Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / Hadis köşesi / Ümmet ve ümmetin helakına ait seçme hadisler 3
imanilmihali.com
Seçme hadisler

Ümmet ve ümmetin helakına ait seçme hadisler 3

Ümmet ve ümmetin helakına ait seçme hadisler 3

Bu ümmetin misali şu dört kimsenin misaline benzer: Allah’ın kendisine mal ve ilim verdiği adam gibi ki, ilmi ile amel eder, malının hakkını öder. Allah’ın kendisine ilim verip mal vermediği adam gibi ki o şöyle der: “Şunun malının benzeri benim olsaydı onunla amel ederdim.” Bu adamın durumu amel edenin misalidir ki, her ikiside ecirde müsavidir. Allah’ın kendisine mal verip ilmi vermediği adam ki, o malını berbat eder ve hakkını gayriye harcar. Bir adam da vardır ki, Allah ona ilim de mal da vermemiştir. O şöyle söyler: “Benim de olsaydı bende şöyle harcandım” Bunun durumuda malını berbat eden kimseye benzer ki, bunlarda günahta müsavidir. Ravi: Hz. Ebû Kebşe (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 391] İçkiye idmanlı (devamlı) olan adam puta tapınan gibidir. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 392] Miraç gecesi bir kavme rastladım, dudakları ateşten bir makasla kırpılıyordu. Kimdir diyerek Cebrail (a.s.)’a sordum Dedi ki: “Ehli dünyadan herkese iyilik emreden, fakat kendileri yapmayan hatiplerdir. Kitabı okudukları halde idrak etmezler.” Ravi: Hz. Enes (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 392] Kim gülerek günah yaparsa ağlıyarak Cehenneme girer. Ravi: Hz İbni Abbas (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 400] Bir kimse bi’dat sahibinden buğz ederek yüz çevirirse, Allah onun kalbini korkudan emin kılar ve imanla doldurur. Kim bid’at sahibine sert muamele ederse, Allah Teala onu en büyük korku gününde emin kılar. Kim bid’at sahibini hakir ve zelil görürse, Allah onu Cennette yüz derece yükseltir. Kim de bid’at sahibine selam verir veya ona beşaretle mülaki olursa ve onu sevindirici şeyle karşılarsa, Muhammed (s.a.s.)’e indirileni istihfaf etmiş olur. Ravi: Hz. İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 406] Kim sarhoşluk sebebiyle namazı terkederse dünya ve üzerindekiler kendisininken sonra kaybetmiş gibi olur. Kim sarhoşluk sebebiyle dört defa namazı terk ederse, ona “Habel” çamurundan içirmesi Allah üzerine hak olur. Denildi ki: “Habel çamuru nedir?” Buyurdu ki: “Ehli Cehennemin pis akıntılarıdır.” Ravi: Hz. İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 412] Kim nüfuz sahibi bir kimseye dünyalık umarak tevazu gösterirse Allah ondan dünyada ve ahirette yüzünü çevirir. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 413] Kim nefsinde büyüklük taslayarak yürümesinde kasılırsa Allah’a, kendisine gazablı olduğu halde mülaki olur. Ravi: Hz. İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 413] Kim (Allah’dan başka) bir şeye tutunursa, kendisi ona bırakılır. (Tedavi hususunda) Ravi: Hz. Abdullah İbni Ukeym (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 413] Kim, Allah’tan başkası için, Allah’tan başkasını kast ederek bir ilim öğrenirse Cehennemdeki yerine hazırlansın. Ravi: Hz. İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 413] Kim, alimlere karşı övünmek yahud sefihlerle mücadele etmek veya insanların teveccühünü üzerine çekmek için ilim öğrenirse, Allah onu Cehenneme dahil eder. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 413] Kim kasden Bana yalan isnad eder, veya söylediğim şeyi red ederse, Cehennemdeki yerine hazırlansın. Ravi: Hz. Ebû Bekir (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 413] Kim kahinlik yapar (cahiliyye işlerinde), tekellüfe düşer, bir kuş ile teşe’üm eder de (uğursuzluk sayarak) sefere çıkmazsa, kıyamet gününde Cennetin derecelerine bakamaz. Ravi: Hz. Ebud Derda (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 414] Bir kimse bütün kaygılarını bir kaygı yaparsa-ahiret kaygısı- Allah onun diğer kaygılarına kafi gelir. Eğer dünya ahvaline ait kaygılarını yayarsa, Allah ona-hangi vadide helak olursa olsun-sahip çıkmaz. Ravi: Hz. İbni Mes’ud (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 416] Bir kimse dünya ve ahiret işinden kendisine kaygı veren şeyde kaygılarını bir kaygı ederse, Allah ona kafi gelir. Kim de kaygılarını çoğaltırsa dünyanın hangi vadisinde helak olursa olsun, Allah ona sahip çıkmaz. Ravi: Hz. İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 416] Bir kimse haram kana dilinin ucu ile ortak olmuş olsa, kıyamet günü alnında: “Bu adamın Allah’ın rahmetinden ümidi yoktur” diye yazılı olduğu halde gelir. Ravi: Hz. İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 425] Bir kimse ümmetime hiyanet ederse Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Dediler ki: “Ya Resulallah hiyanet nedir?” Buyurdu ki: “İnsanlara bidat icad etmek ve onunla amel etmektir. Ravi: Hz. Enes (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 431] Bir kimse yalanı, yalanla ameli ve cahilane amelleri bırakmazsa, Allah Zülcelal Hazretleri’nin onun yemeği ve içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. (Orucunun kıymeti yok.) Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 442] Bir kimse bıyıklarını kezmezse bizden değildir. Ravi: Hz. Zeyd İbni Erkam (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 442] Bir kimse Lut kavminin amelini yapar halde (tevbe etmeden) vefat ederse, kabri onu onların arasında oluncaya kadar yanlarına götürür. (Veya onların amellerinin asarı kabrinde zahir olur.) Ve kıyamette de onlarla beraber baas olunur. Ravi: Hz. Vekî’ (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 444] Bir kimse saçını sakalını yolar ve siyaha boyarsa, Allah yanında onun nasibi yoktur. Ravi: Hz. İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 444] Bir kimse bilerek zalime yardım kasıt ile onunla beraber yürürse, o kimse islamiyetten çıkmıştır. Ravi: Hz. Üveys İbni Şurahbil (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 445] Bir kimse bir sahibi bid’atı (bid’atçıyı) ağırlarsa İslamın yıkılmasına yardım etmiş olur. Ravi: Hz. İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 446] Bir kimse merhamet etmezse, kendisine merhamet olunmaz. Ravi: Hz. Cerir (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 446] Bir kimse merhamet etmezse merhamet olunmaz. Bir kimse affetmezse af olunmaz. Bir kimse tevbe etmezse mağfiret olunmaz ve günahlardan korunmayan da korunulmaz. Ravi: Hz. Ömer (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 446] Bir kimsenin yerdekine merhameti olmazsa kendisine göktekiler merhamet etmez. Ravi: Hz. Cerir (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 446] Bir kimse halka merhamet etmezse, Allah ona merhamet etmez. Ravi: Hz. Cerir (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 446] Bir kimse müslümanların umuruna ihtimam etmezse onlardan değildir. Ve bir kimse Allah ve Resulüne, Kitabına, imama, bütün müslümanlara hayırhah olarak sabahlayıp akşamlamazsa gene onlardan değildir. Ravi: Hz. Huzeyfe (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 447] Hayası olmayana gıybet yoktur. Ravi: Hz. İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 447] Mağfiret istemeyene Allah mağfiret etmez. Tevbe etmeyenin tevbesi kabul olmaz. Merhamet etmeyene Allah Zülcelal Hazretleri de merhamet etmez. Ravi: Hz. Cerir (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 447] Ümmetimin helakı üç şeydedir: Asabiyyet (Akrabalık gayreti gütmek veya herhangi bir davayı gözü kapalı müdafaa) Kaderiye (Kader dilimin ucundadır demek) Senetsiz rivayet (Aslını esasını öğrenmeden rivayet etmek) Ravi: Hz. İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 455] Ümmetimin helakı Kitab ile süttedir. Kitaba gelince; Kura’nı okurlar hilafı hakikat te’vil ederler. Sütü ise severler, kıra çıkarlar, cemaatı ve Cumaları terkederler. Ravi: Hz. Ukbe İbni Amir (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 455] Çok mal toplıyan adamlar helak oldu. Meğer şöyle şöyle diye hayra sarfederler. Fakat onlar da pek azdır. Ravi: Hz. Ebû Said (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 455] Erkekler kadınlara itaat ettiklerinde mahvoldular. Ravi: Hz. Ebû Bekre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 455] Geliniz Rabbil Aleminin resulü olan Cibril (a.s)a Benim kalbime ilka etti ki: Bir can rızkını tamamlamadan ölmez. Rızkı ne kadar gecikse de Allah’dan korkun, rızkınızı güzel taleb edin. Rızık gecikiyor endişesi ile onu masiyetten taleb etmeyin. Zira Allah Zülcelal Hazretleri indindeki şeye ancak teatle nail olunur. (Masiyetten erişmek olmaz.) Ravi: Hz. Huzeyfe (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 455] Muhammad (s.a.v) nefsi kudret elinde Olana yemin ederim ki, bir adam gizlide bir amel yapmaz ki Allah Zülcelal Hazretleri ona aşikare bir elbise giydirmesin. Eğer hayırlı ise hayır şerli ise şer. Ravi: Hz. Osman (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 458] Nefsim yed-i kudretinde Olana kasem ederim ki, bir kulun kalbi selimi olmadıkça müslüman kalamaz, ve komşusu “baikasından” emin olmıyan adam layıkile müslüman olamaz. Denildi ki “baikası nedir?” Buyurdu ki, şerri ve zulmüdür. Ravi: Hz. İbni Mes’ud (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 458] Cariyesini ölüye ağlattırmak islamda yoktur. Mehirsiz almak ve ona mukabil mehirsiz vermek de yoktur. Mezara ve temele kurban kesmek de İslam’da yoktur. Mükellefleri ayağına çağırıp tahsilat yapmak yoktur. Yarışta hayvan yetiştirmek, yarışta hayvan kızıştırmak da İslamda yoktur. Yağmacılık yapan da bizden değildir. Ravi: Hz. Ömer (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 463] Emanete riayeti olmıyanın imanı ve ahdi olmıyanın da dini yoktur. Ravi: Hz. Enes (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 463] Emanete riayeti olmıyanın imanı ve ahdi olmıyanın da dini yoktur. Muhammed (s.a.v) in nefsi kudret elinde olan Zata yemin ederim ki, kulun dili dürüst olmadıkça dini dürüst olmaz. Kalbi dürüst olmadıkça dili dürüst olmaz. Komşusu “beraika”sından emin olmıyan Cennete giremez. Denildi ki: “Ya Rasulallah beraika nedir?” Buyurdu ki eziyeti ve zulmüdür. Hangi adam ki haramdan mal kazanır da ondan infak ederse ona sevap verilmez. Eğer sadaka verirse kabul olmaz. Elinde kalan da Cehennem bakımından gidişini artırır. Zira habisi habis örtmez. Lakin habisi temiz ve helal olan şey temizler. Ravi: Hz. İbni Mes’ud (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 463] Emaneti olmıyanın imanı, tahareti olmayanın namazı ve namazı olmayanın da dini yoktur. Namazın dindeki yeri, başın gövdedeki yeri gibidir. Ravi: Hz. İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 463] Halk için iyi veya kötü, bir hükümet lazımdır. Amma iyisi taksimde adalet yapar, ganimeti aranızda eşit taksim eder. Facire gelince; mü’min onda mübtela kılınır. Halbuki facir hükümet bile “herc”den daha hayırlıdır. Denildi ki; “Herc nedir Ya Resulallah?” Buyurdu ki, öldürme ve yalandır (anarşi) Ravi: Hz. İbni Mes’ud (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 464] Gerek yere batmak, suret değiştirmek ve gerekse taş yağmak zaruridir. Dediler ki; “Ya Resulallah bu ümmete mi?” Buyurdu ki evet, onlar şarkıcı cariyeler edindiklerinde, zinayı helal saydıklarında, riba yediklerinde, Harem (Mekke)de avlanmayı ve ipek giymeyi helal saydıklarında ve erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetindiklerinde. Ravi: Hz. İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 464] Şarkıcı cariye satmayın, onları satın da almayın. Onlara öğretmeyin. Bunların alış verişinde hayır yoktur. Parası da haramdır. Ravi: Hz. İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 466] Ey kadınlar ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun. Olmıyanlarla konuşmayın. Ravi: Hz. Hasan (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 469] İçinde resim veya heykel gibi bir şey olan eve melaike girmez. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 470] Kendisinde, suret, köpek ve cünüb bulunan eve melek girmez. Ravi: Hz. Ali (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 470] Ümmet şeriatı hasene üzerine devam eder, aralarında şu üç hal zahir olmadıkça; İlim kendilerniden alınmadıkça, aralarında habis veled çoğalmadıkça, “Sakkarun” aralarında zahir olmadıkça, Dediler ki: “Sakkarun nedir?” Buyurdu ki, bunlar içmeden sarhoş olanlardır. Ahir zamanda gelirler, birbirlerile karşılaştıklarında aralarındaki selamları lanetleşmektir. Ravi: Hz. Muaz İbni Enes (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 472] “Rızkım gecikti” diye sabırsızlanmayın. Zira hiç bir kul son rızkına erişmeden ölmez. Allah’dan korkun, helal yeyin, haramdan kaçının. Ravi: Hz. Câbir (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 473] Duvarlara süslü halılar örtmeyin. Kim ki izinsiz din kardeşinin mektubuna bakarsa ateşe bakmış gibi olur. Allah’a dua ederken ellerinizi göğe doğru açın, aşağı doğru çevirmeyin,bitince yüzünüze sürün. Ravi: Hz. İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 473] Yahudilerin selam verdiği gibi selam vermeyin. Zira onlar elle, başla işaretle selam verirler. Ravi: Hz. Câbire (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 474] Aralarında akrabası ile alakasını kesen şahıs bulunan kavme Rahmet gelmez. Ravi: Hz. İbni Ebu Evfa (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 480] Köpek parası, kahin parası ve cariyenin gayri meşru münasebetinin parası helal olmaz. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 485] Allah’a ve kıyamet gününe iman eden bir kadın için bir gün, bir gecelik yolu yalnız gitmesi helal olmaz. Mahremi ile beraber olmak hariç. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 485] Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kadın için, üç günlük ve daha fazla bir yolu sefere çıkması helal olmaz. Ancak yanında babası veya oğlu veya kocası veya erkek kardeşi veya bir mahremi olması hariç. Ravi: Hz. Ebû Said (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 485] Cennete, hilebaz, hasis, adi adam, iyiliği başa kakan, hain ve kölesini fena kullanan kimse giremez. Cennetin kapısını çalacak olanların ilki erkek ve kadın kölelerdir. Öyle ise Allah’dan korkun, sizinle Allah arasında olan ve sizinle köleleriniz arasında olan umuru hususunuz-u güzel tutun. Ravi: Hz. Ebû Bekir (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 485] Cennete, başa kakıcı, anaya-babaya asi olan, içkiye idmanlı olan, söz taşıyan, büyüye inanan giremez (Yani Cehennemde tımar görmeden.) Ravi: Hz. Ebû Said (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 486] Kalbinde zerre miktarı kibir olan kimse Cennete giremez. Denildi ki: “Bir adam elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını severse?” Buyurdu ki, Allah güzeldir ve güzelliği sever. Kibir, Hakka razı olmamak ve halka hor bakmaktır. Ravi: Hz. İbni Mes’ud (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 486] Cennete cevvaz (kendine yontan), katı yürekli olan, hasis, adi adam, çetin ahlaklı, pis boğaz, insanlara karşı gaddar, göbeği büyük kimse giremez. Ravi: Hz. Abdurrahman İbni Ganamı (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 486] Medine’ye deccal korkusu girmez. O günü Medine’nin yedi kapısı vardır ve her birinde de ikişer melek duracaktır. Ravi: Hz. Ebû Bekir (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 486] Deccal Mekke ve Medine’ye giremez. Ravi: Hz. Âişe (Radıyallahu Anha) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 486] Zina yapan kimse, zina ederken mü’min değildir. Şarap için de içerken mü’min değildir. Hırsızlık yapan da hırsızlık yaparken mü’min değildir, yağmacılık yapan bir mevki sahibi kimse de yağmacılık yaparken mü’min değildir. Öyle bir yağmacılık ki; o adamın cür’etine hayretten dolayı insanların gözü ona dikilir. (Müslimin Ebu Hureyre (r.a)dan rivayetinde “sizden hiç biriniz ganimetten bir şey çaldığında mü’min değildir. Aman sakının sakının” ibaresi ilavesi vardır) Ravi: Hz. Abdullah İbni Evfa (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 488] Ya Ebu Zer Ben seni zayıf görüyorum. Halbuki Ben kendim için sevdiğimi senin içinde severim. Sakın iki kişiye emir olma ve yetim malını üzerine alma. Ravi: Hz. Ebû Zerr (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 492] Ya Ebu Zer, mescidde senin gözünde en yüksek adama bak. Dedi ki: “Baktım bir de ne göreyim üzerinde kıymetli bir elbise olan bir adam, dedim ki,u.” Buyurdu ki, bir de mescidde en aşağı olan adama bak, Dedi ki; “Baktım bir de ne göreyim, üzerinde yırtık elbiseler olan bir adam, dedim ki şu.” Buyurdu ki, Nefsim yed-I kudretinde Olana yemin ederim ki; kıyamet gününde Allah indinde şu yamalı adam onun gibi (güzel elbiseli olan) yer dolusu adamdan hayırlıdır. Ravi: Hz. Ebû Zerr (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 492] Ahir Zaman Alametleri (Ramuz El Ehadis)
Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî

Ümmet ve ümmetin helakına ait seçme hadisler 3

Bu yazıyı okudunuz mu?

dua

Hadislerden çıkan hükümler

Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir