve lütufta bulunmasıdır.

145- Regâib Nedir?

Rağbet olunun şey ve bol ihsan demektir. Örfümüzde Recep ayının ilk Cuma gecesi olarak bilinmektedir.

146- Rekat Nedir?

Namazın kıyam, rükû ve secdelerinden oluşan her bir bölümüdür.

147- Rida nedir?

Hac veya umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden yukarısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür.

148- Riya nedir?

Gizli şirk unsurlarından olan riya, dini meselelerde ikiyüzlülük, münafıklık ve sahtekarlık demektir.

149- Ru’yet-i Hilâl Ne demektir?

Kamerî ayların başlangıcını belirleyen Hilal’in görülmesidir.

150- Rükû Nedir?

Namazda eller dizlere erecek ve sırt ile baş, düz bir satıh oluşturacak biçimde öne doğru eğilmektir.

151- Sa’y nedir?

Hac ya da Umre yaparken Kâbe yakınlarında bulunan Safâ ile Merve tepeleri arasında, dört gidiş üç geliş olmak üzere yedi defa gidip gelmektir.

152- Sadaka Nedir?

Zekat dışında ibadet niyetiyle fakirlere yapılan yardımlardır.

153- Sahur Nedir?

İkinci tan yeri ağarmasından az önceki vakit ve bu vakitte yenen yemektir.

154- Salih Amel Nedir?

Yapılması Allah ve Peygamberi tarafından istenen, fert ve toplum için faydalı işler ve davranışlardır.

155- Secde Nedir?

Namaz kılanın, ayak parmaklarını, dizlerini, ellerini, alnını ve burnunu yere koyması ile oluşan durumdur.

156- Sehiv (Yanılma) Secdesi Ne Demektir?

Yanılma, unutma veya dalgınlık gibi haller nedeniyle namazın farzlarından birinin ertelenmesi, vaciplerinden birinin terk edilmesi veya ertelenmesi durumunda namazın sonunda yapılan secdedir.

157- Sevap Nedir?

Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olan amel, söz ve davranışlardır.

158- Siyonizm nedir?

Katolik yahudi koluna bağlı, şeytanı yeryüzüne egemen kılmaya çalışan, İslama düşman, hak ve adaleti yok sayan, ahireti inkar eden, tahrif edilmiş yahudiliği baz alan, büyü kitabı kabala ve talmud kaynaklı, hiyerarşik ve sinsi bir teşkilata sahip gayret ve inancın adıdır.

159- Sure Nedir?

Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür. 114 tanedir.

160- Sünnet Nedir?

Peygamber Efendimiz’in (beşeri ve örfi meseleler hariç) yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî uygulama ve görevlerdir. Peygamberimizin hadis denilen sözleri sünnete sonradan dahil olmuştur. Örneğin, misvak kullanmak.

161- Şefaat nedir?

Allah’ın razı olduğu kullar için, Allah’ın müsaade ettiği kimselerin, Allah’ın müsaade ettiği zaman ve oranda bağışlanma için af dilemeleridir. Şefaat tümden ve sadece Allah’a aittir.

162- Şirk Ne Demektir?

Allah’a ortak koşmak demektir. Varlık, yaratış ve yönetimde Allah’tan başka yedek ilahlar edinmek, başkalarının din adına rızasını aramak, Yüce Allah’a eş, ortak, benzer ve evlatlar yakıştırmak, helal ve haram belirleme yetkisini başkalarına da vermek, ibadet ve kullukta bazılarına da hisse ayırmak, aracı ve şefaatçiler edinmektir. Şirk yapana müşrik denir.

163- Şükür Nedir?

Nimetleri Allah’ın verdiğini bilip O’na şükranda bulunmaktır.

164-Taassup Nedir?

Herhangi bir delile dayanmadan, bir fikre körü körüne bağlanmaktır.

165- Tahiyyata oturmak Ne Demektir?

Namazların ikinci ve son rekatından sonra tahiyyât duasını okuyacak kadar bir süre oturmaktır.

166- Tahrim yetkisi nedir?

Din adına helal ve haram belirleme yetkisidir ve sadece Allah’a aittir.

167- Takvâ Nedir?

Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmaktır. Takva sadece Allah katında bir üstünlük derecesidir. Çünkü imanı veren ve bilen sadece Allah’tır.

168- Tavaf nedir?

Hacer-i Esved’den başlayarak, Kâbe’yi sola almak suretiyle, yedi defa Kâbe’nin çevresinde dönmektir.

169- Tebliğ Nedir?

Peygamberlerin getirdikleri ilahî mesajın insanlara aynen ulaştırmalarıdır.

170- Tefsir nedir?

Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak demektir.

171- Tekbîr ve Tesbîh Nedir

Tekbir, “Allâhuekber”, Tesbih de, “Sübhânallâh” demektir.

172- Tekfir nedir?

Birisini hareket ve sözlerine bakarak din dışı ilan etmektir. (Aforoz)

173- Terâvih Namazı Nedir?

Ramazan ayına mahsus olmak üzere, yatsı namazından sonra kılınan sünnet bir namazdır.

174- Teşrik Tekbiri Ne Demektir?

“Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi’l-hamd” demektir.

Kurban Bayramının arifesinde sabah namazından başlayıp, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazların sonunda teşrik tekbiri getirmek vâciptir.

175- Tevbe Ne Demektir?

Kişinin işlemiş olduğu günahlardan pişmanlık duyup Allah’a yönelmesi ve günahları terk etmesidir.

176- Tevekkül Nedir?

İnsanın, her konuda kendine düşen görevleri yerine getirdikten sonra sonucu Allah’a bırakmasıdır.

177- Tevhîd Nedir?

Allah’ın var ve bir olduğuna inanmaktır.

178- Teyemmüm Nedir?

Abdest ya da boy abdesti almak için su bulunmadığı veya bulunup da kullanma imkanı olmadığı durumlarda, niyet edilerek temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp yüzü ve kolları meshetmektir.

179- Vâcib Nedir?

Farz derecesinde kesin, güçlü olmayan bir emirle yapılması istenen emirlerdir. Örneğin, kurban kesmek.

180- Vahiy Nedir?

Yüce Allah’ın dilediği şeyleri peygamberlerine, özel yolla bildirmesidir.

181- Vaiz Kimdir?

Dinî konularda insanları aydınlatma görevi yapan ve bu amaçla va’z eden kimsedir.

182- Vakfe nedir?

Zilhicce Ayının 9.ncu gününde hac için ihramlı olarak Arafat’ta bulunmadır.

183- Vitir Nedir?

Yatsı namazından sonra kılınan üç rek’atlık vacip namazdır.

184- Yemin Kefareti nedir?

Yeminini bozan bir kimsenin on fakiri sabah akşam doyurması ya da giydirmesi veya bunlara gücü yetmeyenin üç gün peş peşe oruç tutmasıdır.

185-Yeryüzünde İlk Mabed Neresidir?

Yer yüzende ilk mâbed, Kâbe-i Muazzama’dır.

186- Zekat Nedir?

Dinen zengin sayılan Müslümanların, belirli yerlere sarf edilmek üzere, mallarından vermekle yükümlü oldukları belli bir paydır. Zekatta esas elden, yakından başlayarak (layık olana) muhtaca ve kişilere vermektir. (Kurumlara zekat verilmez) Bu pay, asgarisi kırkta bir olan ama aslen ihtiyaç fazlasını belirten paydır.

 

Detaylı arama için lütfen göz atınız: Dini terimler sözlüğü

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir